admin szewczenko 1, test online. Inne.

admin 1 Test dla studentów . Test składa się z 45 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "admin szewczenko 1"

1) Które z podanych zewnętrznych form działań administracji są formami władczymi:
2) Rada Legislacyjna działa przy
3) Upoważnienie wyraźne („delegacja ustawowa „), to przepis określajacy
4) Starosta jest organem
5) Dyrektor Izby Skarbowej jest organem administracji
6) Uznanie administracyjne to:
7) Trwałość zewnętrznego ostatecznego aktu administracyjnego skutkuje
8) Ministerstwo tworzy: (powiat, gmina ):
9) Wojewoda może wstrzymać egzekucję administracyjną obowiązków o charakterze pieniężnym
10) Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje
11) Polecenie Wojewody jest
12) Spory między Wojewodami rozstrzyga
13) Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza przyznaje:
14) Metoda hierarchii charakteryzuje się
15) Źródłami prawa administracyjnego powszechnie obowiązującymi są
16) Zarządzenia mogą stanowić
17) Rozporządzenia wykonawcze mogą stanowić
18) Akty planowania zawierają normy prawne:
19) Formy techniczne mające charakter norm prawnych to: ( to czynności formalne)
20) Rozporządzenia porządkowe wojewody publikuje się w
21) Powiatowe przepisy porządkowe wydaje
22) Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd województwa wchodzą w życie:
23) Nadzór nad stanowieniem prawa miejscowego przez samorząd województwa sprawuje
24) Nadzór nad stanowieniem przepisów gminnych sprawuje
25) W Monitorze Polskim podlegają ogłoszeniu
26) Monitor Sądowy i Gospodarczy jest dziennikiem urzędowym przeznaczonym do wydawania
27) Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar ma charakter:
28) Kierownicy tzw. urzędów centralnych wydają:
29) Ministrowie jako kierownicy resortów wydają:
30) Wojewoda może uchylić uchwałę organu gminy i wydać zarządzenie zastępcze
31) Wojewoda jako organ zespolonej administracji
32)
33) Rada Ministrów jako organ administracji wydaje:
34) Policja zakładowa to:
35) Środkami egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym są
36) Administracyjno- prawne środki ochrony w postępowaniu egzekucyjnym to
37) Akty administracyjne konstytutywne to
38) Czynności materialno- techniczne administracji to
39) Zezwolenie jest aktem administracyjnym o charakterze:
40) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest
41) Porozumienie administracyjne jest zawierane pomiędzy:
42) Zakład budżetowy gminy może prowadzić działalność gospodarczą
43)
44) Ugoda administracyjna jest
45) Do Naczelnego Sądu Administracyjnego można:

Powiązane z testem: