Pytania i odpowiedzi

OWIP Część 3

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 10297 razy
Pytanie 1
Bez zezwolenia twórcy:
wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego
Pytanie 2
Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez:
krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego
Pytanie 3
Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się:
w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych
Pytanie 4
Jeżeli urządzenia służące do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym służą do odbierania nadawanych utworów, to ich posiadacze:
mogą je nieodpłatnie odbierać, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych
Pytanie 5
Już rozpowszechnione sprawozdania o aktualnych wydarzeniach:
wolno odpłatnie rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji
Pytanie 6
W sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach:
wolno przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń
Pytanie 7
Instytucje naukowe i oświatowe w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań:
mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu
Pytanie 8
W zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości:
wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości
Pytanie 9
W celach dydaktycznych i naukowych:
wolno zamieszczać w podręcznikach i wypisach rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów
Pytanie 10
Podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia:
wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory
Pytanie 11
Z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia:
wolno nieodpłatnie korzystać
Pytanie 12
Z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu:
wolno nieodpłatnie korzystać
Pytanie 13
Z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego:
wolno korzystać
Pytanie 14
Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku:
pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła
Pytanie 15
Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat:
siedemdziesięciu od śmierci twórcy
Pytanie 16
Autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do utworów współautorskich gasną z upływem lat:
siedemdziesięciu od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych
Pytanie 17
Autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany gasną z upływem lat:
siedemdziesięciu od daty pierwszego rozpowszechnienia
Pytanie 18
Autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do utworu audiowizualnego gasną z upływem lat:
siedemdziesięciu od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego
Pytanie 19
Czas trwania autorskich praw majątkowych:
liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów
Pytanie 20
Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, nie korzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu Promocji Twórczości wpłaty wynoszącej:
od 5 % do 8 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów