Powtórzenie: Statystyka Egz

stat

Język angielski, powtórzenie. 52 pytań.

B7. Doświadczenia Bernulliego to ciągi identycznych doświadczeń spełniających następujące warunki
Sukces i porażka wzajemnie się dopełniają
Doświadczenia są od siebie niezależne
Są dwa możliwe wyniki kazdego doswiadczenia nazywane sukcesem i porażką
B6. które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe
Odchylenie standardowe zmiennej losowej jest uzależnione od jej wartości oczekiwanej.
Wariancją zmiennej losowej jest oczekiwana wartość kwadratu odchylenia tej zmiennej od jej średniej
B5. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe
Warunkiem niezależności dwóch zdarzeń A i B jest, aby prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia, B pod warunkiem A było równe prawdopodobieństwu bezwarunkowemu zdarzenia B
Dla dwóch zdarzeń wzajemnie wykluczających się prawdopodobieństwo sumy tych dwóch zdarzeń jest równe sumie prawdopodobieństw każdego ze zdarzeń
B4. Które z poniższych stwierdzę są prawdziwe
Wariancja i odchylenie standardowe są najczęściej stosowanymi miarami rozrzutu
Odchyleniem standardowym w zbiorze wyników nazywamy pierwiastek kwadratowy z wariancji
Wartość średnia zbioru wyników obserwacji to suma wartości wszystkich wyników podzielona przez liczbę elementów tego zbioru
B3. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe
Mediana to taka wartość wyniku obserwacji (lub wartość miedzy dwoma wynikami obserwacji), która leży w środku zbioru danych (po jego uporządkowaniu)
Mediana jest niewrażliwa na wyniki obserwacji krańcowych (po uporządkowaniu zbioru danych)
B2. Wprowadzone przez Czybyszewa twierdzenie prowadzi do następujących reguł
Co najmniej 15/16 części wyników obserwacji odchyliła się od średniej o mniej niż o 4 odchylenia standardowe
Co najmniej 8/9 wyników odchyla się od średniej o mniej niż o 3 odchylenia standardowe
B1. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Przy przedziałowej (interwałowej) skali pomiarowej umiemy przypisać znaczenie różnicy miedzy wynikami obserwacji obiektów
Przy porządkowej skali pomiarowej wyniki obserwacji obiektów mogą być uporządkowane w zależności od wartości ich parametru
Skala ilorazowa musi zawierać naturalne zero
A.21. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Model regresji wielorakiej zakłada liniową zależność zmiennej zależnej od więcej niż jednej zmiennej niezależnej.
Metody analizy regresji wielorakiej są wykorzystywane do rozwiązywania zagadnień regresji wielomianowej.
Macierz korelacji jest wykorzystywana do wykrywania współliniowości zmiennych objaśniających w regresji wielorak
A.20. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Korelacja między dwiema zmiennymi losowymi jest miarą siły liniowego związku między tymi zmiennymi.
Siłę korelacji między dwiema zmiennymi mierzy współczynnik korelacji, którego estymatorem z próby jest tzw. Współczynnik determinacji Fishera.
Analiza regresji zakłada, ze zmienna niezależna nie ma charakteru losowego, analiza korelacji zakłada zaś, ze obie zmienne X i Y są zmiennymi losowymi.
A.18. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Test Tukeya pozwala na równoczesne wykonanie porównań wszystkich badanych średnich według schematu „każda z każdą” przy tym samym poziomic istotności.
Gdy zerowa hipoteza ANOVA jest prawdziwa, to MSTR (średni kwadratowy efekt zabiegu) i MSE (średni kwadratowy błąd) są dwoma niezależnymi nieobciążonymi estymatorami tej samej wspólnej wariancji.
A.16. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Średnia rozkładu chi-kwadrat jest równa liczbie stopni swobody. Wariancja tego rozkładu jest równa liczbie stopni swobody pomnożonej przez dwa.
Rozkład chi-kwadrat jest rozkładem prawdopodobieństwa sumy kwadratów niezależnych standaryzowanych normalnych zmiennych losowych
) Rozkład F jest rozkładem dwóch ilorazu dwóch niezależnych zmiennych losowych chi -kwadrat, z których każda podzielona jest przez właściwą dla niej liczbę stopni swobody.
A.15. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Moc testu zależy od poziomu istotności testu Im niższy poziom istotności, tym mniejsza moc testu.
Moc testu zależy od odległości pomiędzy wartością parametru zakładaną w hipotezie zerowej a prawdziwą wartością parametru. Im większa odległość, tym większa moc.
Moc testu zależy od wielkości odchylenia standardowego w populacji. Im mniejsze odchylenie, tym większa moc
A.13. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Błędem pierwszego rodzaju nazywamy odrzucenie zerowej hipotezy, która jednak jest prawdziwa.
Błędem drugiego rodzaju nazywany przyjęcie hipotezy zerowej, która jednak jest fałszywa.
A.12. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Minimalna wymagana liczebność próby dla oszacowania parametru populacji jest tym większa, im węższy ma być wymagany przedział ufności.
Rozkład t-Studenta jest rozkładem niesymetrycznym, prawostronnie skośnym.
Rozkład normalny standaryzowany jest wykorzystywany do określania przedziałów ufności dla frakcji przy dużej próbie losowej.
A.11. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Jeśli pobieramy próby o tej samej liczebności z różnych populacji, to im większy jest rozrzut w populacji, tym szerszy jest przedział ufności.
Jeśli pobieramy próbę z tej samej populacji, to przy ustalonym poziomie ufności im liczniejsza jest próba, tym węższy jest przedział ufności
A.10. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Estymator jest dostateczny, jeżeli wykorzystuje wszystkie informacje o szacowanym parametrze, które są zawarte w danych ( w próbie).
A.9. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Estymator jest efektywny, jeżeli ma możliwie niewielką wariancję
) Estymator jest nie obciążony, gdy jego wartość oczekiwana jest równa parametrowi populacji, do oszacowania którego służy.
) Estymator jest zgodny, jeżeli prawdopodobieństwo, że jego wartość będzie bliska szacowanego parametru, wzrasta wraz ze wzrostem liczebności próby
A.8. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Losowanie ze zwracaniem to losowanie niezależne.
Wariancja rozkładu dwumianowego jest równa iloczynowi liczby doświadczeń, prawdopodobieństwa sukcesu i prawdopodobieństwa porażki.
) Standaryzowaną normalną zmienną losową jest normalna zmienna losowa o średniej równej zeru i odchyleniu standardowym równym jeden
A.7. Doświadczenia Bernoulliego to ciągi identycznych doświadczeń spełniających następujące warunki:
Są dwa możliwe wyniki każdego doświadczenia, nazywane sukcesem i porażką,
) Prawdopodobieństwo sukcesu pozostaje takie samo od doświadczenia do doświadczenia,
A.6 Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
Wartość oczekiwana skokowej zmiennej losowej jest równa sumie wszystkich możliwych wartości tej zmiennej mnożonych przez ich prawdopodobieństwa.
) Skumulowaną funkcją rozkładu (dystrybuantą) zmiennej losowej jest funkcja, której wartością dla każdego x jest prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa przyjmie wartość nie większą niż x.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.