Pytania i odpowiedzi

msg kolejne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 289 razy
Pytanie 1
Dopasuj grupy transakcji do odpowiedniego miejsca w bilansie płatniczym
Założenie lokaty w Banku Spółdzielczym w Rymanowie przez Ivankę Trump.
Pozostałe inwestycje - transakcja pasywna +
Udzielenie kredytu handlowego spółce (nierezydentowi) powiązanej kapitałowo
Rachunek finansowy - inwestycje bezpośrednie- transakcja aktywna
Wzięcie kredytu przez polską firmę od spółki matki (będącej nierezydentem)
Rachunek finansowy - inwestycje bezpośrednie- transakcja pasywna
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
Saldo dochodów wtórnych
Otrzymywane lub zapłacone odsetki, dochody z inwestycji, dochody z pracy u nierezydentów
Saldo dochodów pierwotnych
Przepływy finansowe nieujęte ze względu na brak informacji statystycznej.
Saldo błędów i opuszczeń
środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Rachunek Kapitałowy
Inwestycja polskiego rezydenta w japońskie obligacje.
Rachunek finansowy - inwestycje portfelowe - aktywna
Zakup hulajnogi podczas podróży zagranicznej do Lizbony.
saldo usług
Import śrubek z Chin przez Firmę Śrubtex z Mielca.
Saldo obrotów towarowych - Import
Pytanie 2
W jaki sposób może odbywać się przywracanie równowagi płatniczej w przypadku stałego kursu walutowego?
Gdy rezerwy walutowe państwa wyczerpią się, rząd może zaciągnąć pożyczkę stabilizacyjną w MFW.
Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest interwencja państwa na rynku walutowym, polegająca na manipulowaniu wielkością rezerw dewizowych.
Pytanie 3
Kurs waluty zależy od wielu różnych czynników, ale najkrócej można opisać to tak, ze oddaje on siłe danej gospodarki. Im ta gospodarka jest silniejsza (im szybciej rośnie wydajność pracy), tym mocniejsza waluta.
prawda
Pytanie 4
Wysoki poziom bezpieczeństwa płatniczego gwarantowany jest także przez odpowiednio utrzymywane aktywa rezerwowe, w tym złoto, które stanowi główny składnik polskich aktywów rezerwowych.
fałsz
Pytanie 5
W systemie kursów płynnych o notowaniach waluty decyduje wyłącznie rynkowa gra podaży i popytu. Jeśli w krótkim terminie popyt na walutę danego kraju rośnie (np. za sprawa szybko rosnącego eksportu, napływu inwestycji zagranicznych albo transferów), wtedy jej notowania idą w górę. Jeśli popyt jest mniejszy od podaży, mamy do czynienia z deprecjacja krajowej waluty.
prawda
Pytanie 6
W polityce handlowej kontyngenty taryfowe i opłaty wyrównawcze należą do grupy środków:
taryfowych
Pytanie 7
Aktualnie w Polsce mamy do czynienia z:
Mechanizmem kursu płynnego.
Niezależną polityką monetarną prowadzoną przez NBP i Radę Polityki Pieniężnej
Pytanie 8
W pierwszej trójce krajów najbardziej zadłużonych w 1980 roku znalazły się:
Brazylia
Meksyk
Polska
Pytanie 9
Międzynarodowy kryzys zadłużeniowy w latach 80. (zadłużenie międzynarodowe) zagroził sytuacji rynkowej poszczególnych banków, dlatego podjęły one współpracę, a w konsekwencji zrzeszyły się w Klubie Paryskim, Zasadą działalności Klubu było przedłużanie terminów spłat rat kapitałowych państw-dłużników i bieżące egzekwowanie spłacania odsetek.
prawda
Pytanie 10
Polityka protekcjonizmu:
w skrajnym przypadku może oznaczać dążenie państwa do ograniczenia importu do tzw. importu niezbędnego (autarkia)
polega na wzroście utrudnień w dostępie do własnego rynku
Pytanie 11
. Działanie automatycznego cenowego mechanizmu dostosowawczego (ceteris paribus):
możliwe jest gdy suma elastyczności cenowych popytu (na eksport i import) jest większa od jedności
jest skuteczne wtedy gdy popyt na import jest sztywny
Pytanie 12
Kryteria konwergencji przyjęte dla strefy euro zakładały:
że inflacja nie powinna przekroczyć o więcej niż 1,5% stopy inflacji w tzw. krajach bazowych (trzech krajów o najniższej inflacji
że długookresowa stopa procentowa nie powinna przekroczyć o więcej niż 2% długookresowych stóp procentowych w tzw. krajach bazowych (trzech krajów o najniższej inflacji)
deficyt budżetowy na poziomie max. 3% PKB
dług publiczny nie powinien przekraczać 60% PKB
Pytanie 13
Najważniejszą przyczyną występowania międzynarodowych przepływów kapitałowych jest zazwyczaj:
Chęć zagwarantowania sobie dostaw surowców
Pytanie 14
W długim horyzoncie czasowym, podstawowym celem polityki gospodarczej jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu rozwoju gospodarczego, czyli osiągnięcie wysokiego tempa długookresowego wzrostu gospodarczego.
prawda
Pytanie 15
Transakcje wyrównawcze to
operacje banku centralnego, których celem jest równoważenie bilansu płatniczego, a których treścią jest zmiana stanu rezerw walutowych
to transakcje, które nie występują, gdy transakcje autonomiczne równoważą się,
Pytanie 16
W teorii obfitości zasobów zakłada się:
doskonałą konkurencję
brak barier handlowych
brak kosztów transportu
brak międzynarodowej mobilności czynników produkcji
Pytanie 17
O ile jednak kraje jako całość oraz konsumenci jako całość zyskują na wolnym handlu, o tyle jest możliwe, że tracą na nim pewne grupy społeczne: np. pracownicy, którzy mają umiejętności specyficzne dla produkcji konkurującej z importem, albo nieefektywne przedsiębiorstwa, które produkują drożej od swoich konkurentów z zagranicy.
prawda
Pytanie 18
W systemie kursów płynnych o notowaniach waluty decyduje wyłącznie rynkowa gra podaży i popytu. Jeśli w krótkim terminie popyt na walutę danego kraju rośnie (np. za sprawa szybko rosnącego eksportu, napływu inwestycji zagranicznych albo transferów), wtedy jej notowania idą w górę. Jeśli popyt jest mniejszy od podaży, mamy do czynienia z deprecjacja krajowej waluty.
fałsz
Pytanie 19
Oblicz ile wyniesie saldo błędów i opuszczeń, jeśli: ST=400 SU=100 SDP=300 SDW= -1000 RK=1000 RF= 700 Wybierz wszystkie poprawne
RB+RK-RF+SBIO=0
-100

Powiązane tematy

#ekonomia