Pytania i odpowiedzi

Makroekonomia 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Makroekonomii. Materiał dla studentów.
Ilość pytań: 131 Rozwiązywany: 41760 razy
Pytanie 1
Spadek stopy rezerw obowiązkowych i wzrost optymizmu w gospodarce prowadzi w krótkim okresie do (wykorzystaj model IS-LM):
żadna z odpowiedzi
Pytanie 2
Stwierdzenie, że przeciętny poziom cen w krajach o niższym dochodzie jest niższy niż w krajach o wyższym dochodzie, gdyż w krajach o niższym dochodzie ceny dóbr niewymiennych są niżesz niż w krajach o wyższym dochodzie to:
efekt Balassy-Samuelsona
Pytanie 3
W Polsce bank centralny (NBP) kontroluje głównie:
podaż pieniądza;
Pytanie 4
Realne stopy procentowe w gospodarce:
żadna z odpowiedzi
Pytanie 5
Należy spodziewad się wzrostu kursu walutowego USD/PLN w Polsce (metoda europejska) w przypadku:
wzrostu polskiego eksportu;
Pytanie 6
Polski eksport powinien wzrosnąć, gdy:
ceny rosną w kraju wolniej niż za granicą;
Pytanie 7
Bank centralny nie pełni roli:
banku komercyjnego;
Pytanie 8
Prawdą jest, że:
im wyższa realna stopa % tym słabsza koniunktura;
Pytanie 9
Zaobserwowano w gospodarce wzrost popytu inwestycyjnego i wzrost eksportu. Przyczyną tych zdarzeń mogą być odpowiednio:
wzrost optymizmu wśród podmiotów krajowych i wzrost koniunktury gospodarczej za granicą
Pytanie 10
Gwałtowny wzrost płac nominalnych prowadzi do:
wzrostu produkcji potencjalnej
Pytanie 11
Wzrost gospodarczy=1% w roku bieżącym oznacza, że w roku bieżącym:
produkcja realna wzrosła o 1% w porównaniu do poprzedniego roku;
Pytanie 12
Przyczyna wzrostu bezrobocia klasycznego nie jest:
spadek płacy minimalnej
Pytanie 13
Jeżeli PNB w cenach rynkowych jest równy PKB w cenach rynkowych to:
dochód netto z tytułu własności za granicą jest równy 0;
Pytanie 14
Jeżeli import jest większy od eksportu to w kraju występuje:
deficyt handlowy
Pytanie 15
W wyniku wzrostu dochodu o 50 konsumpcja wzrosła o 30. Mnożnik wydatków wynosi:
2,5
Pytanie 16
Jeżeli mnożnik wydatków wynosi 4, stopa podatkowa = 15%, kraocowa skłonnośd do importu = 0,1, to kraocowa skłonnośd do konsumpcji (KSK) wynosi:
0,82
Pytanie 17
Ile wynosi dochód równowagi w gospodarce, jeżeli konsumpcja = 100, inwestycje = 20, wydatki rządowe = 15, eksport = 25, KSK = 0,6, KSI = 0,2, t = 20%:
222
Pytanie 18
Popyt na pieniądz transakcyjny spadnie, gdy:
spadnie dochód w gospodarce
Pytanie 19
Stopa rezerw obowiązkowych jest:
może powodować wzrost lub spadek podaży pieniądza w gospodarce
Pytanie 20
Dochód netto z tytułu własności i pracy za granicą to: a
różnica PNB w cenach rynkowych i PKB w cenach rynkowych;

Powiązane tematy

#makroekonomia