Pytania i odpowiedzi

KPK cz. 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. kpk część 2
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 2727 razy
Pytanie 1
1. Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego może zostać złożony:
co do zasady przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy, i tylko wtedy, gdy oskarżonemu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności,
Pytanie 2
W posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania:
mają prawo wziąć udział prokurator, oskarżony i pokrzywdzony, a udział ich jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi,
Pytanie 3
Jeżeli prokurator skieruje do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, sprawa zostanie skierowana nie na posiedzenie, ale na rozprawę:
jeżeli oskarżony sprzeciwia się warunkowemu umorzeniu, jak również wtedy, gdy sąd uzna, że warunkowe umorzenie byłoby nieuzasadnione; w takim wypadku wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania zastępuje akt oskarżenia,
Pytanie 4
Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., tj. zastępującego akt oskarżenia wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, wówczas:
zwraca sprawę prokuratorowi.
Pytanie 5
Sąd może uwzględnić wniosek, o którym mowa w art. 338a k.p.k., tj. wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, gdy:
okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte;
Pytanie 6
Sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia:
jeżeli akta sprawy wskazują na istotne braki tego postępowania, zwłaszcza na potrzebę poszukiwania dowodów, zaś dokonanie niezbędnych czynności przez sąd powodowałoby znaczne trudności.
Pytanie 7
Oceną faktyczną czy prawną przyjętą za podstawę postanowień i zarządzeń wydanych na posiedzeniu w dalszym postępowaniu:
sąd nie jest związany,
Pytanie 8
Prezes sądu niezwłocznie wyznacza sędziego albo członków składu orzekającego oraz kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli przewidywany zakres postępowania dowodowego uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie niezbędne będzie wyznaczenie co najmniej:
5 terminów rozprawy,
Pytanie 9
Ogłoszenie zarządzenia o wyznaczeniu terminów rozprawy na tzw. posiedzeniu przygotowawczym wyznaczonym na podstawie art. 349 § 1 k.p.k.:
ma skutek równoznaczny z wezwaniem obecnych uczestników postępowania do udziału w rozprawie albo zawiadomieniem o jej terminach,
Pytanie 10
Wyznaczenia składu orzekającego dokonuje się w drodze losowania:
na wniosek prokuratora lub obrońcy – gdy w akcie oskarżenia zarzuca się popełnienie zbrodni zagrożonej karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.
Pytanie 11
Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej 7 dni; w razie niezachowania tego terminu:
w stosunku do oskarżonego lub jego obrońcy – rozprawa na ich wniosek, zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego ulega odroczeniu,
Pytanie 12
Doręczając oskarżonemu pozbawionemu wolności, którego obecność na rozprawie nie jest obowiązkowa, zawiadomienie o terminie rozprawy, należy pouczyć go o:
prawie do złożenia wniosku o doprowadzenie go na rozprawę w terminie 7 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia,
Pytanie 13
Przed orzeczeniem środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a § 1 Kodeksu karnego, albo nakazu lub zakazów, o których mowa w art. 39 pkt 2-3 Kodeksu karnego, orzeczonych tytułem środka zabezpieczającego, sąd zawsze wysłuchuje:
biegłego psychologa,
Pytanie 14
Jeżeli ze względów techniczno-organizacyjnych obecność przedstawicieli środków masowego przekazu utrudnia przebieg rozprawy, sąd:
ogranicza liczbę przedstawicieli środków masowego przekazu na sali rozprawy i wskazuje uprawnionych do dokonywania za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy według kolejności zgłoszeń lub na podstawie losowania.
Pytanie 15
Na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby:
pełnoletnie i nie uzbrojone,
Pytanie 16
Rozprawa w sprawie o pomówienie lub znieważenie:
jest niejawna, ale na wniosek pokrzywdzonego odbywa się jawnie,
Pytanie 17
Jeżeli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni:
sąd może wyłączyć jawność rozprawy w całości albo w części, ale jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, rozprawa odbywa się jawnie,
Pytanie 18
W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział w postępowaniu:
po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego; jeżeli jest kilku oskarżycieli lub oskarżonych, każdy z nich może żądać pozostawienia na sali rozpraw po jednej osobie,
Pytanie 19
Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do art. 171 § 1 k.p.k., porządek zadawania jej pytań jest co do zasady następujący:
oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, biegły, obrońca, oskarżony, członkowie składu orzekającego,
Pytanie 20
Udział w rozprawie:
w sprawach o występki jest prawem oskarżonego, przy czym przewodniczący lub sąd mogą uznać jego obecność za obowiązkową, natomiast w sprawach o zbrodnie obecność podczas niektórych tylko czynności jest obowiązkowa,