Strona 1

AiWIF

Pytanie 1
Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej 100 EUR, który jest sprzedawany na przetargu po stopie rentowności 5%
98,34 PLN
97,53 PLN
100 PLN
102,59 PLN
Pytanie 2
Akcje spółki XYZ są obecnie sprzedawane po 20 PLN. Spółka właśnie wypłaciła dywidendę w wysokości 2,00 PLN na jedną akcję. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 8% rocznie. Jaka jest wymagana stopa zwrotu z akcji spółki XYZ
10%
20%
18,80%
8,80%
Pytanie 3
Ile powinna wynosić cena terminowa 6-miesięcznego kontraktu terminowegfo na akcję spółki XYZ niewypłacającej dywidendy, jeżeli bieżąca cena akcji tej spółki wynosi 20 PLN, a wolna od ryzyka stopa procentowa jest równa 5% przy ciągłej kapitalizacji odsetek.
10,51 PLN
19,50 PLN
20,51 PLN
20 PLN
Pytanie 4
Prawo poboru to prawo nabycia:
opcji
akcji
obligacji
konsoli
Pytanie 5
Pozycja krótka w opcji call:
ma nieograniczone zyski
ma ograniczone straty do wysokości ceny aktywu bazowego
może mieć nieograniczone straty
ma ograniczone straty do wysokości ceny wykonania opcji
Pytanie 6
Procentowo określona obniżka ceny, którą uzyskuje odbiorca, jeśli zapłaci za towar natychmiast po otrzymaniu to:
skonto
debet
wydłużona płatność
odroczona płatność z rabatem
Pytanie 7
Księgowa wartość akcji to:
stosunek aktywów netto i liczby akcji
stosunek aktywów i liczby akcji
iloczyn aktywów netto i liczby akcji
stosunek zysku netto i liczby akcji
Pytanie 8
Oblicz efektywną stopę zwrotu w skali roku(365 dni) z inwestycji w 52 - tygodniowy bon skarbowy o rentowności 10%
10,69%
10,78%
10,14%
10,55%

Powiązane tematy