Analiza finansowa 2 fir

fir zif ue

Ekonomia, powtórzenie. 98 pytań.

Stopa podatku dochodowego ma wpływ na próg rentowności dla zysku netto.
f
Punkt obojętności dla dźwigni finansowej (EBIT*) zmienia się wraz ze zmianą wielkości kapitału całkowitego.
p
IRR to taka stopa zwrotu dla której NPV=0.
p
Dyrektor finansowy, który ustala zbyt wysoką wymaganą stopę zwrotu z projektu inwestycyjnego będzie odrzucał projekty, które mogą podnieść wartość firmy.
p
Koszt kapitału własnego jest wyższy od stopy wzrostu dywidendy.
p
IRR dla przepływów różnicowych (przy dwóch projektach) może być mniejsze od punktu obojętności NPV.
f
Stopień dźwigni finansowej może być mniejszy niż dźwigni operacyjnej.
p
Wraz ze wzrostem kosztów stałych wzrasta stopień dźwigni operacyjnej.
p
Gdy NPV jest większe od zera a IRR mniejsze od wymaganej stopy zwrotu to taki projekt odrzucamy ponieważ należy rozpatrywać obie te metody razem.
p
Wraz ze wzrostem kosztów stałych wzrasta próg rentowności dla EBIT-u.
p
Punkt obojętności dla dźwigni finansowej (EBIT*) zmienia się wraz ze zmianą struktury kapitału.
f
Jeżeli beta wynosi 1,2 to oznacza, że w przeszłości jak rynek (portfel rynkowy) „rósł” o 10% to cena akcji danej spółki rosła o 12%.
p
Amortyzacja jest kosztem zmiennym.
f
Amortyzacja jest kosztem zmiennym.
f
Przy porównaniu projektów o różnym czasie trwania metodę nieskończonego NPV można stosować tylko wtedy, gdy mają one tę samą stopę dyskonta.
f
W modelu EOQ minimalizowane są koszty utrzymania.
p
Przy założeniu rosnących cen surowców, w metodzie wyceny zapasów FIFO firma będzie miała mniejszy zysk niż przy metodzie LIFO.
f
Profil NPV przedstawia zależność NPV od IRR
p
Podczas szacowania przepływów środków pieniężnych dla projektu inwestycyjnego skutki decyzji operacyjnych są odseparowane od skutków decyzji finansowych,
p
W leasingu finansowym rata leasingu jest kosztem uzyskania przychodu.(wg, UoPD)
p

Tagi

#fir #zif #ue

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.