Pytania i odpowiedzi

stata

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 170 razy
Pytanie 1
Zaznacz zdanie nieprawdziwe:
Rozkład zmiennej: wybrane wartości z zakresu danej zmiennej z odpowiadającymi im prawdopodobieństwami
Pytanie 2
Zaznacz zdanie prawdziwe
Jeżeli statystyka empiryczna testu wpada w obszar krytyczny to H0 odrzucamy
Pytanie 3
Program statistica obliczył współczynnik korelacji z próbby r=0,79 oraz prawdopodobieństwo p= 0,0021, przy liczbie stopni swobody df= 10. Oznacza to, że:
współczynnik korelacji jest istotny statystycznie przy założonym poziomie istotności testu alfa a=0,05
Pytanie 4
statystyka empiryczna przy weryfikacji wartości współczynnika korelacji obliczona na podstawie danych z próby wynosi t=4,12. Założono test prawostronny, a wartość krytyczna odczytana z tablic statystycznych wynosiła 1,812. Oznacza to, że:
współczynnik korelacji jest dodatni i istotny statystycznie, bo statystyka empiryczna wpada w obszar krytyczny
Pytanie 5
Współczynnik determinacji w równaniu regresji wyjaśnia:
procent wariancji wyjaśnionej/prognozowanej za pomocą zmiennych niezależnych wprowadzonych do modelu
Pytanie 6
Który wniosek jest prawdziwy jeżeli założono test prawostronny, a współczynnik korelacji z próbki wynosi r=0,79
Jeżeli obserwowane p jest mniejsze niż założony błąd alfa ( w naszym przypadku p=0,00104, a=0,05) to H0 odrzuca się
Pytanie 7
Statystyka empiryczna dla współczynnika korelacji przy założonym teście dwustronnym wynosiła t=4,12. Liczebność próbki wynosiła 12, założony poziom istotności testu alfa a=0,05. Wartość krytyczna dla tego testu wynosiła
t(0,05, 10)= 2,228
Pytanie 8
W parametrycznej analizie wariancji ANOVA, w ujęciu klasycznym zakłada się, że wariancje w obrębie różnych grup układu są sobie równe; założenie to jest określane jako założenie o jednorodności (równości, homogeniczności) wariancji. Czy jest możliwe odejście od tych założeń?
statystyka F jest całkowicie odporna na naruszenia tego założenia
Pytanie 9
Czy jest możliwe naruszenie założeń o normalności przy parametrycznej analizie wariancji ANOVA?
Jeśli liczność n na komórkę jest wystarczająco duża, wówczas odchylenia od rozkładu normalnego nie mają w ogóle znaczenia ze względu na centralne twierdzenie graniczne, zgodnie z którym rozkład średnich z próby zmierza do rozkładu normalnego, niezależnie od rozkładu zmiennej w populacji.
Pytanie 10
Analizowano wpływ rodzaju muzyki, którą słychać w sklepie, poczęstunku kawą oraz ich interakcji na wielkość sprzedaży odzieży damskiej w tys. dolarów. Procedury komputerowe obliczyły w analizie wariancji ANOVA statystykę F oraz prawdopodobieństwa dla braku efektów rodzajów muzyki słyszanej w sklepie, poczęstunku kawą i ich interakcji. Wynika z nich, że
Jednowymiarowe testy istotności pokazują, że występuje wyraźny efekt muzyki oraz interakcji muzyki i poczęstunku kawą
Pytanie 11
Jak możesz określić wielkość efektu muzyki, siłę związku i moc testu dla zmiennej zależnej, która oznacza wielkość sprzedaży?
Efekt czynnika muzyki był siły umiarkowanej (eta kwadrat = 0,54), przy idealnej mocy testu równej 1-β =1,00
Pytanie 12
Jako estymator wartości oczekiwanej najczęściej stosuje się:
średnią z próby losowej
Pytanie 13
Postawiono pytanie , czy rozkłady własności typów aut różnią się ze względu na płeć właściciela. α=0,1 Na podstawie przedstawionych wyników obok, wybierz prawidłową decyzję.
H0, zmienne są niezależne. Odrzucamy H0, bo Chi^2 Pearsona: 5,3; df=2; p=,069 < α=0,1
Pytanie 14
Zaznacz zdanie nieprawdziwe
Testy tak dla grup zależnych, jak i niezależnych porównują wyniki tych samych obiektów w różnych momentach czasowych.
Pytanie 15
Obliczono testy post-hoc sugerują oraz analizowano wykresy zróżnicowania wyników sprzedaży w zależności od słyszanej muzyki (4 rodzaje) Jakie wnioski można wysnuć z wykresów oraz testów post-hoc? Wybierz najlepszą i najpełniejszą odpowiedź
Przy muzyce klasycznej, pół-klasycznej i country sprzedaje się więcej odzieży, a przy współczesnej muzyce pop – najmniej
Pytanie 16
Badanie zróżnicowania zmienności dwóch populacji. Badane są dwie populacje o rozkładach : N(m1, σ1) oraz N(m2, σ2). Zakłada się, że żaden z parametrów tych rozkładów nie jest znany. Formułowana jest hipoteza zerowa, że wariancje w obydwóch populacjach są identyczne: H0: (σ1)^2=(σ2)^2 (lub równoważnie ((σ1)^2)/((σ2)^2)=1) przeciwko hipotezie alternatywnej o postaci: H1: (σ1)^2≠ (σ2)^2 (lub równoważnie ((σ1)^2)/((σ2)^2)≠ 1). Obliczono dla hipotezy H0 statystykę empiryczną testu F i prawdopodobieństwo dla F, że hipoteza zerowa jest prawdziwa.
Jeśli wartość p dla F jest mniejsza niż 0,05, to odrzucamy hipotezę zerową.
Pytanie 17
W prawdopodobieństwie i statystyce rozkład stanowi (wybierz najwłaściwszą, najpełniejszą odpowiedź)
zbiór wszystkich wartości, jakie zmienna może przyjąć wraz z odpowiadającymi im liczebnościami lub prawdopodobieństwami, czy też gęstościami prawdopodobieństwa.
Pytanie 18
Estymacja przedziałowa, np. średniej arytmetycznej, polega na tym, że na podstawie próby losowej konstruujemy przedział liczbowy, co do którego zakładamy, że:
z pewnym dużym z góry założonym prawdopodobieństwem 1-α , pokryje prawdziwą wartość parametru w populacji generalnej
Pytanie 19
Badano efekt wpływu różnych rodzajów muzyki na wielkość sprzedaży w sklepie z odzieżą damską. Sprawdzano homogeniczność wariancji za pomocą wielowymiarowych testów Cochrana, Hartleya i Bartletta. Jaki wniosek wypływa z poniższego wydruku komputerowego?
H0: Wariancje homogeniczne; H1: ┐H0. H0: prawdziwa; p>α
Pytanie 20
Zaznacz zdanie nieprawdziwe
Moc testu nie zależy od wielkości próby i przyjętego poziomu istotności α

Powiązane tematy