Powtórzenie: Ekonomia 11-20

Ekonomia

Ekonomia, powtórzenie. 10 pytań.

Wartości, które przyjmuje dana zmienna w danym punkcie czasowym dla różnych jednostek lub ich grup.
Dane przekrojowe
Informacje liczbowe dotyczące kształtowania się poszczególnych zmiennych ekonomicznych
Dane statystyczne
Sytuacja, kiedy wydatki państwa przewyższają dochody, co zmusza do zadłużania się państwa i wzrost długu publicznego
Deficyt budżetowy
Okres niezbędny do pełnego przystosowania się nabywców do nowej ceny
Długi okres
Dobra charakteryzujące się tym, ze wzrostowi ceny jednego z nich towarzyszy zwykle zmniejszenie popytu na drugie dobro
Dobra komplementarne
Tak nazwane dobra charakteryzują się tym, ze wzrostowi ceny jednego z nich towarzyszy zwykle zwiększenie popytu na drugie dobro
Dobra substytucyjne
Takie dobro niższego rzędu, dla którego efekt dochodowy jest większy od efektu substytucyjnego, czyli krzywa popytu jest rosnąca względem ceny.
Dobro Giffena
Dobro o elastyczności dochodowej popytu większej od 1
Dobro luksusowe
Dobro o elastyczności dochodowej popytu niższej od 1
Dobro niezbędne
Dobro o ujemnej elastyczności dochodowej popytu
Dobro niższego rzędu

Tagi

#ekonomia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.