Fiszki

makro2

Test w formie fiszek Test z makroekonomii
Ilość pytań: 61 Rozwiązywany: 4019 razy
Obszarem makroekonomii i jego celem jest:
kształtowanie cen doskonale giętkich
regulowanie cen
stabilizowanie cen przy zachowaniu mechanizmu cenowego
stabilizowanie cen poprzez przeciwdziałaniu ich lepkości
stabilizowanie cen przy zachowaniu mechanizmu cenowego
Do stylizowanych faktów zalicza się:
Zatrudnienie jest pro cykliczne a bezrobocie antycykliczne
Inwestycje w przebiegu cyklu są bardziej zmienne niż konsumpcja
Wszystkie powyższe
Realna stopa procentowa nie wykazuje wahań cyklicznych
Wszystkie powyższe
Do założeń szkoły keynesistowskiej zalicza się:
Gospodarka jest z samej natury niestabilna
Wszystkie powyższe
Preferuje się politykę fiskalną
Głównym modelem makroekonomicznym jest model IS-LM
Wszystkie powyższe
PKB różni się od popytu krajowego
Netto exportem
Saldem dochodów międzynarodowych
Deficytem finansów publicznych
Wszystkie z powyższych
Netto exportem
Deficyt strukturalny powstaje gdy:
Występuje deficyt finansów publicznych, przy zerowym wyniku cyklicznym
W budżecie państwa wydatki przewyższają dochody
Żadne z powyższych
Występuje ujemny wynik sektora lokalnego
Żadne z powyższych
Impuls monetarny przez kanał stóp procentowych wiąże się z:
efektem zmian kursu walutowego
efektem płynności
efektem depozytowym
efektem majątkowym
efektem płynności
Wzrost którego parametru rynku dóbr redukuje efekt dochodowy impulsu fiskalnego?
h
k
β
n
n
Wzrost którego parametru rynku dóbr redukuje efekt dochodowy impuls fiskalnego?
żadne z powyższych
k
b
h
b
kolejność etapów w podażowym modelu powstawania innowacji jest następująca:
badania i rozwój, produkcja, marketing, rynek
badania i rozwój, produkcja, rynek, marketing
żadne z powyższych
marketing, badania i rozwój, produkcja, rynek
badania i rozwój, produkcja, marketing, rynek
tempo wzrostu dochodu w modelu AK jest wyrażone formułą
s*A – d
s*A+d
s*Y- d*K
s*Y+ d*K
s*A – d
jakie są skutki ekspansywnej polityki monetarnej przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych?
spadek stopy procentowej i wzrost PKB
trwały wzrost PKB
przejściowy wzrost PKB i trwały wzrost poziomu cen
efekt wypierania
spadek stopy procentowej i wzrost PKB
postęp techniczny jest głównym czynnikiem wzrostu w :
oba powyższe
modelach endogenicznych
żadne z powyższych
modelu solowa
oba powyższe
W okresie boomu na rynku nieruchomości w USA kredytów na zakup nieruchomości udzielano klientom mniej wiargodnym gdyż
dostępny był tani kapitał
Wszystkie trzy odpowiedzi są prawidłowe
zachęcał do tego rząd
udzielając kredytów mogli łatwo przerzucić ryzyko
Wszystkie trzy odpowiedzi są prawidłowe
Głównymi celami polityki gospodarczej są:
wysoka konsumpcja gospodarstw domowych i inwestycje prywatne
wysokie zatrudnienie, stałe ceny i szybki wzrost gospodarczy
tworzenie infrastruktury gospodarczej
wzrost eksportu, stabilność kursu walutowego i równowaga w bilansie finansowym
wysokie zatrudnienie, stałe ceny i szybki wzrost gospodarczy
fala badań nowej ekonomii keynesowskiej to:
nierównowaga ogólna
ustalanie braku dostosowań płacowo- cenowych
możliwość wykorzystania koncepcji racjonalnych oczekiwań
wszystkie powyższe
wszystkie powyższe
Możliwości samodzielnego przypisywania wag poszczególnym czynnikom wpływa na dobrobyt społeczny oferuje
OECD Better Life Index
Zintegrowany Indeks Pomyślności
Geuine Progress Indicator
Human Development Index
OECD Better Life Index
Współczynnik Giniego
mierzymy dyspozycję w podziale dochodów i im jest niższy tym korzystniej
mniejszy poziom bieżących dochodów społeczeństwa i im jest niższy tym korzystniej
mierzy dysponowanie w podziale dochodów i im jest wyższy tym korzystniej
mniejszy poziom zamożności społeczeństwa i im jest wyższy tym korzystniej
mierzymy dyspozycję w podziale dochodów i im jest niższy tym korzystniej
punktem wyjścia do obliczania Genuine Progress Indicator jest:
poziomPKB
poziom prywatnej konsumpcji
wartośc współczynnika Giniego
oczekiwana długość życia w momencie narodzin
poziom prywatnej konsumpcji
impuls monetarny przez kanał stóp procentowych wiąże się z :
efektem majątkowym
efektem zmian kursu walutowego
efektem dochodowym
wzrostem współczynnika q-tobina
efektem dochodowym
Funkcja inwestycji Friedmana ma postać
I = K*(r, Y) – K
I = α(pk)[K*(r, Y) – K
I = T – b*r
I = α[K*(r, Y) – K
I = α(pk)[K*(r, Y) – K

Powiązane tematy

#makroekonomia

Inne tryby