Test z Geografii

Atmosfera - sprawdzian

Opis testu

Test z geografii dotyczy atmosfery. Sprawdzian przygotowany w oparciu o Oblicza Geografii, poziom rozszerzony.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Atmosfera - sprawdzian znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Co to jest atmosfera ?
Pytanie 2:
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Pytanie 3:
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
Pytanie 4:
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
Pytanie 5:
Za ciśnienie normalne uznaje się:
Pytanie 6:
Heliograf służy do
Pytanie 7:
Barometr służy do
Pytanie 8:
Higrometr służy do
Pytanie 9:
Pluwiometr służy do
Pytanie 10:
Obszar w atmosferze na danym poziomie pomiędzy dwoma niżami i dwoma wyżami nazywamy:
Pytanie 11:
Siła coriolisa:
Pytanie 12:
Od czego zależy prędkość wiatrów?
Pytanie 13:
Zaznacz rodzaje promieniowania słonecznego:
Pytanie 14:
Ogrzewane powietrze znajdujące się przy podłożu zwiększające swoją objętość tworzy:
Pytanie 15:
Chaotyczny ruch cząsteczek powietrza spowodowany najczęściej unoszeniem się i mieszaniem mas powietrza o różnej temperaturze nazywamy:
Pytanie 16:
Gdy wilgoć względna jest niższa niż 100% to występuje:
Pytanie 17:
Większość pary wodnej zawartej w atmosferze występuje w:
Pytanie 18:
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza ilość wody jaką może pomieścić:
Pytanie 19:
Połącz w pary nazwę chmury z jej typem:
Pytanie 20:
Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu przy ujemnej temperaturze:
Pytanie 21:
O mżawce mówimy, gdy średnica kropelek opadowych nie przekracza:
Pytanie 22:
Przyporządkuj rodzaj opadu do jego charakterystyki:
Pytanie 23:
W jakim rodzaju chmury powstaje grad?
Pytanie 24:
Połącz rodzaj opadu z przyczyną jego powstawania:
Pytanie 25:
Zaznacz cechy opadów konwekcji termicznej
Pytanie 26:
Najwyższe sumy rocznych opadów atmosferycznych występują w:
Pytanie 27:
Najmniejsze roczne sumy opadów atmosferycznych występują:
Pytanie 28:
Ile wyróżniamy rodzajów mas powietrza ze względu na miejsce ich powstawania?
Pytanie 29:
W wyniku połączenia się dwóch frontów atmosferycznych powstaje front:
Pytanie 30:
Klimat małego obszaru (do kilkudziesięciu kilometrów) to:
Pytanie 31:
Ile według Köppena istnieje stref klimatycznych?