Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 1 - Substancje i ich przemiany

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Dział1: "Substancje chemiczne i ich przemiany"
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 95641 razy
Pytanie 1
Zaznacz właściwości chemiczne substancji:
smak
zapach
palność
aktywność chemiczna
toksyczność
Pytanie 2
Substancja oznaczona tym symbolem to substancja:
toksyczna
Pytanie 3
Substancja oznaczona tym symbolem to substancja:
żrąca
Pytanie 4
Substancja oznaczona tym symbolem to substancja:
utleniająca
Pytanie 5
Substancja oznaczona tym symbolem to substancja:
drażniąca
Pytanie 6
Substancja oznaczona tym symbolem to substancja:
wybuchowa
Pytanie 7
Substancja oznaczona tym symbolem to substancja:
niebezpieczna dla środowiska
Pytanie 8
Uzupełnij zdanie.
Substancje o
mniejszej gęstości unoszą się na powierzchni cieczy o większej
gęstości.
Pytanie 9
Jednostką gęstości w układzie SI jest:
kg/m³
Pytanie 10
Substancja oznaczona tym symbolem to substancja:
łatwopalna
Pytanie 11
Substancja oznaczona tym symbolem to substancja:
rakotwórcza
Pytanie 12
Czym są mieszaniny jednorodne?
Są to takie mieszaniny, których
składników nie można rozróżnić
gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych
.
Pytanie 13
Połącz w pary termin z definicją
dekantacja
proces oddzielania substancji stałej od cieczy poprzez zlanie cieczy
sedymentacja
proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności
filtracja
proces mechanicznego oddzielania mieszanin niejednorodnych
destylacja
proces rozdzielania mieszaniny jednorodnej cieczy o różnych temperaturach wrzenia
Pytanie 14
Oto rekacja utleniani redukcji
tlenek miedzi + wodór->miedź + tlenek wodoru

Który to reduktor, utleniacz
Pytanie 15
reakcjia Utleniania-redukcji to inaczej?
redox
Pytanie 16
tlenek wodoru to inaczej..?

Tlenek wodoru nazywany jest również oksydanem.

Pytanie 17
Reakcja chemiczna przebiegająca z wydzielaniem energii
Reakcja egzoenergetyczna
Pytanie 18
Reakcja chemiczna do której przebiegu koniecznie potrzebne jest stałe doprowadzanie energii
endoenergetyczna
Pytanie 19
Zaznacz reakcje chemiczne.
spalanie benzyny
osadzanie się kamienia w czajniku
kwaśnienie mleka
Pytanie 20
Uzupełnij zdanie.
Przemiana w której nie powstaje żadna nowa substancja to zjawisko
fizyczne
.