Pytania i odpowiedzi

Państwo bez stosów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wyznaniowość i tolerancja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1961 razy
Pytanie 1
Wyznawców której z religii było najwięcej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów?
katolicyzmu
Pytanie 2
W którym roku uchwalono akt konfederacji warszawskiej?
w 1573 r.
Pytanie 3
Przeciwnikami ustanowienia katu konfederacji warszawskiej byli:
biskupi katoliccy
Pytanie 4
Połącz obszar Rzeczpospolitej z wyznaniem, które zyskiwało na popularności od XVI wieku.
Pomorze Gdańskie
luteranizm
Małopolska i Litwa
kalwinizm
Ukraina
prawosławie
Pytanie 5
Arianie byli odłamem
kalwinizmu
Pytanie 6
Ważnym ośrodkiem religijnym braci polskich był:
Raków
Pytanie 7
Dlaczego szlachta katolicka była niechętna arianom?
ponieważ arianie zwalniali chłopów z pańszczyzny i dawali im ziemię na własność
Pytanie 8
Gdzie znajduje się najstarszy meczet w Polsce?
w Kruszynianach
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie.
Świętem
żydowskim
obchodzonym również w Polsce jest Chanuka. Obchody tego święta trwają
osiem
dni.
Pytanie 10
Zaznacz zdania prawdziwe.
Polscy Tatarzy byli wyznania muzułmańskiego.
Prawda
W okresie reformacji przedstawiciele polskiej szlachty najczęściej przechodzili na prawosławie.
Fałsz
Arianie byli fanatycznym odłamem protestantyzmu, walczącym zbrojnie z innymi wyznaniami.
Fałsz
Ważnym ośrodkiem kalwinizmu w Rzeczpospolitej był Pińczów.
Prawda
Niemcy mieszkający w miastach Rzeczpospolitej wyznawali głównie kalwinizm.
Fałsz