Test

Klasa 8, dział 1 - Życie społeczne

Pytanie 1
Czym jest socjalizacja?
procesem uczenia się wzorów zachowań i systemu wartości
zbiorem reguł określających funkcjonowanie w danym społeczeństwie
sposobem postrzegania siebie przez pryzmat społeczeństwa
zespół cech osoby odróżniających ją od innych członków społeczeństwa
Pytanie 2
Kto jest autorem teorii tzw. "piramidy potrzeb"?
Carl Rogers
Philip Zimbardo
Sigmund Freud
Abraham Maslow
Pytanie 3
Połącz normę społeczną z jej definicją.
normy religijne
zasady określające funkcjonowanie wewnątrz wspólnoty wyznaniowej
normy prawne
zasady zachowania określane przepisami ustalanymi przez państwo
normy moralne
zasady te określają czy dane zachowanie jest dobre czy złe
normy obyczajowe
zasady te definiują jakie zachowania są akceptowalne społecznie a jakie nie
Pytanie 4
Zaznacz zdania fałszywe dotyczące grup społecznych.
członków grupy łączy poczucie przynależności
członkowie danej grupy społecznej są nastawieni na określony cel
grupa społeczna musi składać się z minimum 10 osób
grupa społeczna może powstać przypadkowo i istnieć nawet krótką chwilę
grupa społeczna posiada wewnętrzną strukturę organizacyjną
Pytanie 5
Jaka postawa podczas konfliktu w grupie jest najbardziej korzystna?
unikanie
uleganie
rywalizacja
walka
współpraca
Pytanie 6
Na czym polega mediacja w sporze?
poszukiwaniem rozwiązania problemu przez obie strony konfliktu
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, która może pomóc obiektywnie rozwiązać problem
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, której werdykt będzie ostateczny i wiążący dla obu stron sporu