Ekonomika - Piszczkologia w Leśnictwie, quiz

Pozdrawiam z rodzinką wszystkich odwiedzających mój memorizer ;) Test dla studentów rozrywkowy. Test składa się z 112 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Ekonomika - Piszczkologia w Leśnictwie"

1) Czynniki osobowe i rzeczowe wpływają na kształtowanie............pracy
2) Działalność ta jest prowadzona obligatoryjnie przez jednostki organizacyjne PGL LP niezależnie od wysokości ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów, w razie ujemnego wyniku finansowego jest dofinansowanie z funduszu leśnego
3) Działalność ta jest prowadzona przez jednostki organizacyjne PGL LP tylko wówczas gdy uzyskiwane przychody są wyższe lub równe poniesionym kosztom
4) Dla lasów wchodzących w skład ........ stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%
5) Do przerw niezależnych od robotnika zaliczamy: przerwy
6) Do przerw zależnych od robotnika zaliczamy: przerwy
7) Dzięki znajomości …......… zadań możemy stworzyć plan techniczno-ekonomiczny nadleśnictwa, a dzięki znajomości …........ możemy dodatkowo nagrodzić najlepszych pracowników
8) Jest niezbędna do konstrukcji systemów taryfikowania pracy i płacy
9) Jest to część produkcji rocznej, która została sprzedana w danym roku lub zużyta na potrzeby własne
10) Jest to część produktu globalnego pozostająca po odliczeniu od produkcji globalnej kosztów materialnych poniesionych na jej wytworzenie
11) Jest to część wartości środka trwałego, o którą zmniejsza się jego wartość co roku
12) Jest to dodatkowa akumulacja (zysk), który gospodarstwo leśne uzyskuje dzięki lepszej lokalizacji względem rynku zbytu
13) Jest to dodatkowy dochód z lasu, ma charakter intensywny i występuje w postaci: ilościowej, jakościowej i udostępniania
14) Jest to dodatkowy dochód z lasu, ma charakter ekstensywny i występuje w postaci: ilościowej, jakościowej i położenia
15) Jest to funkcja gospodarcza lasu, której rola maleje, polega na uczestnictwie gospodarstwa leśnego w wytwarzaniu PK
16) Jest to funkcja gospodarcza lasu, której rola wzrasta, polega na możliwości wykorzystania gruntów leśnych na cele nieleśne
17) Jest to iloraz kosztów całkowitych i wielkości produkcji
18) Jest to iloraz nakładu całkowitego do produktu całkowitego
19) jest to iloraz produktu całkowitego do nakładu całkowitego
20) Jest to Iloraz przeciętnego stanu zapasów przez przychody ze sprzedarzy
21) Jest to iloraz przychodu ze sprzedaży przez przeciętny stan majątku
22) to iloraz wyniku finansowego przez średnioroczna liczbę pracowników (stan zatrudnienia)
23) Jest to ilość pracy wydatkowana na wytworzenie jednej jednostki produkcji ........ Jest to ilość pracy wykonana w jednostce czasu ......
24) Jest to płaca, która wyraża się zdolnością nabywczą otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia
25) Jest to różnica pomiędzy produkcją roczną i kosztami materialnymi
26) jest to ujemna różnica pomiędzy przychodami i kosztami
27) Jest to stosunek bieżącego przyrostu miąższości, jakości i wartości drzewostanu do powierzchni leśnej, na której się odkłada
28) Jest to stosunek posiadanych czynników produkcji do jej efektów
29) Jest to stosunek przyrostu produktu całkowitego do przyrostu nakładu całkowitego o jedną jednostkę
30) Jest to stosunek zasobności drzewostanu rębnego danej bonitacji do zasobności drzewostanu rębnego bonitacji niższej
31) Jest to suma kosztów stałych i kosztów zmiennych podzielona przez wolumen produkcji
32) Jest to wynagrodzenie za wykonaną liczbę jednostek pracy, które narasta wraz z jej zwiększaniem i jest naliczane oraz wypłacane odrębnie każdemu pracownikowi
33) Jest to zbiór metod i środków pozwalających na podjęcie optymalnych decyzji gospodarczych
34) Koszty te stanowią największy odsetek w strukturze kosztów PGL LP
35) Ma postać: ilościową, jakościową i udostępniania
36) Miernikiem efektywności gospodarowania występującym wyłącznie w leśnictwie jest
37) Obejmuje produkcję zakończoną i niezakończoną
38) Podatek leśny odprowadzany jest do …....…, a wartość podatku leśnego naliczanego od .... lasu uznanego za ......lub..... stanowi …...
