Strona 1

AiWIF

Pytanie 1
Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej 100 EUR, który jest sprzedawany na przetargu po stopie rentowności 5%
102,59 PLN
98,34 PLN
97,53 PLN
100 PLN
Pytanie 2
Akcje spółki XYZ są obecnie sprzedawane po 20 PLN. Spółka właśnie wypłaciła dywidendę w wysokości 2,00 PLN na jedną akcję. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 8% rocznie. Jaka jest wymagana stopa zwrotu z akcji spółki XYZ
8,80%
10%
18,80%
20%
Pytanie 3
Ile powinna wynosić cena terminowa 6-miesięcznego kontraktu terminowegfo na akcję spółki XYZ niewypłacającej dywidendy, jeżeli bieżąca cena akcji tej spółki wynosi 20 PLN, a wolna od ryzyka stopa procentowa jest równa 5% przy ciągłej kapitalizacji odsetek.
20,51 PLN
10,51 PLN
20 PLN
19,50 PLN
Pytanie 4
Prawo poboru to prawo nabycia:
opcji
akcji
obligacji
konsoli
Pytanie 5
Pozycja krótka w opcji call:
ma nieograniczone zyski
ma ograniczone straty do wysokości ceny wykonania opcji
ma ograniczone straty do wysokości ceny aktywu bazowego
może mieć nieograniczone straty
Pytanie 6
Procentowo określona obniżka ceny, którą uzyskuje odbiorca, jeśli zapłaci za towar natychmiast po otrzymaniu to:
wydłużona płatność
odroczona płatność z rabatem
debet
skonto

Powiązane tematy