Pytania i odpowiedzi

litosfera

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. litosfera
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 128 razy
Pytanie 1
Połącz z odpowiednimi definicjami.
trzęsienie ziemi
drgania skorupy ziemskiej wywołane ruchami płyt litosfery
hipocentrum
miejsce powstania trzęsienia ziemi (pod ziemią)
epicentrum
miejsce powstania trzęsienia ziemi na powierzchni ziemi tuż nad hipocentrum
Pytanie 2
Ułóż w kolejności chronologicznej ery wraz z okresami
1
Kenozoiczna- czwartorzęd neogen paleogen
2
mezoiczna- kreda jura trias
3
Paleozoiczna- perm/ karbon dewon sylur ordowik kambr
Pytanie 3
intruzja zgodna
magma krążąca pod ziemią zastyga między warstwami skał (np. Lopolit, lakolity, sille)
intruzja niezgodna
magna przecina w poprzek warstwy skalne (np, dajki, batolity)
Pytanie 4
Typy genetyczne gór
Fałdowe
to większośc gór, osady najpierw gromadzą się na dnie oceanów a następnie zostają sfałdowane. Dzieje się to na granicy płyt kontynentalnych z płytami oceanicznymi (himalaje, andy)
zrębowe
powstają w wyniku wypiętrzenia sfałdowanych obszarów górskich wzdłuż istniejącego uskoku (np. Sudety)
wulkaniczne
powstają w wyniku wypływu lawy oraz wydostania się innych materiałów wulkanicznych
Pytanie 5
ciągłe
w tych deformacja nie doszło do przerwania ciągłości warstw skalnych: fałdy (wygięcie warstw skalnych spowodowane bocznymi naciskami na poziomie warstwy skalnej) typy fałdów: stojący pochylony obalony leżący płaszczowina
nieciągłe
deformacje w których ciągłość warstw uległa przerwaniu. Są to głównie uskoki -typy uskoków normalny odwrócony (inwersyjny) przesuwczy
Pytanie 6
Strefa Ryftowa (speedingu)
następuje pęknięcie wywołane osuwaniem się dwóch płyt (np. ryft śródatlantycki- islandia)
ryfty śródoceaniczne
dolina ryftowa grzbiet śródoceaniczny
ryfty kontynentalne
system wielkich rowów wschodnio- afrykański)
Pytanie 7
Orogeneza
ruchy górotwórcze, czyli szereg procesów tektonicznych prowadzących do wypiętrzenia się łańcuchów górskich, czyli powstania gór
orogeneza kaledońska
góry wtedy powstałe to kaledonidy góry kaledońskie, skandynawskie, Ałtaj, sajany w Polsce część gór świętokrzyskich, większość sudetów
orogeneza hercyńska
góry wtedy powstałe to hercynidy należą do nich góry Harz, Wogezy, Ardeny, Rudawy, Masyw Czeski W polsce część sudetów i gór świętokrzyskich
orogeneza alpejska
góry wtedy powstałe to alpidy należą do nich himalaje, alpy, kordyliery, andy, kaukaz, pireneje, karpaty
Pytanie 8
Metody określania wieku bezwzględnego
Metoda izotopowa
określanie wieku skał na podstawie rozpadu izotopów promieniotwórczych
metoda dendrochronologiczna
na podstawie warstwy tkanki w pieniu drzew. po wyglądzie słoika pienia można określić klimat w tamtym czasie
metoda sedymentologiczna
określany na podstawie osadów nagromadzonych w zbiornikach wodnych (np. morzu bałtyckim)
Pytanie 9
Odtwarzanie Dziejów Ziemi
Paleogeografia
Odtwarzanie warunków geograficznych
Paleontologia
Badanie organizmów żywych występujących w przeszłości geologicznej
Stratygrafia
Badanie wieku skał i ich rozmieszczenie w przeszłości geologicznej
Pytanie 10
Skały
Pytanie 11
Pytanie 12
Pytanie 13

Powiązane tematy

#geografia