Test: ADSK

Strona 1

Pytanie 1
Polecenie: cd $HOME w Linuksie:
Zmieni folder roboczy na folder o nazwie „$HOME”
Da ten sam efekt co polecenie postaci „cd pwd”
Da ten sam efekt co polecenie w postaci „cd~”
Zmieni folder roboczy na folder o nazwie „HOME”
Pytanie 2
Który z podanych niżej adresów jest w takiej samej podsieci co adres 10.62.127.15/11:
10.96.127.15/11
10.52.127.15/11
10.92.127.15/11
10.42.127.15/11
Pytanie 3
Zaznacz ten z poniższych adresów, który jest adresem hosta w dowolnej podsieci o masce 255.255.255.252 podanego numeru IP:
17.61.12.92
176.224.127.56
192.168.128.145
117.126.124.36
Pytanie 4
Które z podanych protokołów działają w oparciu o protokół TCP?
SNMP
FTP
DHCP
Wszystkie powyższe
Pytanie 5
Który z podanych terminów NIE określa metryki protokołu trasowania?
Przepustowość łącza
Szerokość pasma
Stan łącza
Wektor odległości
Pytanie 6
Zakładając, że każdy z podanych numerów IP ma maskę wynikającą z jego klasy IP wskaż, który z nich nie może być przypisany pojedynczemu interfejsowi:
192.168.254.255
222.222.255.222
1.0.0.1
131.107.255.131
Pytanie 7
Pakiet z którym z poniższych adresów przeznaczenia zostanie zatrzymany na routerze?
156.1496.1.0
149.156.155.255
1.0.0.1
192.168.254.254
Pytanie 8
SOA na gruncie usług nazewniczych to skrót od:
Source Of Authority
Software Of Address
Source Of Address
Step Of Addressing
Pytanie 9
Którego z podstawowych trybów transmisji nie uwzględnia standard IPv6?
Unicast
Uwzględnia wszystkie wymienione
Multicast
Broadcast
Pytanie 10
Który z wymienionych protokołów pracujących w trzeciej warstwie modelu ISO OSI jest protokołem nierutowalnym?
APPLE TALK
NETBEUI
IPXn
IP
Pytanie 11
Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nieprzekraczającą 2 Mbit/s jest protokół:
ATM
VDSL
Frame relay
X.25
Pytanie 12
Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
192.168.0.11 maska: 255.255.0.0
192.168.1.11 maska: 255.255.0.0
192.168.0.11 maska: 255.255.255.0
192.168.1.11 maska: 255.255.255.0
Pytanie 13
Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
2001:DB8::BAF:FE94
2001-DB8-BAF-FE94
2001:DB8::BAF::FE94
2001.DB8. BAF.FE94
Pytanie 14
Administrator musi (w zgodzie z CIDR) podzielić sieć o adresie 193.115.95.0 z maską 255.255.255.0 na 8 podsieci o takiej samej liczbie adresów. Którą maskę podsieci powinien zastosować?
255.255.255.240
255.255.255.248
255.255.255.224
255.255.255.192
Pytanie 15
Skrypt systemowy to:
każdy ciąg poleceń systemu operacyjnego
plik tekstowy zawierający ciąg poleceń systemu operacyjnego
program przetwarzania zapisany w systemie operacyjnym
algorytm zapisany w języku, którego translator jest interpreterem dostarczanym wraz z systemem operacyjnym
Pytanie 16
Z którym z poniższych terminów możesz utożsamić z określeniem “serwer plików”:
SNMP
FTP
CIFS
TCP
Pytanie 17
Które ze stwierdzeń dotyczących protokołu IPv4 NIE jest prawdziwe?
jest protokołem zawodnym
jest niezależny od nośnika
jest protokołem połączeniowym
działa w myśl zasady “najlepiej, jak to możliwe” (ang. “the best efford”)
Pytanie 18
Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
tylko w sieciach lokalnych
tylko w sieciach rozległych
pomiędzy sieciami LAN i WAN
w obrębie danej, jednej sieci
Pytanie 19
Co zrobi host nadający dane, jeśli nie posiada w swojej tablicy ARP wpisu o adresie fizycznym urządzenia, do którego chce wysłać dane?
wyśle zapytanie ARP do wszystkich urządzeń w sieci
nie umieści w polu docelowy adres MAC ramki żadnego adresu
zrezygnuje z komunikacji
wyśle zapytanie do routera sieci lokalnej, gdyż ten posiada wszystkie wpisy
Pytanie 20
Standardy IEEE Ethernetu rozpoczynają się sygnaturą postaci:
802.4
802.3
802.5
802.16

Powiązane tematy