Test: Anatomia BIM 64-79

Strona 1

Pytanie 1
Funiculus spermaticus zawiera:
ramus femoralis nervi genitofemoralis
ramus genitalis nervi genitofemoralis
rami scrotales posteriores
plexus pampiniformis
arteria ductus deferentis
Pytanie 2
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących porta hepatis:
tworzy je poprzecznie położona bruzda przebiegająca od lobus caudatus do lobus quadratus (Bochenek mówi, że poprzeczne ramię litery H)
opuszcza ją m.in. ductus cysticus (ductus hepaticus communis, część naczyń chłonnych)
po stronie lewej przyczepia się w ich obrębie lig.hepatoduodenale (od prawej; od lewej i do tyłu jest lig. hepatogastricum)
wchodzi do niej a.hepatica communis (do wnęki wchodzi: żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, splot nerwowy)
nie są powleczone otrzewną
Pytanie 3
Prostata:
swoją podstawą łączy się z fundus vesicae urinariae
jest unerwiona czuciowo przez nervus pudendus
apex prostatae spoczywa na przeponie moczowo-płciowej
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
jest unaczyniona przez gałęzie pochodzące od tętnicy pęcherzowej górnej i tętnicy odbytniczej górnej
Pytanie 4
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących topografii duodenum:
pars horizontalis sięga do a. et v. mesenterica superior
pars descendens dochodzi do corpus pancreatis
pars ascendens kończy się przechodząc w flexura duodenojejunalis
pars superior sięga tylko do fundus vesicae fellae
flexura duodenojejunalis znajduje się na wysokości trzonu kręgu Th12 (L2)
Pytanie 5
Vagina:
Ma ścianę tylną dłuższą od przedniej
Jest w większości unerwiona czuciowo przez n. pudendus
Nie jest unerwiona przez włókna czuciowe a jedynie przez układ autonomiczn
Jest w większości unerwiona czuciowo przez plexus hypogastricus inf. (autonomicznie)
Ma błonę śluzową zaopatrzoną w liczne gruczoły
Pytanie 6
Oceń, czy dany mięsień znajduje się w deep perineral space (spatium perinei profundum):
Ischiocavernosus m. (m. ischiocavernosus)
Sphincter urethrovaginalis m. (m. sphincter urethrovaginalis)
Internal sphincter urethrae m. (m. sphincetr urethrea internus)
External sphincter urethrae m. (m. sphincter urethrae externus)
Bulbospongiosus m. (m. bulbospongiosus)
Pytanie 7
Foramen omentale ograniczony jest:
Od góry przez lobus qadratus (lobus caudatus)
Od dołu przez pars descendent duodeni (pars superior)
Od tyłu przez v. portae hepatis (v. cava inferior)
Od przodu przez margo Liber lig. Hepatoduodenalis
Otwór ten może być czasem zrośnięty i wtedy bursa omentalis oddzielona jest od właściwej jamy otrzewnej
Pytanie 8
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących ureter:
Right ureter (ureter dexter) jest dłuższy niż left ureter (ureter sinister)
Pelvic part (pars pelvica) stanowi połowę jego długości
W pelvic part (pars pelvica) opisujemy 3 odcinki topograficzne (śródścienny, ścienny, trzewny)
U mężczyzn parietal part (pars parietalis) przechodzi w visceral part (pars visceralis) na wysokości ischial spine (spina ischiadica)
W abdominal part (pars abdominalis) wyróżniamy 3 odcinki topograficzne
Pytanie 9
Oceń poprawność poniższych twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria)
pobudzenie włókien współczulnych opróżnia pęcherz mocz
pęcherz moczowy u kobiety jest położony wyżej niż u mężczyzny
mocz wpływa do pęcherza moczowego okresowo
triangle of urinary bladder (trigonum vesicae) stanowi wyniosły, gładki, nie pofałdowany twór
cały pęcherz moczowy pokryty jest otrzewną
Pytanie 10
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
ku górze przechodzi w: intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
jest splotem wtórnym splotu intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
zawiera liczne włókna przywspółczulne pochodzące z vagus nerve (nervus vagus)
Pytanie 11
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących lumbar splanchnic nerves (nn. splanchnici lumbales)
łączą się z thoracic splanchnic nerves (nn. splanchnici thoracica)
pierwszy zwój lędźwiowy wysyła włókna do renal plexus (plexus renalis)
większość włókien kieruje się m. in. do celiac plexus (plexus coeliacus)
pierwszy zwój lędźwiowy wysyła włókna do celiac plexus (plexus coeliacus)
w postaci typowej występują w liczbie czterech par nerwów
Pytanie 12
Coeliac artery (trunk) (truncus coeliacus) zaopatruje w krew:
częściowo trzustkę
całą śledzionę
okrężnicę wstępującą
dolną część przełyku
częściowo dwunstnicę
Pytanie 13
Bulb of duodenum (bulbus duodeni) przylega:
od tyłu do proper hepatic artery (arteria hepatica propria)
od tyłu do renal artery (arteria renalis)
od tyłu do portal vein (vena portae)
od przodu do quadrate lobe of liver (lobus quadratus hepatis)
od przodu do transverse colon (colon transversum)
Pytanie 14
Diaphragm (diaphragma):
right crus of diaphragm (crus dextrum diaphragmatic) jest dłuższa i przyczepia sie do trzonów kręgów L1-L3
lateral arcuate lig. (lig. arcuatum laterale) biegnie od wyrostka żebrowego pierwszego kręgu lędźwiowego do dwunastego żebra
przez sternocostal triangle (trigonum sternocostale) przebiegają superior epigastric a. (a. epigastrica superior), superior epigastric v. (v. epigastrica superior)
medial arcuate lig. (lig. arcuatum mediale) rozpięte jest nad quadratus lumborum m. (m. quadratus lumborum)
przez szczelinę przyśrodkową lewej odnogi przepony przebiega azygos v. (vena azygos)
Pytanie 15
Wskaż prawidłowe dotyczące pleura:
podrażniona pleura diaphragmatica objawia się bólem w okolicy stawu ramiennego czy barkowoobojczykowego
pleura visceralis unerwiona jest przez gałęzie nerwu przeponowego
capula pleurae wypełniony jest przez szczyt płuca zarówno podczas wdechu jak i wydechu
pleura costalis jest unerwiona czuciowo przez gałązki nerwów międzyżebrowych
pleura mediastinalis, pleura diaphragmatica i capula pleurae są unerwione czuciowo przez gałęzie nerwu błędnego
Pytanie 16
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia pulmones:
pobudzenie n.vagus powoduje skurcz tętnic
pobudzenie włókien współczulnych powoduje skurcz tętnic
pobudzenie n.vagus powoduje skurcz oskrzeli
pobudzenie współczulne drzewa oskrzelowego wzrasta w czasie snu nocnego
pobudzenie włókien współczulnych powoduje rozkurcz oskrzeli
Pytanie 17
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
superior lobe veins of left lung (vav. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
sploty przywspółczulne (przedni i tylny) łączą się na przedniej stronie tracheal bifurcation (bifurcatio tracheae)
apex of lung (apex pulmonis) nie przekracza otworu górnego klatki piersiowej a base of lung (basis pulmonis) sięga otworu dolnego klatki piersiowej
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoraco- cervicalis)
Pytanie 18
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących mięśni klatki piersiowej:
mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne opuszczają żebra i pełnią rolę mięśni wydechowych
m.serratus anterior jest pomocniczym mięśniem wydechowym
m.pectoralis major opuszcza i przywodzi ramię i jest pomocniczym mięśniem wdechowym
osierdzie jest przymocowane do przepony w części centralnej środka ścięgnistego
przepona podczas skurczu obniża się i jest głównym mięśniem wydechowym
Pytanie 19
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących lumbar splanchnic nerves (nn. splanchnici lumbales)
pierwszy zwój lędźwiowy wysyła włókna do renal plexus (plexus renalis)
w postaci typowej występują w liczbie czterech par nerwów
łączą się z thoracic splanchnic nerves (nn. splanchnici thoracica)
pierwszy zwój lędźwiowy wysyła włókna do celiac plexus (plexus coeliacus)
większość włókien kieruje się m. in. do celiac plexus (plexus coeliacus)
Pytanie 20
Oceń poprawność zdań dotyczących położenia liver (hepar)
granica dolna dochodzi do łuku żebrowego lewego u końca VIII żebra
granica dolna w linii śródobojczykowej prawej opuszcza łuk żebrowy
granica dolna opuszcza łuk żebrowy w miejscu połączenia IX i X chrząstki żebrowej prawej
granica dolna w linii łopatkowej prawej krzyżuje XII żebro
granica dolna kończy się w IV międzyżebrzu lewym w linii środkowoobojczykowej

Powiązane tematy