Pytania i odpowiedzi

OWIP Część 4

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 9149 razy
Pytanie 1
Autorskie prawa majątkowe
mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy
Pytanie 2
Nabywca autorskich praw majątkowych:
może przenieść je na inne osoby
Pytanie 3
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu nazywana jest:
licencją
Pytanie 4
Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na:
pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów
Pytanie 5
Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie:
twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia
Pytanie 6
W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca:
może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd
Pytanie 7
Mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych twórca:
zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
Pytanie 8
Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku od przystąpienia do rozpowszechniania utworu:
nie wpływa na wysokość wynagrodzenia
Pytanie 9
Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu:
stanowią odrębne pola eksploatacji
Pytanie 10
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu:
nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu
Pytanie 11
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych:
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
Pytanie 12
Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie, a jeżeli termin nie został oznaczony:
niezwłocznie po ukończeniu utworu
Pytanie 13
Jeżeli twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie:
może od umowy odstąpić
Pytanie 14
Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub:
żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia
Pytanie 15
Jeżeli twórca nie usunął w terminie usterek, a zamawiające odstąpił od umowy, to ma on prawo do części zapłaconego wynagrodzenia, jednak nie wyższego niż:
25 % umówionej ceny
Pytanie 16
Jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i:
żądać naprawienia poniesionej szkody
Pytanie 17
Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, to uważa się, że utwór:
został przyjęty bez zastrzeżeń
Pytanie 18
Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku - w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż:
sześć miesięcy
Pytanie 19
Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialność, utwór nie został udostępniony publiczności, twórca może się domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody:
podwójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu
Pytanie 20
Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia:
odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć