AEZAKMI 2

Które z twierdzeń na temat tetrahydrofolianu są prawdziwe?
może służyć jako nośnik grupy karboksylowej
tetrahydrofolian jest bardziej wydajnym przenośnikiem grup metylowych niż SAM
jednostki jednowęglowe, przyłączone do tetrahydrofolianu mogą ulegać przekształceniom jednych w drugie
służy jako akceptor jednostek jednowęglowych o różnym stopniu utlenienia w reakcjach rozkładu
tetrahydrofolian powstaje w wyniku przeniesienia grupy adenozynowej na metioninę
może służyć jako nośnik grup formylowych
Dopasuj jednostki węglowe do ich przenośników- S-adenozylometioniny (SAM), tetrahydrofolianu (THF) i biotyny (B)
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe Wybierz poprawne odp
Glikogen wypełnia prawie całkowicie jądra komórek, które specjalizują się w jego przechowywaniu
Glikogen jest głównym źródłem energii przechowywanej w mózgu
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i w wątrobie
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywanie bardziej gwałtownie niż rezerwy tluszczu
Które stwierdzenia na temat regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych są prawdziwe?
Insulina hamuje syntezę kwasów tłuszczowych, podczas gdy glukagon i adrenalina aktywują
Insulina aktywuje syntezę kwasów tłuszczowych, podczas gdy glukagon i adrenalina hamują
Synteza kwasów tłuszczowych osiąga maksimum przy dostatku węglowodanów, siły redukcyjnej i energii
Cytrynian powoduje depolimeryzacje dimerow karboksylazy acetylo-CoA, przez co hamuje syntezę kwasów tłuszczowych
Cytrynian powoduje polimeryzacje dimerow karboksylazy acetylo-CoA, przez co syntezę kwasow tłuszczowych stymuluje
Palmitylo-CoA odwraca efekt wywołany przez cytrynian na karboksylaze acetylo-CoA, przez co hamuje syntezę kwasów tłuszczowych
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez PKA, co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych w warunkach głodu lub stresu
Cytrynian częściowo znosi hamujący wpływ fosforylacji na aktywność karboksylazy acetylo-CoA
Cytrynian wzmacnia hamujący wpływ fosforylacji na aktywność karboksylazy acetylo-CoA
Karboksylaza acetylo-CoA wykazuje najwyższą aktywność kiedy nie jest fosforylowana i w obecności wysokich stężeń cytrynianu
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez kinazę białkową zależną od AMP (PKA) co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych
Glukagon i adrenalina hamują syntezę kwasów tłuszczowych podczas gdy insulina stymuluje
Cytrynian powoduje polimeryzację dimerów karboksylazy acetylo-CoA przez co aktywuje enzym
Cytrynian odwraca efekt wywoływany przez palmitylo-CoA na karboksylazę acetylo-CoA przez co przyspiesza syntezę kwasów tłuszczowych
Palmitylo-CoA powoduje polimeryzację dimerów karboksylazy acetylo-CoA, co hamuje jej aktywność
Synteza kwasów tłuszczowych osiąga maksimum przy dostatku węglowodanów i niskim ładunku energetycznym komórk
Synteza kwasów tłuszczowych rozpoczyna się od kondensacji acetylo-CoA i malonylo-CoA
Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu
Dekarboksylacja malonylo-ACP napędza syntezę kwasów tłuszczowych
Acetylo-CoA jest transportowany do miejsca syntezy kwasów tłuszczowych w postaci cytrynianu, co dodatkowo powoduje wytworzenie NADPH w cytoplazmie
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy
Pozytywnym efektem ubocznym cyklu mocznikowego jest produkcja ATP
Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna
Celem cyklu mocznikowego jest przekształcenie toksycznego dla komórki amoniaku w nietoksyczną glutaminę
Wyłączenie grupy aminowej jest możliwe dwiema drogami- przez karbamoilofosforan i asparaginian
jego intermediatem jest aminokwas nie będący podstawową jednostką budulcową białek
Dalej
Pozostały 4 strony