Analiza

10. Metoda reszty jest stosowana w
a. Analizie poziomej bilansu
b. Analizie pionowej bilansu
c. Analizie przyczynowej
13. Źródłami przychodów finansowych mogą być następujące pozycje w bilansie
d. zobowiązania długoterminowe
e. rzeczowe aktywa trwałe
f. inwestycje długoterminowe
16. …. (jednym z warunków tego żeby firma mogła sporządzać sprawozdania w wersji uproszczonej jest aby suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego był nie wiekszy niż:
A. 1 500 000
b. 3 000 000
c. 1 000 000)
17. Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat (RZiS) oraz rachunku przepływów pieniężnych (RPP) stosuje się
a. Zasadę kasową w RZiS, zasadę memoriałową w RPP
b. Zasadę kasową w RPP, zasadę memoriałową w RZiS
c. Zasadę kasową w RZiS, zasadę kasową w RPP
18. Jeżeli firma zaciągnęła kredyt w wysokości 1 mln zł oraz pozyskała 0,5 mln zł z emisji akcji i zakupiła środki trwałe za 1 mln zł to te operacje będą mieć następujący wpływ netto w rachunku przepływów pieniężnych
a. +0,5 mln zł
b. -0,5 mln zł
c. – 1 mln zł
Dalej
Pozostały 3 strony