Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 36980 razy
Pytanie 1
Stolicą Danii jest:
Kopenhaga
Pytanie 2
Najbardziej dochodową gałęzią przemysłu jest:
przemysł high-tech
Pytanie 3
Na jakim półwyspie położona jest Dania?
na Półwyspie Jutlandzkim
Pytanie 4
Tereny wykorzystywane pod uprawę roślin lub hodowlę zwierząt to:
użytki rolne
Pytanie 5
Do pozaprzyrodniczych warunków rozwoju rolnictwa zaliczamy:
zamożność państwa i polityka rolna
mechanizacja rolnictwa
wykształcenie rolników
własność i wielkość gospodarstw rolnych
Pytanie 6
Który z krajów Europy ma dobrze rozwinięty przemysł budowy statków kosmicznych?
Francja
Pytanie 7
Który z krajów produkuje energię elektryczną głownie dzięki elektrowniom wodnym?
Norwegia
Pytanie 8
Czy elektrownie jądrowe powodują zanieczyszczenie powietrza?
nie
Pytanie 9
Które z europejskich miast jest położone na ponad stu wyspach?
Wenecja
Pytanie 10
Zaznacz źródła energii odnawialnej.
biomasa
energia geotermalna
energia wód
Pytanie 11
Dominującą gałęzią rolnictwa na Węgrzech jest:
uprawa zbóż
Pytanie 12
Dania położona jest na:
nizinach
Pytanie 13
Twórczość ludowa w której skład wchodzą zwyczaje, stroje, kuchnia regionalna, tańce itp. określamy jako:
folklor
Pytanie 14
W jakim kraju funkcjonują pociągi szybkich prędkości TGV?
we Francji
Pytanie 15
Które z wysp należą do Włoch?
Sycylia
Sardynia
Pytanie 16
Połącz w pary państwo z działem energetyki, który pełni tam znaczącą rolę.
energia jądrowa
Francja
energia geotremalna
Islandia
energia wiatrowa
Dania
energia wodna
Norwegia
energia słoneczna
Grecja
energia węglowa
Polska
Pytanie 17
Który z surowców energetycznych w największym stopniu traci swoją wartość w trakcie transportu?
węgiel brunatny
Pytanie 18
Jaką część energii pozyskuje się obecnie w UE ze źródeł odnawialnych?
około 25%
Pytanie 19
Czym jest marina?
małym lub średniej wielkości portem dla jachtów
Pytanie 20
Zaznacz walory kulturowe.
muzea
wykopaliska archeologiczne
festiwale