Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 1 - Europa po Kongresie wiedeńskim

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 1 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 7.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 33861 razy
Pytanie 1
Kiedy rozpoczęły się obrady Kongresu wiedeńskiego?
we wrześniu 1814 r.
Pytanie 2
Która z bitew napoleońskich doprowadziła do klęski Francji i abdykacji Napoleona?
pod Lipskiem
Pytanie 3
Podaj datę bitwy pod Waterloo.
18 czerwca 1815 r.
Pytanie 4
Połącz zasady ustalone na kongresie wiedeńskim dotyczące Europy wraz z ich konsekwencjami.
restauracja
przywrócenie władzy dynastiom obalonym w wyniku rewolucji francuskiej
legitymizm
władza europejskich monarchów jest nienaruszalna i pochodzi od Boga
równowaga
ustalenie wpływów państw tak, by żadne z nich nie dominowało nad pozostałymi
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące kongresu wiedeńskiego.
Na miejsce kongresu obrano Wiedeń, gdyż był położony najbliżej stolic wszystkich obradujących stron.
Fałsz
Za inaugurację kongresu uważa się 2 października 1814 roku.
Prawda
Skutki kongresu wiedeńskiego były nietrwałe i szybko podzieliły Europę.
Fałsz
Podczas kongresu uchwalono deklarację o zakazie handlu niewolnikami.
Prawda
Na mocy uchwał kongresu zlikwidowano Księstwo Warszawskie i podzielono ziemie polskie między zaborców.
Prawda
Granice Francji powróciły do stanu sprzed 1785 roku.
Fałsz
Wielka Brytania wzmocniła swoje panowanie na morzach i w koloniach.
Prawda
Pytanie 6
Połącz mocarstwo z uzyskanymi przez nie terytoriami na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego.
Królestwo Pruskie
Wielkie Księstwo Poznańskie
Cesarstwo Rosyjskie
Królestwo Polskie
Cesarstwo Austriackie
Dalmacja, Triest, Toskania, Wenecja
Pytanie 7
Kto był inicjatorem Świętego Przymierza?
Aleksander I
Pytanie 8
W którym z europejskich państw rozpoczęła się rewolucja przemysłowa?
w Wielkiej Brytanii
Pytanie 9
Kto wynalazł maszynę parową?
James Watt
Pytanie 10
Autorem jakiego wynalazku był George Stephenson?
lokomotywy parowej
Pytanie 11
Połącz w pary wynalazcę z jego dziełem.
Ignacy Łukasiewicz
lampa naftowa
Samuel Morse
telegraf
Gottlieb Daimler
silnik benzynowy
Guglielmo Marconi
radio
Pytanie 12
Dlaczego w XIX wieku Europa wschodnia była zacofana pod względem przemysłowym w stosunku do Europy zachodniej?
ludność nie mogła migrować ze wsi do miast ze względu na prawo feudalne
Pytanie 13
Jaki przemysł dominował na terenach zagłębia Ruhry?
górniczy i ciężki
Pytanie 14
Gwałtowny rozwój miast spowodowany masowym napływem do nich ludności wiejskiej to:
urbanizacja
Pytanie 15
Jaki system społeczno-gospodarczy wykształcił się dzięki kapitałowi generowanemu przez osiągnięcia rewolucji przemysłowej?
kapitalizm
Pytanie 16
Zaznacz twórców Manifestu komunistycznego.
Karol Marks
Fryderyk Engels
Pytanie 17
Połącz termin z jego definicją.
strajk
przerwa w pracy mająca na celu poprawę warunków w zakładzie pracy
liberalizm
ideologia głosząca, że człowiek powinien być wolny i w jak największym stopniu niezależny od państwa
konserwatyzm
ideologia głosząca, że społeczeństwa nie powinny się rozwijać na zasadzie rewolucji lecz ewolucji i popierająca dotychczasowy porządek świata
wolna konkurencja
nieograniczana przez państwo działalność gospodarcza pozwalająca rywalizować ze sobą podmiotom gospodarczym
komunizm
ustrój zakładający brak podziału społeczeństwa na klasy i likwidację własności prywatnej
Pytanie 18
Organizacja zrzeszająca pracowników zakładu, która dba o przestrzeganie praw pracowniczych przez pracodawców to:
związek zawodowy
Pytanie 19
W którym kraju i kiedy wybuchło powstanie dekabrystów? (zaznacz 2 odpowiedzi)
w 1825 r.
w Rosji
Pytanie 20
Jakie były następstwa rewolucji lipcowej?
zmuszenie Karola X do abdykacji
rozszerzenie praw wyborczych
zagwarantowanie wolności prasy
rozszerzenie władzy parlamentu
Pytanie 21
W którym roku wybuchła Wiosna Ludów?
w 1848 r.
Pytanie 22
Które państwo na kongresie wie