Test: Finanse 5

Strona 1

Pytanie 1
Składka płacona przez Polskę do budżetu UE składa się z następujących części:
a)     100% ceł pobieranych na polskich granicach celnych
d)    Wynikowo część naliczana proporcjonalnie do Dochodu Narodowego Brutto /DNB/
c)     Udział w finansowaniu rabatu brytyjskiego
b)    Część naliczana proporcjonalnie do bazy VAT
Pytanie 2
Kiedy wpływ gotówki nie jest dochodem sektora publicznego?
b)    Wpływy z prywatyzacji
a)     Wpływy z PIT
c)     Wpływy z CIT
d)    Wpływy z VAT
Pytanie 3
Saldo
c)     Saldo nominalne jest lepsze niż strukturalne w okresach ekspansji
a)     Saldo strukturalne to różnica między dochodami i wydatkami sektora publicznego
b)    Saldo strukturalne to saldo nominalne skorygowane o skutki aktualnej fazy cyklu koniunkturalnego.
d)    Saldo nominalne jest gorsze niż strukturalne w okresach recesji
Pytanie 4
Saldo pierwotne
b)    Jeśli saldo pierwotne jest równe kosztom obsługo długu to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki , jest w równowadze.
a)     Jeśli saldo pierwotne jest równe zeru to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki ale bez uwzględnienia kosztów obsługi długu.
c)     W kilku krajach UE saldo nominalne i strukturalne sektora publicznego są sobie równe.
d)    Jeśli saldo pierwotne jest większe od zera to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki i dochodami pokrywa część kosztów obsługi długu.
Pytanie 5
Dochody niepodatkowe sektora publicznego to:
c)     Dywidendy jednostek sektora publicznego
d)    Renta fiskalna czyli renta monetarna przekazana na rachunek budżetu centralnego przez bank centralny
a)     Środki z budżetu UE
b)    Wpływy z prywatyzacji
Pytanie 6
Struktura dochodów podatkowych :
c)     W krajach UE z niskim PKB per capita głównie podatki pośrednie(VAT i akcyzy)
b)    W krajach UE z wysokim PKB per capita głównie PIT
d)    W Polsce głównie podatki dochodowe PIT i CIT
a)     W USA głównie PIT

Powiązane tematy

#finanse