Test: litosfera

Strona 1

Pytanie 1
Połącz z odpowiednimi definicjami.
hipocentrum
miejsce powstania trzęsienia ziemi (pod ziemią)
epicentrum
miejsce powstania trzęsienia ziemi na powierzchni ziemi tuż nad hipocentrum
trzęsienie ziemi
drgania skorupy ziemskiej wywołane ruchami płyt litosfery
Pytanie 2
Ułóż w kolejności chronologicznej ery wraz z okresami
1
Kenozoiczna- czwartorzęd neogen paleogen
2
Paleozoiczna- perm/ karbon dewon sylur ordowik kambr
3
mezoiczna- kreda jura trias
Pytanie 3
intruzja niezgodna
magna przecina w poprzek warstwy skalne (np, dajki, batolity)
intruzja zgodna
magma krążąca pod ziemią zastyga między warstwami skał (np. Lopolit, lakolity, sille)
Pytanie 4
Typy genetyczne gór
Fałdowe
to większośc gór, osady najpierw gromadzą się na dnie oceanów a następnie zostają sfałdowane. Dzieje się to na granicy płyt kontynentalnych z płytami oceanicznymi (himalaje, andy)
zrębowe
powstają w wyniku wypiętrzenia sfałdowanych obszarów górskich wzdłuż istniejącego uskoku (np. Sudety)
wulkaniczne
powstają w wyniku wypływu lawy oraz wydostania się innych materiałów wulkanicznych
Pytanie 5
nieciągłe
deformacje w których ciągłość warstw uległa przerwaniu. Są to głównie uskoki -typy uskoków normalny odwrócony (inwersyjny) przesuwczy
ciągłe
w tych deformacja nie doszło do przerwania ciągłości warstw skalnych: fałdy (wygięcie warstw skalnych spowodowane bocznymi naciskami na poziomie warstwy skalnej) typy fałdów: stojący pochylony obalony leżący płaszczowina
Pytanie 6
Strefa Ryftowa (speedingu)
następuje pęknięcie wywołane osuwaniem się dwóch płyt (np. ryft śródatlantycki- islandia)
ryfty kontynentalne
system wielkich rowów wschodnio- afrykański)
ryfty śródoceaniczne
dolina ryftowa grzbiet śródoceaniczny

Powiązane tematy

#geografia