Pytania i odpowiedzi

Fotonika - kolokwium 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test na kolokwium z Fotoniki. Materiał dla studentów
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1663 razy
Pytanie 1
Modulacja prądowa diody elektroluminescencyjnej jest przykładem modulacji
wewnętrznej
amplitudowej
Pytanie 2
Efekt elektrooptyczny prowadzi do modulacji
fazy
amplitudy
Pytanie 3
Mechaniczna deformacja ciała stałego pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego to inaczej
elekt piezoelektryczny odwrotny
zjawisko elektrostrykcji
Pytanie 4
Warunkiem powstania efektu fotorefrakcyjnego jest
równoczesne występowanie fotoprzewodnictwa i efektu elektrooptycznego
Pytanie 5
Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)
działają w oparciu o zasadę rotacji płaszczyzny polaryzacji
Pytanie 6
Efekt elektryczno-optyczny można wykorzystad bezpośrednio do
uzyskania modulacji natężeniowej światła
uzyskania modulacji fazowej
zmiany stanu polaryzacji światła
Pytanie 7
Izotropia optyczna to
wykazywanie jednakowych właściwości ośrodka ze względu na kierunek
Pytanie 8
W materiale dwójłomnym
padająca na materiał fala świetlna rozdziela się na dwie
dwie fale rozchodzą się z różnymi prędkościami
występuje różnica współczynników załamania dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego
Pytanie 9
Efekt elektrooptyczny w krysztale dwójłomnym może prowadzic do
zmiennego opóźnienia fazy
kontroli polaryzacji światła
Pytanie 10
Stała Verdera
łączy wartośc pola magnetycznego ze skręceniem płaszczyzny polaryzacji światła
charakteryzuje efekt Faradaya
silnie zależy od długości fali
Pytanie 11
Stan polaryzacji w efekcie magnetooptycznym
nie zależy od kierunku propagacji światła
zależy od kierunku pola magnetycznego
Pytanie 12
Całkowite wewnętrzne odbicie może zajśc
gdy światło pada od strony ośrodka o wyższej wartości współczynnika
Pytanie 13
Podczas całkowitego wewnętrznego odbicia faza światła
rośnie wraz z kątem padania
Pytanie 14
Kąt Brewstera
to taki kąt padania światła na powierzchnię dielektryka przy jakim światło odbite jest całkowicie spolaryzowane poprzecznie
Pytanie 15
Przy padaniu światła od strony powietrza na powierzchnię szyby o n=1,5 współczynnik odbicia światła wynosi około
0,04
Pytanie 16
Wystarczającym warunkiem propagacji modu światłowodowego jest
wyższy współczynnik załamania rdzenia od płaszcza
Pytanie 17
Liczba modów w światłowodzie uzależniona jest od
rozmiarów rdzenia
długości fali świetlnej
współczynników załamania płaszcza i rdzenia współczynnika
załamania ośrodka otaczającego światłowód
Pytanie 18
Apertura numeryczna
określa kąt akceptacji promieni padających, które będą prowadzone w światłowodzie
decyduje o liczbie modów światłowodowych
Pytanie 19
Długośc fali odpowiadającej zerowej wartości współczynnika dyspersji materiałowej w światłowodach kwarcowych to
1,30 µm
Pytanie 20
Technika zwielokrotnienia falowego
prowadzi do zwiększenia możliwości transmisyjnych światłowodu
wykorzystuje wiele fal świetlnych o różnych długościach do transmisji w jednym włóknie optycznym
to technika transmisji pewnej ilości sygnałów w jednym torze transmisyjnym
Pytanie 21
Wartośc kąta granicznego na granicy ośrodka o współczynniku załamania n=2 i powietrza wynosi około
30stopni
Pytanie 22
Optyka nieliniowa to dział optyki obejmujący zjawiska
niespełniające zasady superpozycji fal
w których optyczne właściwości ośrodka zależą od natężenia padającego światła

Powiązane tematy

#fotonika #kolokwium #fot