Past Simple vs Past Continous - Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 1:Powtórzenie zawiera pytania z zakresu nauki czasów Past Simple i Past Continous.

Język angielski, powtórzenie. 15 pytań.

She .... a magazine when I .... her.
She was reading a magazine when I saw her.
.... to the mountains last winter?
Did they go to the mountains last winter?
I .... your car last week.
I didn't use your car last week.
Who .... your supper last night?
Who ate your supper last night?
When .... to practise the piano?
When did you begin to practise the piano?
Yesterday at 8 p.m. I .....
Yesterday at 8 p.m. I was still working.
He .... to see you yesterday, but you .... out.
He came to see you yesterday, but you were out.
What time .... back last night?
What time did they come back last night?
We .... bridge all day yesterday.
We were playing bridge all day yesterday.
The other day we .... a nice dress in the shop window.
The other day we saw a nice dress in the shop window.
Where .... when the war ....?
Where were you living when the war began?
Which book you .... when I .... the room?
Which book you were reading when I entered the room?
.... them yesterday afternoon?
Didn't you met them yesterday afternoon?
.... yesterday morning when you .... at her cottage?
Was she still sleeping yesterday morning when you arrived at her cottage?
I .... German this time yesterday.
I was learning German this time yesterday.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.