Prawa chemiczne

Równe objętości dowolnego gazu zawierają w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury równe ilości cząsteczek.
prawo Avogadra
prawo Dalton'a
prawo Boyle'a i Mariotte'a
Przy stałej masie gazu i w stałej temperaturze ciśnienie i objętość gazu są wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi, co oznacza, że ich iloczyn jest stały, a wzrost lub spadek ciśnienia powoduje wzrost lub spadek objętości (i odwrotnie).
prawo Boyle'a i Mariotte'a
prawo Charles'a i Gay-Lussac'a
I prawo Faraday'a
II prawo Faraday'a
Przy stałej masie gazu i pod stałym ciśnieniem objętość gazu i jego temperatura są wielkościami wprost proporcjonalnymi, co oznacza, że ich stosunek jest wielkością stałą, a wzrost lub spadek jednej spośród nich powoduje wzrost lub spadek drugiej.
prawo Charles'a i Gay-Lussac'a
prawo Avogadra
prawo Dalton'a
Ciśnienie, jakie wywiera mieszanina gazów jest równe sumie ciśnień wywieranych przez poszczególne składniki tej mieszaniny (przy czym przez ciśnienie wywierane przez składnik mieszaniny rozumie się ciśnienie, jakie składnik ten wywierałby gdyby sam znajdował sie w tej samej objętości i w tych samych warunkach).
prawo Dalton'a
prawo Charles'a i Gay-lussac'a
prawo Graham'a
Masa substancji, jaka podczas elektrolizy wydzieli się na katodzie lub anodzie jest wprost proporcjonalna do wielkości ładunku elektrycznego, jaki został przepuszczony przez elektrolizer.
I prawo Faraday'a
II prawo Faraday'a
prawo Henry'ego
Dalej
Pozostała 1 strona