Test z Geografii

Globalna Gospodarka - czynniki rozwoju rolnictwa

Pytanie 1
Jakie zasadnicze funkcje pełni rolnictwo?
Pytanie 2
Czy rybołówstwo wchodzi w skład rolnictwa?
Pytanie 3
Zaznacz cechy rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych
Pytanie 4
Tworzenie miejsc pracy i alternatywy dla miejskiego stylu życia to jaka funkcja rolnictwa?
Pytanie 5
Zaznacz przyrodnicze czynniki mające wpływ na rozwój rolnictwa:
Dalej