fip2

babababa

Język angielski, powtórzenie. 20 pytań.

Wzrost ryzyka finansowego wywołany zwiększeniem ilości zaciągniętego przez spółkę długu zwiększa ekspozycję na ryzyko rynkowe
P
Przy pomocy indeksu zyskowności można stworzyć poprawny ranking projektów inwestycyjnych pod warunkiem, że projekty uruchamia się w całości
P
Npv pokazuje o ile zwiększy się fundamentalna wartość spółki już w momencie uruchomienia projektu inwestycyjnego
P
W modelu millera-orra zwiększenie kosztów transakcyjnych oznacza, że spółka będzie utrzymywać większe zasoby gotówki na rachunku bankowym
P
Operacyjny poziom kapitału pracującego netto to różnica między zobowiązaniami bieżącymi i aktywami obrotowymi
F
Przykładem projektów substytucyjnych są projekty ze sobą wzajemnie powiązane
F
Dla dwóch projektów A i B od siebie niezależnych: IRR(A)+IRR(B)=IRR(A+B)
F
Zmniejszenie wypłaty dywidendy nie zwiększa kwoty wolnego przepływu pieniężnego (FCF)
P
Zmniejszenie płatności odsetkowych zwiększa kwotę wolnego przepływu pieniężnego
F
Dla warunków sprzedaży 1/10, 30 płatny okres kredytu dotyczy 20 dni rozpoczynających się od końca 10 dnia od momentu wystawienia faktury do końca 30. Dnia
P
WACC jest srenią ważoną minimalnych stop zwrotu wszystkich inwestorów po uwzględnieniu podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorstwo, ale bez uwzględnienia podatków dochodowych samych inwestorów
P
Spółka ocenia projekt inwestycyjny, którego nakład początkowy wynosi -1000 a jdyny dodatni przepływ pieniezny w kwocie 1100 nastapi pod koniec roku. Dla stopy kosztu kapitału równej 10% rocznie wartość biezaca netto projektu jest rowna 0 a IRR=5%
F
Dla typowego projektu inwestycyjnego stopa IRR większa od stopy kosztu kapitału oznacza, że NPV projektu inwestycyjnego jest większe od 0
P
W ocenie zmian polityki kredytowej operacyjne koszty stałe są pomjane ponieważ ich poziom nie zmienia się wraz ze zmianami sprzedaży
P
W wyniku analizy projektu inwestycyjnego w trzecim roku jego realizacji EBITDA to 20 mln zł, odpis amortyzacyjny to 5 mln zł, nakłady na majątek trwały to 1 mln, operacyjny kapitał pracujący netto zwiększy się o 4 mln, stawka podatku dochodowego to 20%. Wolny przepływ pieniężny w trzecim roku to 7 mln.
F
Efektywny koszt kredytu kupieckiego jest kosztem rezygnacji z oferowanego upustu dla pojedynczej transakcji
F
Podczas analizy atrakcyjności uzyskanego rabatu ilościowego przyjmuje się że po akceptacji rabatu kwota całkowitych kosztów związanych z zapasami nie będzie minimalizowana
P
Przy założeniach modelu EOQ jeżeli koszt zamawiania to 400, jednostkowa cena zakupu to 2, liczba zamawianych sztuk zapasów to 1000, to koszt utrzymywania wyrażony jako procent ceny zakupu to 20%
F
Wg. Najczęściej stosowanych konwencji współczynnik beta onicza się z wykorzystaniem miesięcznych stop zwrotu
P
Cykl konwersji gotówki jest to liczba dni pomiędzy momentem zakupu skladnikow kosztu wytworzenia a wpływem z tytułu sprzedaży wyrobow gotowych
F

Tagi

#ue

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.