Pytania i odpowiedzi

OWIP Część 6

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 7394 razy
Pytanie 1
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie:
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie
Pytanie 2
Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza:
nie wymaga zezwolenia
Pytanie 3
Jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana, nie wyraziła innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, wymaga zezwolenia:
małżonka, a w jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa
Pytanie 4
Działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania są:
artystycznymi wykonaniami, które są prawami pokrewnymi
Pytanie 5
Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania określone w umowie albo przyznane w przepisach prawa wygasa z upływem:
pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalono
Pytanie 6
Jeżeli po ustaleniu artystycznego wykonania nastąpiła publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy się:
od tych zdarzeń, a gdy miały miejsce obydwa - od tego z nich, które miało miejsce wcześniej
Pytanie 7
Kierownik zespołu:
jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania
Pytanie 8
Fonogramem jest:
pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych
Pytanie 9
Wideogramem jest:
pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny
Pytanie 10
Prawo do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu gaśnie z upływem:
pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony
Pytanie 11
Prawo do rozporządzania i korzystania ze nadań programów gaśnie z upływem:
pięćdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania programu
Pytanie 12
Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres:
dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia
Pytanie 13
Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, niebędące utworem, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego przez okres:
trzydziestu lat od daty publikacji
Pytanie 14
Zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi udziela organizacjom dającym rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami udziela:
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Pytanie 15
Nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi sprawuje:
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Pytanie 16
Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi:
nie może, bez ważnych powodów, odmówić podjęcia zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym
Pytanie 17
Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi:
nie może, bez ważnych powodów, odmówić zgody na korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań w granicach wykonywanego przez siebie zarządu
Pytanie 18
Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub artysta wykonawca, a gdy twórca lub artysta wykonawca nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa - organizacja wskazana przez:
Komisję Prawa Autorskiego
Pytanie 19
Od orzeczeń Komisji w sprawie wskazania organizacji zbiorowego zarządzania służy odwołanie do:
Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Pytanie 20
Środki Funduszu Promocji Twórczości przeznacza się na:
stypendia dla twórców, pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych i pomoc socjalną dla twórców