39) Przedstawiony graficznie, na układzie współrzędnych stosunek między wzrostem ponoszonych nakładów (N) i wzrostem uzyskiwanych efektów (P) jest nazywany
40) Przy pomocy tej metody szacujemy wartość drzewostanów w średnich klasach wieku
41) Przykładem jest badanie związków pomiędzy wartością produkcji przemysłowej (np. w przemyśle przetwórstwa drewna), a produkcją drewna przez gospodarstwo leśne
42) Przykładem jest badanie związków pomiędzy wartością wytworzonej przez gospodarstwo leśne produkcji, poniesionymi nakładami i stosowanymi technologiami
43) Przykładem tego wynagrodzenia jest deputat drzewny dla pracowników PGL LP
44) Rola gospodarczej funkcji lasu jako .......... maleje, jest nią szczególnie zainteresowany budżet Państwa Rola gospodarczej funkcji lasu jako .......... maleje, są nią szczególnie zainteresowani absolwenci WL Różnica między …..... i …....… gospodarstwa leśnego daje wynik finansowy
45) Stawka podatku VAT na drewno WAO wynosi …......... natomiast na drewno S4 i M2 .......
46) Suma kosztów ….....… i kosztów ….....… podzielona przez …......… daje jednostkowy koszt całkowity
47) Szkody leśne z punktu widzenia możliwości ich wyceny (rodzaju) dzielimy na ….......… i ….......…
48) Szkody leśne z punktu widzenia odwracalności (charakteru) dzielimy na ….....… i …......
49) Środkami funduszu leśnego dysponuje …........
50) Są to czynniki warunkujące wydajność pracy związane z przedmiotowymi warunkami pracy
51) Są to koszty, które reagują na zmianę wielkości produkcji zwykle wprost proporcjonalnie
52) Są to koszty, których nie da się odnieść do jednostki produktu ani jednostki powierzchni
53) Są to środki finansowe gromadzone do remontów i odtworzenia środków trwałych
54) Są to środki finansowe, które przedsiębiorstwo odkłada obligatoryjnie na odtworzenie użytkowego środka trwałego
55) Służy on między innymi do analizy zużycia nakładów pracy i obliczania kosztu jednostkowego
56) Tworzą je: amortyzacja, nakłady na zużycie materiałów i surowców oraz koszt usług
57) Umundurowanie otrzymane przez pracowników Służby Leśnej jest przykładem wynagrodzenia
58) Wartość drągowin i drzewostanów przedrębnych szacuje się metodą …......… Wartość upraw i młodników szacuje się metodą …......…
59) W PGL LP należą do nich sprzedaż drewna, sprzedaż użytków niedrzewnych, produktów gospodarki łąkowej, rolnej i rybackiej oraz dzierżawy
60) W tym kierunku badawczym ekonomiki leśnictwa określa się normy prawne służące sprawnemu funkcjonowaniu gospodarki leśnej
61) W układzie tym, jednolitym dla całej gospodarki, klasyfikuje się takie koszty jak: płace, ubezpieczenia społeczne, amortyzację, zużycie materiałów, usługi obce
62) Jest stosunkiem przyrostu produktu całkowitego do przyrostu nakładu całkowitego o jedną jednostkę
63) Jest stosunkiem przyrostu nakładu całkowitego do przyrostu produktu całkowitego o jedną jednostkę
64) Jest z ekonomicznego punktu widzenia zmianą jego miąższości, wartości i jakości
65) jest to przyrost kosztów spowodowany przyrostem produkcji o jedną jednostkę
66) .......kosztów opiera się na związku pomiędzy wielkością nakładów poniesionych przez podmiot gospodarczy, a rezultatami jego działalności
67) ...........kosztów służy do obliczania produkcji globalnej i produkcji czystej i jest jednolity w całej gospodarce
68) ........nad lasami Skarbu Państwa sprawuje Minister Środowiska, a ….......… nad większością z nich sprawuje PGL LP
69) obejmują nakłady na zużycie materiałów i surowców, nakłady na usługi niematerialne i amortyzację
70) redukuje wartość drzewostanów w wieku rębności do wartości w wieku szacowania w metodzie wartości spodziewanej
71) .............są to obszary funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, promują............
72) są to obszary funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, promują ekorozwój
73) Podstawowy miernik zdolności przedsiębiorstwa do spłacania wszystkich jego zobowiązań bieżących przez upłynnienie posiadanych zasobów aktywów obrotowych
74) Prezentuje stan majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania w danym momencie czasu najczęściej na koniec roku obrachunkowego
75) Taka wielkość produkcji której przekroczenie spowoduje że jebnie
76) Wskaźnik ten informuje, jak efektywnie przedsiębiorstwo gospodaruje posiadanym majątkiem
77) wysoka wartość wskaźnika struktury kapitału świadczy
78) polega na ocenie przez kompetentny i nie zależny zespół specjalistów, czy dany przedmiot spełnia konkretne standardy
79) Koszt jest to pojęcie …......… od wydatków, ponieważ nie wszystkie wydatki są …......… ale każdy koszt jest wydatkiem,
80) W wynagrodzeniu ........ nagradzamy grupę pracowników za wykonaną liczbę jednostek pracy
i 32 innych...