Ekonomia 11-20

Pytanie 1
Wartości, które przyjmuje dana zmienna w danym punkcie czasowym dla różnych jednostek lub ich grup.
Pytanie 2
Informacje liczbowe dotyczące kształtowania się poszczególnych zmiennych ekonomicznych
Pytanie 3
Sytuacja, kiedy wydatki państwa przewyższają dochody, co zmusza do zadłużania się państwa i wzrost długu publicznego
Pytanie 4
Okres niezbędny do pełnego przystosowania się nabywców do nowej ceny
Pytanie 5
Dobra charakteryzujące się tym, ze wzrostowi ceny jednego z nich towarzyszy zwykle zmniejszenie popytu na drugie dobro
Dalej