Powtórzenie: Biofizyka

Pytania z zakresu biofizyki

Biologia, powtórzenie. 62 pytań.

Wymiar rzędu μm może dotyczyć:
długości włókna tubulinowego
Stosunek grubości błony biologicznej do średnicy jądra jest rzędu
10^-3
Miarą postępu dyfuzji może być:
suma strumieni dyfuzji
Prawo Langevina - co można zaniedbać we wzorze?
przyspieszenie
Jeżeli stężenia substancji po obu stronach błony wynoszą 1M i 2M, a jej współczynnik podziału wynosi 0 to efektywny gradient tej substancji na błonie wynosi:
1M
Stała Debeya dla ładunku na powierzchni błony nie zależy od:
gęstości i ładunku powierzchniowego
Potencjał błonowy/Nernsta (chyba) jest równy 0. Jak stężenie jonów potasu zwiększy się to:
zmaleje
Aby zwiększyć wartość potencjału spoczynkowego błony należy:
uszczelnić błonę dla jonów potasu
Wskaż odpowiedź nieprawdziwą: W przypadku, gdy roztwory KCl o równych stężeniach są oddzielone błoną, za pomocą czego można wygenerować potencjał błonowy:
wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe
Która z poniższych cech nie dotyczy transportu ułatwionego:
transport ułatwiony wymaga energii metabolicznej
Transport walinomycyny
uniport
Co można powiedzieć o potencjale błony, który generuje nigerycyna?
nie generuje potencjału błony
walinomycyna to:
uniport najczęściej K+.
Zwiększenie przepuszczalności błony biologicznej neuronu dla sodu spowoduje:
depolaryzacje błony
Ile wynosi wartość potencjału spoczynkowego:
-0,1V
Kierunek propagacji impulsu nerwowego jest konsekwencją:
budowy kanału sodowego
Przenoszenie grup fosforanowych przez wewnętrzną błonę mitochondrium jest związane z:
protonów
Transport ADP i ATP w wewnętrznej błonie mitochondrialnej zachodzi na zasadzie:
antyportu
Procesem niezbędnym do generacji ATP przez F0F1 ATPaze jest:
prad protonowy
Podjednostka F0 syntazy przenosi ATP za pomocą:
prądu protonowego

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.