Pytania i odpowiedzi

Ustrój polityczny Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości ustroju politycznego w Polsce
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 9697 razy
Pytanie 1
Jak nazywa się wstęp do konstytucji Polski?
preambuła
Pytanie 2
Data obrad Okrągłego stołu:
6 lutego do 5 kwietnia 1989
Pytanie 3
W podziale mandatów poselskich uczestniczą partie polityczne, które w skali kraju zdobyły co najmniej 5% głosów, a w przypadku koaliczji wyborczych jest to...
8%
Pytanie 4
Zatwierdzenie działalności finansowej rządu przez parlament to...
absolutorium
Pytanie 5
Kto powołuje członków Rady Polityki Pieniężnej?
Sejm
Senat
Prezydent RP
Pytanie 6
Kandydata na prezydenta zgłasza co najmniej ... obywateli.
100 tys.
Pytanie 7
Podaj imię i nazwisko tej postaci
Wojciech Jaruzelski
Pytanie 8
Prezydent ma prawo weta zawieszającego wobec ustaw parlamentu. Jaką większością głosów sejm może je odrzucić?
3/5
Pytanie 9
Urzędy skarbowe, komendy policji jest to administracja
niezespolona
Pytanie 10
Wymień zasady funkcjonowania sądów i trybunałów (alfabetycznie):
instancyjności jawności jednolitości kolegialności niezawisłości
Pytanie 11
Sąd pierwszej instancji sądów wojskowych
sąd garnizonowy
Pytanie 12
Do zadań gminy należy:
ochrona przeciwpożarowa
organizowanie robót publicznych