Test: Klasa 8, dział 1 - Życie społeczne

Strona 1

Pytanie 1
Czym jest socjalizacja?
sposobem postrzegania siebie przez pryzmat społeczeństwa
procesem uczenia się wzorów zachowań i systemu wartości
zbiorem reguł określających funkcjonowanie w danym społeczeństwie
zespół cech osoby odróżniających ją od innych członków społeczeństwa
Pytanie 2
Kto jest autorem teorii tzw. "piramidy potrzeb"?
Abraham Maslow
Sigmund Freud
Carl Rogers
Philip Zimbardo
Pytanie 3
Połącz normę społeczną z jej definicją.
normy religijne
zasady określające funkcjonowanie wewnątrz wspólnoty wyznaniowej
normy moralne
zasady te określają czy dane zachowanie jest dobre czy złe
normy prawne
zasady zachowania określane przepisami ustalanymi przez państwo
normy obyczajowe
zasady te definiują jakie zachowania są akceptowalne społecznie a jakie nie
Pytanie 4
Zaznacz zdania fałszywe dotyczące grup społecznych.
grupa społeczna musi składać się z minimum 10 osób
członków grupy łączy poczucie przynależności
członkowie danej grupy społecznej są nastawieni na określony cel
grupa społeczna posiada wewnętrzną strukturę organizacyjną
grupa społeczna może powstać przypadkowo i istnieć nawet krótką chwilę
Pytanie 5
Jaka postawa podczas konfliktu w grupie jest najbardziej korzystna?
walka
unikanie
współpraca
rywalizacja
uleganie
Pytanie 6
Na czym polega mediacja w sporze?
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, która może pomóc obiektywnie rozwiązać problem
poszukiwaniem rozwiązania problemu przez obie strony konfliktu
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, której werdykt będzie ostateczny i wiążący dla obu stron sporu