Pytania i odpowiedzi

Biochemia 2 PWR Dr.Burchacka Lista 5 Szlak pentozofosforanowy, cykl Calvina.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Biochemia 2 PWR Dr.Burchacka Lista 5 Szlak pentozofosforanowy, cykl Calvina.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2308 razy
Pytanie 1
Które z następujących stwierdzeń odnośnie karboksylazy rybulozo-1,5-bisfosforanu (rubisco) są poprawne?
Jest aktywowana przez addycję CO2 do grupy ε–aminowej specyficznej lizyny w celu tworzenia karbaminianu, który następnie wiąże dwuwartościowy kation metalu.
Katalizuje, jako część swojej sekwencji reakcji, skrajnie egzoergiczną reakcję- rozszczepienie/rozpad 6-węglowej diolowej pochodnej arabinitolu z wytworzeniem dwóch 3-węglowych związków.
Katalizuje reakcje pomiędzy rybulozo-1,5-bisfosforanem a O2, która zmniejsza efektywność/wydajność fotosyntezy.
Pytanie 2
Reakcja O2 z rybulozo-1,5-bisfosforanem, katalizowana przez rubisco, tworzy który/-e z następujących (związków)?
3-fosfoglicerynian
fosfoglikolan
Pytanie 3
Które z następujących stwierdzeń odnośnie 3-fosfoglicerynianu (3-PG) „produkowanego”/wytwarzanego w cyklu Calvina NIE jest prawdziwe?
Jest przekształcany do fosforanów heksoz w serii reakcji, które są identyczne do tych w szlaku glukoneogenicznym.
Przekształcenie 3-PG w fosforany heksoz produkuje energię oraz redukujące ekwiwalenty.
Podczas, gdy za równo aldehyd 3-fosfoglicerynowy (GAP), jak i fosfodihydroksyaceton (DHAP) mogą być wytwarzane z 3-PG, tylko GAP może być wykorzystany w dalszych reakcjach wytwarzania cukru (cukrów).
Pytanie 4
Uporządkuj w poprawnej kolejności następujące przekształcenia cukrów, wykorzystywane do regeneracji wyjściowego materiału dla cyklu Calvina oraz nazwij enzymy, które katalizują każdą reakcję:
1
C6-ketoza + C3-aldoza --> C4-aldoza + C5-ketoza
2
C4-aldoza + C3-ketoza --> C7-ketoza
3
C7-ketoza + C3-aldoza --> C5-ketoza + C5-aldoza
Pytanie 5
Połącz dwie główne zapasowe formy węglowodanów, skrobię oraz sacharozę, z odpowiednimi pozycjami wypunktowanymi w prawej kolumnie.
a) skrobia
zawiera glukozę
a) skrobia
jest polimerem
a) skrobia
jest syntetyzowana w chloroplastach
b) sacharoza
zawiera glukozę
b) sacharoza
zawiera fruktozę
b) sacharoza
jest syntetyzowana w cytozolu
b) sacharoza
jest syntetyzowana z UDP-glukozy
Pytanie 6
Które z następujących stwierdzeń odnośnie cyklu Calvina są prawdziwe?
Regeneruje rybulozo-1,5-bisfosforan zużywany przez reakcję rubisco.
Tworzy aldehyd 3-fosfoglicerynowy, który może być przekształcany do fruktozo-6-fosforanu.
Wymaga ATP oraz NADPH.
Składa się z enzymów, z których kilka może być aktywowane poprzez redukcję mostków dwusiarczkowych przez zredukowaną tioredoksynę.
Jest kontrolowany, po części, przez szybkość reakcji rubisco.
Pytanie 7
Które z następujących stwierdzeń odnośnie tioredoksyny jest poprawne?
Aktywuje niektóre/pewne enzymy biosyntetyczne przez redukowanie mostków dwusiarczkowych.
Pytanie 8
Odpowiedz na następujące pytania dotyczące szlaku C4 w roślinach tropikalnych.
Co jest 3-węglowym akceptorem CO2 w komórkach mezofilu? fosfoenylopirogronian
Co jest 4-węglowym donorem CO2 w komórkach pochwy okołowiązkowej? kwas jabłkowy
Co jest reakcją netto (zyskiem netto reakcji) dla szlaku C4? CO2+ATP+H2O=CO2+AMP+2Pi+H+
Szlak C4 jest typem transportu aktywnego czy biernego? aktywny
Pytanie 9
Który z następujących związków NIE jest produktem szlaku pentozofosforanowego?
Glicerolo-3-fosforan
Pytanie 10
Rycina 20.1 przedstawia cztery pierwsze reakcje szlaku pentozofosforanowego. Wykorzystaj ją (tę rycinę) w celu odpowiedzenia na następujące pytania.
Które reakcje „produkują”/tworzą NADPH? B F
Która reakcja „produkuje”/tworzy CO2? F
Który związek jest rybozo-5-fosforanem? I
Który związek jest 6-fosfoglukono-δ-laktonem? C
Który związek jest 6-fosfoglukonianem? E
Która reakcja jest katalizowana przez izomerazę fosfopentozową. H
Który enzym jest wadliwy/niedostateczny w anemii hemolitycznej indukowanej przez leki? B
Który związek może być grupą akceptorową w reakcji transketolazy? I
Pytanie 11
Które z następujących stwierdzeń odnośnie dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu sa poprawne?
Katalizuje krok/ etap zaangażowany w szlaku pentozofosforanowym.
Jest ważna/istotna w metabolizmie glutationu w erytrocytach.
Pytanie 12
Której/-ych z następujących reakcji NIE obejmuje nieutleniająca faza szlaku pentozofosforanowego?
Rybulozo-5-P + aldehyd 3-fosfoglicerynowy --> sedoheptulozo-7-P
Pytanie 13
Które z następujących podobieństw wykazują transaldolaza oraz transketolaza?
Obie wykorzystują ketozę jako donora grupy.
Obie tworzą z substratem donorowym kowalencyjny związek addycyjny.
Pytanie 14
Które z następujących przekształceń mają miejsce w sytuacji metabolicznej, która wymaga dużo więcej NADPH niż rybozo-5-fosforanu, jak również całkowitego utlenienia glukozo-6-fosoranu do CO2? Strzałki reprezentują jeden lub więcej etapów enzymatycznych.
Glukozo-6-fosforan --> rybulozo-5-fosforan
Rybozo-5-fosforan --> fruktozo-6-fosforan --> aldehyd 3-fosfoglicerynowy
Fruktozo-6-fosforan --> glukozo-6-fosforan
Pytanie 15
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do zredukowanego glutationu NIE jest prawdziwe?
Zawiera jeden γ-karboksyglutaminian, jedną cysteinę oraz jedną resztę glicyny.