Pytania i odpowiedzi

Czasy pierwszych Piastów

Pytanie 1
Kim byli Cyryl i Metody?
Apostołami Słowian, którzy zaczęli nawracać ich na chrześcijaństwo.
Picture 0
Pytanie 2
Wskaż, którzy bogowie byli czczeni przez Słowian (trzy odpowiedzi są dobre).
Perun - bóg błyskawic.
Marzanna - bogini zimy.
Weles - bóg zmarłych.
Picture 1
Pytanie 3
Co się wydarzyło w 966 roku?
Mieszko I przyjął chrzest.
Picture 2
Pytanie 4
Kim był Wojciech?
Biskupem, który zginął, gdy nawracał Prusów.
Picture 3
Pytanie 5
Zjazd Gnieźnieński był ważnym wydarzeniem - w jego trakcie cesarz Otton III nadał Polsce arcybiskupstwo w Gnieźnie. Wskaż, kiedy miało miejsce to wydarzenie.
W 1025 r.
Picture 4
Pytanie 6
Czym była reakcja pogańska?
Buntem chłopów przeciw władzy księcia i kościoła.
Picture 5
Pytanie 7
Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę z Gniezna do...
Krakowa
Picture 6
Pytanie 8
Dlaczego Bolesław Śmiały został wygnany z Polski?
Ponieważ skazał na śmierć biskupa Stanisława.
Picture 7
Pytanie 9
Czemu Bolesław Krzywousty zawdzięcza swój przydomek?
Dopuścił się krzywoprzysięstwa - oślepił i zabił brata Zbigniewa.
Picture 8
Pytanie 10
Jakie funkcje spełniała osada służebna?
Produkowała dla władcy określone dobra - miecze, łuki itd.
Picture 9