Strona 1

Pomiary - 101 pytań

Pytanie 1
Na wyjściu częstościomierza heterodynowego uzyskano wynik pomiaru częstotliwości 1260 Hz. Częstotliwość generatora wzorcowego wynosi fw = 1 MHz. Mierzona częstotliwość może być równa:
998740 Hz
2002520 Hz
1001260 Hz
1260 Hz
2520 Hz
Pytanie 2
Względny błąd graniczny bezpośredniego pomiaru okresu sygnału, za pomocą cyfrowego częstościomierza-czasomierza:
maleje ze wzrostem mierzonego okresu
nie zależy od wartości mierzonego okresu
rośnie ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
maleje ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
rośnie ze wzrostem czasu otwarcia bramki
Pytanie 3
Doprowadzenie do fazomierza impulsowego z przerzutnikiem napięć o okresie T i przesunięciu fazowym Φ spowoduje pojawienie się na wyjściu przerzutnika impulsów:
prostokątnych o czasie trwania zależnym tylko od Φ
prostokątnych o współczynniku wypełnienia równym 1⁄2
prostokątnych o współczynniku wypełnienia zależnym od Φ
prostokątnych o czasie trwania zależnym od Φ i od T
prostokątnych o czasie trwania zależnym tylko od T
Pytanie 4
Wartość współczynnika korelacji:
określa zależność pomiędzy dwiema wielkościami mierzonymi
jeśli jest równy 1, to zależność między wielkościami jest liniowa
ma związek z wartością błędu pomiarowego
może przyjmować wartości ujemne
służy do interpolacji dowolnej funkcji ciągłej
Pytanie 5
Zmierzono napięcie o wartości 200 V z błędem granicznym ΔU = -1V, oznacza to, że wartość prawdziwa lub błąd względny mogą wynosić:
delta U=-1/200
201
delta U=-1/201
delta U=1/201
199
Pytanie 6
Po wykonaniu serii 25 pomiarów obliczono odchylenie standardowe wartości średniej napięcia równego 20,0 V, które wyniosło 20 mV. Aby zmniejszyć przynajmniej dwukrotnie standardowe wartości średniej należy:
wykonać 100 pomiarów
wykonać 150 pomiarów
wykonać 50 pomiarów
wykonać 80 pomiarów
wykonać 40 pomiarów
Pytanie 7
Pojęcie precyzji pomiaru obejmuje:
rozdzielczość pomiaru
odtwarzalność pomiaru
dokładność pomiaru
powtarzalność pomiaru
niepewność pomiaru
Pytanie 8
W przypadku równoległego połączenia dwóch pojemności o różnych tolerancjach, pojemność zastępcza charakteryzuje się:
błędem względnym zawartym w przedziale wyznaczonym przez najmniejszy i największy względny błąd pojemności wchodzących w skład połączenia
błędem bezwzględnym równym sumie błędów bezwzględnych poszczególnych pojemności
błędem względnym mniejszym od błędu względnego największej z pojemności
błędem względnym równym sumie błędów względnych poszczególnych pojemności
błędem bezwzględnym większym od największego błędu bezwzględnego pojemności składowych

Powiązane tematy

#pomiary