Powtórzenie: Biochemia 2019 aminokwasy

Medycyna, powtórzenie. 50 pytań.

Upacjentówzniektóryminowotworamiwczasiechemioterapii czasemstosuje się dodatkowo leki powodujące alkalizację moczu. Celem takiego postępowania jest:
nasilenie działania cytostatycznego stosowanych lekow przeciwnowotworowych
Mięso niektórych ryb z rodziny makrelowatych jest bogate w histydynę. W przypadku zatruć nieodpowiednio przechowywanym mięsem tych ryb za charakterystyczne objawy zatrucia może być odpowiedzialny/a: a
histamina
Obecność bilirubiny w moczu przy jednoczesnym braku urobilinogenu najprawdopodobniej świadczy o wystąpieniu:
żołtaczki cholestatycznej
Związkiem dostarczającym atomu azotu do syntezy zarówno pierścienia purynowego, jak i pirymidynowego jest:
asparginian
Porfiria mieszana (wątrobowa) jest związana z wzrostem stężeni
ALA, PGB i koproporfiryny III w mocz, a także protoporfiryny IX w kale
U dwudniowego noworodka rozwinęły się drgawki.Podczas diagnostyki stwierdzono podwyższony poziom amoniaku, glutaminy i alaniny w surowicy. Lekarz w celuokreślenia,jakiegotypudefektcyklumocznikowegowystępujeu dziecka zlecił określenie stężenia cytruliny i kwasy orotowego w surowicy. Stężenie cytruliny i kwasu orotowego było bardzo obniżone, a stężenie kwasu orotowego podwyższone. Defekt, ktorego z enzymow najlepiej tłumaczy takie wyniki:
syntetazy karbamoilofosforanowej I
Wskaż zdanie prawdziwe
atomy wchodzące w skład wiązania peptydowego są koplanarn
Wskaż zdanie ​fałszywe ​dotyczące biosyntezy kreatyny i kreatyniny:
reakcja kondensacji argininy z glicyną katalizowana jest przez enzym transamidynazę argininowo-glicynową w wątrobie
Wskaż zdanie prawdziwe
sulfinylopirogronian jest metabolitem pośrednim w szlaku przemian cysteiny
.N-acetyloglutaminian
jest aktywatorem CPSI
Wskaż zdanie fałszywe
wzmożone wydalanie kwasu orotowego, uracylu i urydyny towarzyszy niedoborowi wątrobowej ornitynotranskarbomoilazy cytoplazmatycznej
skóry podobne do pelagry. Badanie surowicy wskazywało aminoacydemię. Na podstawie powyższych informacji wskaż, która z przyczyn jest najbardziej prawdopodobn
Choroba Hartnupow
.Wskaż zdanie prawdziwe
niedobór β-syntazy cystationowej, enzymu szlaku przemian metioniny, prowadzi do zwiększenia stężenia homocysteiny
. Wskaż zdanie prawdziwe
pierwotna hiperoksaluria polega na braku zdolności do katabolizmu glioksylanu tworzonego w wyniku deaminacji glicyny.
.Produktem katabolizmu pirymidyn nie jest
pseudourydyna
.Wskaż zdanie prawdziwe
po transaminacji szkielet węglowy tyrozynyjestrozrywanydofumaranu i acetooctanu to wedługmnieteżjestsporne,bodotegorozszczepienia nie dochodzi zaraz po transaminacji
zostało przyjęte do szpitala. Dalsze badania wykazały ślady obecności IgG w surowicy, jednak IgM i IgA były nieobecne. U opisanego dziecka występuje całkowity niedobór jednego z enzymów metabolizujących puryny. W warunkach prawidłowych enzym ten prowadzi do syntezy następującej substancji
inozyny
Stężenie w osoczu, którego z wymienionych aminokwasów istotnie koreluje dodatnio ze śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowyc
homocysteiny
.Prawidłowo biosyntezę aminokwasów przedstawiono w odpowiedzi:
tyrozyna powstaje z fenyloalaniny pod warunkiem, że organizmowi dostarczana jest fenyloalanina, a glicyna jest przekształcana do seryny przez hydroksymetylotransferazę serynową
Dwudziestotrzylatek zgłosił się do lekarza tydzień po epizodzie silnego bólu, który zakończył się wraz z wydaleniem kamienia przez drogi moczowe. Jego dwudziestotrzyletni brat miał rok wcześniej podobneobjawy.Stężenie,których aminokwasów może najprawdopodobniej być podwyższone w moczu tego pacjent
lizyny i cysteinę​

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.