Powtórzenie: Prawo - sprawdzian

Powtórzenie z działu prawnego, zawiera wiedzę przydatna dla maturzystów z przedmiotu jakim jest WOS.

Proszę nie irytować się gdy odpowiedź będzie uznawana jako błędna- nie chodzi tu o nabijanie procentów !

Ważne by sprawdzić czy Wasze odpowiedzi są podobne do prawidłowych:)

Zapraszam do rozwiązania testu, w razie pojawienia się błędów proszę pisać:)

WOS, powtórzenie. 57 pytań.

Co to jest norma?
Wyobrażenie na temat oczekiwanego zachowania człowieka w określonych warunkach.
Ile wyróżniamy norm?
3
Jakie normy wyróżniamy?
normy prawne, normy etyczne, normy społeczne
Jakie jest źródło normy prawnej?
przepis prawa
Jaki jest rodzaj sankcji na złamanie normy prawnej?
Użycie przymusu wobec osoby naruszającej normę
Jakie jest źródło norm moralnych(etycznych)?
Zasady i wartości religijne, światopoglądowe.
Jaki jest rodzaj sankcji za naruszenie norm moralnych ( etycznych) ?
Poczucie winy.
Jakie jest źródło normy społecznej?
Tradycja i obyczaje postępowania w grupie.
Jaka jest sankcja za naruszenie normy społecznej?
Utrata prestiżu.
Ile jest funkcji prawa?
10
Prawo poddaje ludzkie zachowanie społecznej kontroli.Określa, jakie postępowanie jest zabronione a jakie dozwolone. Jest to funkcja:
kontrolna
Prawo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny.Jest to funkcja:
stabilizacyjna
Dzięki odpowiednim zapisom prawnym można zmienić różne obszary życia społecznego.Jest to funkcja:
dynamizująca
Prawo wymierza kary za popełnienie przestępstw.Kara powinna działać odstraszająco.Jest to funkcja:
represyjna
Prawo chroni wartości istotne ze społecznego punktu widzenia, jest to funkcja:
ochronna
Prawo integruje ludność danego państwa.Jego rozwiązania są zdobyczami cywlizacji,mają wartość kulturową.Jest to funkcja
Kulturotwórcza.
Prawo tworzy ramy działania organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych , jest to funkcja:
organizacyjna
Prawo rozdziela w społeczeństwie dobra i obciążenia, które wynikają z funkcjonowania państwa.Jest to funkcja:
dystrybutywna
Prawo wskazuje normy pozytywne oraz działania zabronione,kształtuje w ten sposób społecznie pożądane modele zachowań. Funkcja
wychowawcza
Prawo umożliwia rozstrzyganie sporów,określa sposoby rozwiązywania konfliktów. Funkcja:
regulatora konfliktów

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.