Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 3 - Świat po II Wojnie Światowej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 3 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Zimna wojna, żelazna kurtyna, rozpad systemu kolonialnego, konflikt na bliskim wschodzie, wspólna Europa.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 12956 razy
Pytanie 1
Ile osób poniosło śmierć w wyniku II wojny światowej?
około 50 mln ludzi
Pytanie 2
Jak nazywamy odszkodowania wypłacane za zniszczenia wojenne wypłacane stronie zaatakowanej przez agresora?
reparacje wojenne
Pytanie 3
Połącz w pary każdą z zasad D z jej znaczeniem.
denazyfikacja
usunięcie z życia politycznego i społecznego działaczy związanych z systemem nazistowskim
demilitaryzacja
całkowite lub częściowe pozbawienie państwa potencjału militarnego
dekartelizacja
podział większych jednostek przemysłowych na mniejsze
demokratyzacja
zmiany polityczno-ustrojowe mające na celu wprowadzenie systemu demokratycznego
Pytanie 4
Podaj datę śmierci Józefa Stalina.
5 marca 1953 roku
Pytanie 5
Pod jakim pretekstem Rosjanie wprowadzili blokadę Berlina?
prac remontowych
Pytanie 6
Połącz w pary państwo niemieckie z jego stolicą.
RFN
Bonn
NRD
Berlin
Pytanie 7
Podaj datę powstania NATO.
4 kwietnia 1949
Pytanie 8
Które z wymienionych państw przystąpiły do NATO w momencie jego powstania?
USA
Belgia
Francja
Włochy
Pytanie 9
Zaznacz zdania prawdziwe.
W momencie powstania, NATO liczyło 12 państw członkowskich.
Doktryna Trumana była strategią udzielania pomocy narodom zagrożonym komunizmem.
Plan Marshalla był programem pomocy gospodarczej dla państw Europejskich, które ucierpiały w wyniku wojny.
Pytanie 10
Połącz datę z wydarzeniem.
26 czerwca 1945 r.
podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych
2 sierpnia 1945 r.
zakończenie konferencji w Poczdamie
12 marca 1947 r.
przedstawienie doktryny Trumana
23 - 24 czerwca 1948 r.
rozpoczęcie blokady Berlina przez ZSRR
wrzesień 1949 r.
utworzenie RFN
październik 1949 r.
utworzenie NRD
12 - 13 sierpnia 1961 r.
początek budowy muru berlińskiego
14 maja 1955 r.
powstanie Układu Warszawskiego
Pytanie 11
Jaki samolot szpiegowski USA zestrzelili nad swoim terytorium Rosjanie 1 maja 1960 roku.
U-2
Pytanie 12
Osoba widoczna na zdjęciu to:
Nikita Chruszczow
Pytanie 13
Uzupełnij zdanie.
W dniach 23 października - 10 listopada 1956 roku na Węgrzech wybuchło powstanie. Na czele powstańczego rządu stanął
Imre Nagy
. Na wybuch powstania szybko zareagowały władze ZSRR i
4 listopada
1956 r. rozpoczęła się interwencja wojsk sowieckich na Węgrzech. W wyniku powstania życie straciło około
2 tys.
Węgrów, a około
200 tys.
uciekło z kraju.
Pytanie 14
Jak nazywała się nacjonalistyczna partia Chin, obalona w wyniku zwycięskiej wojny domowej?
Kuomintang
Pytanie 15
Rozwiń skrót RWPG.
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Pytanie 16
Czym była kolektywizacja rolnictwa?
Łączeniem gruntów chłopskich w większe struktury będące spółdzielczą własnością.
Pytanie 17
Połącz datę z wydarzeniem.
23 października - 10 listopada 1956 r.
powstanie węgierskie
24 - 25 lutego 1956 r.
wygłoszenie przez Nikitę Chruszczowa referatu piętnującego politykę Stalina
4 listopada 1956 r.
interwencja wojsk sowieckich na Węgrzech
1949 r.
powołanie do życia RWPG
październik 1964 r.
odsunięcie od władzy Nikity Chruszczowa
1 października 1949 r.
powstanie ChRL
1958 r.
rozpoczęcie realizacji Wielkiego Skoku w ChRL
25 czerwca 1950 r.
atak Korei Północnej na Koreę Południową
Pytanie 18
Jakie były skutki wdrożenia programu Wielkiego Skoku?
zapaść gospodarcza
klęska głodu
Pytanie 19
W którym roku wprowadzono w Chinach rewolucję kulturalną?
1966 r.
Pytanie 20
Zaznacz zdania prawdziwe.
Rozpad Indii Brytyjskich na Indie i Pakistan spowodowany był konfliktem religijnym.
Do dziś nie podpisano traktatu pokojowego między Koreą Północną a Koreą Południową.
Mahatma Gandhi postulował walkę z kolonializmem za pomocą metod pokojowych takich jak strajki, bojkot produktów czy strajki.
ZSRR wspierało dążenia krajów kolonialnych do odzyskania niepodległości.