Pytania i odpowiedzi

Test BHP część 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości zasad BHP.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 116292 razy
Pytanie 1
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
Państwowa Inspekcja Pracy
Pytanie 2
Państwowa Inspekcja Pracy podlega:
Sejmowi
Pytanie 3
Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Pytanie 4
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić, jeżeli od uzyskania wiadomości uzasadniającej takie rozwiązanie umowy upłynął okres:
1 miesiąca
Pytanie 5
Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:
Umowa o pracę
Pytanie 6
Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku administracyjno-biurowym, nie może przekraczać:
3 miesięcy
Pytanie 7
Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku pielęgniarki, nie może przekraczać:
3 miesięcy
Pytanie 8
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny po przepracowaniu miesiąca wynosi:
1 tydzień
Pytanie 9
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od:
Okresu zatrudnienia u danego, a także poprzedniego pracodawcy, jeśli nastąpiło przejęcie zakładu przez obecnego pracodawcę.
Pytanie 10
Pracownikowi, który przepracował 2 miesiące, przysługuje zwolnienie na poszukanie pracy w ilości:
Nie przysługuje zwolnienie
Pytanie 11
Stosunek pracy nawiązuje się w dniu:
Określonym w umowie o pracę
Pytanie 12
Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu:
Alimenty, nierozliczone zaliczki pieniężne, kary pieniężne
Pytanie 13
Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do:
100% wynagrodzenia
Pytanie 14
Za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości
20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia
Pytanie 15
Pracownik uległ w pracy wypadkowi, w wyniku czego niezdolność do pracy wyniosła 30 dni. W związku z tym:
ZUS wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy
Pytanie 16
Pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie należy wydać świadectwo pracy:
Niezwłocznie
Pytanie 17
Pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy:
W ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa
Pytanie 18
Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie można ukarać karą regulaminową, jeśli od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu upłynęło:
3 miesiące
Pytanie 19
Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od dopuszczenia się tego naruszenia upłynęło:
3 miesiące
Pytanie 20
Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi:
W dniu w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

Powiązane tematy

#test #bhp #czesc #1