Strona 1

Finanse 5

Pytanie 1
Składka płacona przez Polskę do budżetu UE składa się z następujących części:
d)    Wynikowo część naliczana proporcjonalnie do Dochodu Narodowego Brutto /DNB/
b)    Część naliczana proporcjonalnie do bazy VAT
a)     100% ceł pobieranych na polskich granicach celnych
c)     Udział w finansowaniu rabatu brytyjskiego
Pytanie 2
Kiedy wpływ gotówki nie jest dochodem sektora publicznego?
d)    Wpływy z VAT
b)    Wpływy z prywatyzacji
a)     Wpływy z PIT
c)     Wpływy z CIT
Pytanie 3
Saldo
b)    Saldo strukturalne to saldo nominalne skorygowane o skutki aktualnej fazy cyklu koniunkturalnego.
a)     Saldo strukturalne to różnica między dochodami i wydatkami sektora publicznego
d)    Saldo nominalne jest gorsze niż strukturalne w okresach recesji
c)     Saldo nominalne jest lepsze niż strukturalne w okresach ekspansji
Pytanie 4
Saldo pierwotne
a)     Jeśli saldo pierwotne jest równe zeru to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki ale bez uwzględnienia kosztów obsługi długu.
b)    Jeśli saldo pierwotne jest równe kosztom obsługo długu to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki , jest w równowadze.
d)    Jeśli saldo pierwotne jest większe od zera to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki i dochodami pokrywa część kosztów obsługi długu.
c)     W kilku krajach UE saldo nominalne i strukturalne sektora publicznego są sobie równe.
Pytanie 5
Dochody niepodatkowe sektora publicznego to:
b)    Wpływy z prywatyzacji
a)     Środki z budżetu UE
d)    Renta fiskalna czyli renta monetarna przekazana na rachunek budżetu centralnego przez bank centralny
c)     Dywidendy jednostek sektora publicznego
Pytanie 6
Struktura dochodów podatkowych :
a)     W USA głównie PIT
d)    W Polsce głównie podatki dochodowe PIT i CIT
c)     W krajach UE z niskim PKB per capita głównie podatki pośrednie(VAT i akcyzy)
b)    W krajach UE z wysokim PKB per capita głównie PIT

Powiązane tematy

#finanse