biochemia 2 - 1 kolos

1 kolos

Uczelnie wyższe, powtórzenie. 27 pytań.

REKLAMA
Wskaż które z odpowiedzi dot. systemów czucia są prawdziwe
Istnieją 4 różne białka zaangażowane w widzenie w ciemności i rozpoznawanie kolorów, za to mają one wspólny chromofor
W odczuwaniu smaku glukozy, fruktozy i sacharozy zaangażowane są te same receptory
Przyporządkuj procesy do przedziałów komórkowych w których one występują
Glikoliza
+
Cytozol
Szlak pentozofosforanowy
+
Cytozol
Defosforylacja glukozo-6-fosforanu
+
Retikulum endoplazmatyczne
Cykl Calvina
+
Stroma chloroplastów
Budowanie gradientu protonów (w fotosyntezie)
+
Światło tylakoidów, przestrzeń międzybłonowa mitochodrium (ssaki)
synteza ATP (fotosynteza)
+
Światło tylakoidów
cykl glioksalowy
+
Peroksysomy
+
Jądro komórkowe
Cykl kwasów karboksylowych
+
Matrix mitochondrialna
+
Przestrzeń międzybłonowa mitochodrium
Proszę wskazać, które zdania dotyczące receptorów zapachów są prawdziwe: Wybierz co najmniej jedną odpowiedź:
Potencjały czynnościowe pochodzące z aktywowanych neuronów węchowych wywołują odczucie specyficznego zapachu
Aktywacja cyklazy adenylanowej powoduje powstawanie około 1000 czasteczek cAMP/sek
Jeden aktywny receptor może aktywować dziesiątki białek GOLF.
Aktywacja cyklazy adenylowej powoduje wzrost stężenia cAMP
Jony wapnia aktywują kanał Cl-, co dodatkowo polaryzuje błonę
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu:
acetylo-CoA
+
produkt dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu
glicerol
+
łatwo przekształcany w fosfodihydroksyaceton
mleczan
+
łatwo przekształcany w pirogronian, produkt karboksylacji redukcyjnej pirogronianu
+
produkt fermentacji alkoholowej
+
Które z poniższych stwierdzeń o cyklu Calvina są prawdziwe
W przeliczeniu na równoważniki ATP, synteza jednej cząsteczki glukozy wymaga wyższego nakładu energii niż możliwy do uzyskania z całkowitego jej utlenienia
Asymilacja dwutlenku węgla jest procesem egzoergicznym
Przyporządkuj poszczegolnym przenośnikom elektronow odpowiedni opis:
plastochinon
+
mobilny przenośnik dwóch elektronów umiejscowiony w błonie chloroplastów
cytochrom C
+
niewielkie białko uczestniczące w trasnporcie elektronów, występuje w mitochondrium
plastochinol
+
forma zredukowana plastochinonu, która powstaje po przyłączeniu dwóch elektronów i dwóch protonów pobranych ze stromy chloroplastów
Koenzym Q
+
mobilny przenośnik dwóch elektronów, swobodnie porusza się w wewnętrznej stronie błony tylakoidu
plastocyjanina
+
niewielkie białko uczestniczące w transporcie elektronów
Proszę wskazać, które z poniższych zdań dotyczących cyklicznej fotofosforylacji są POPRAWNE? Wybierz wszystkie poprawne odp.
Prowadzi do tworzenia ATP, wykorzystując do pompowania protonow głownie kompleks cytochromu bf.
Wykorzystuje elektrony dostarczane przez fotosystem I
W jej wyniku nie powstaje NADPH
e. Jest aktywowana, gdy stężenie NADP+ jest niskie
W jej wyniku powstaje H2O
Jest aktywowana, gdy stężenie NADPH jest wysokie
Na schemacie przedstawiono jeden ze sposobów regulacji enzymów. Proszę poprawnie podpisać elementy oznaczone na schemacie literami od A do F, oraz wybrać odpowiedni stan cząsteczki.
A
+
Ferrodoksyna utl.
B
+
Ferrodoksyna zred.
C
+
Tioredoksyna zred.
D
+
Tioredoksyna utl.
E
+
enzym nieaktywny - utl.
F
+
enzym aktywny - zred.
Które ze stwierdzeń dot. pirogronianu są prawdziwe
Enzym katalizujący wytworzenie pirogronianu prowadzi fosforylację substratową
Włączenie pirogronianu w szlak glukoneogenezy wymaja wyższego nakładu energii niż uzyskuje się w wyniku jego utworzenia w procesie glikolizy
Pirogronian wytworzony z mleczanu jest głównym źródłem energii dla serca
Włączenie pirogronianu w szlak glukoneogenezy wymaga enzymu o aktywności karboksylazowej
Pirogronian może ulec przekształceniu w mleczan w mięśniach szkieletowych w warunkach anaerobowych
Następująca sekwencja jest częścią reakcji przebiegających w szlaku glukoneogenezy: pirogronian--A--szczwiooctan--B--jabłczan--C--szczawiooctan--D--fosfoenolopirogronian
A
+
zachodzi w mitochondriach, zużywa CO2, wymaga ATP, jest regulowana przez acetylo-CoA, wymaga kofaktora, biotyny
B
+
zachodzi w mitochondriach, wymaga NADH
C
+
zachodzi w cytozolu
D
+
zachodzi w cytozolu, produkuje CO2, wymaga GTP
W szlaku glikolitycznym zachodzą zarówno reakcje, które wytwarzają ATP, jak i takie, które zużywają ATP. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe? Wybierz co najmniej jedną odpowiedź
ATP jest wytwarzane przy przekształceniu: 1,3-bisfosfoglicerynianu w 3-fosfoglicerynian oraz fosfoenolopirogronianu w pirogronian
ATP jest zużywane przy przekształceniu: glukozy w glukozo-6-fosforan oraz fruktozo-6-fosforanu we fruktozo-1,6-bisfosforan
?Które z poniższych stwierdzeń dotyczą kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej
W wyniku reakcji katalizowanej przez ten kompleks powstaje wysokoenergetyczne wiązanie tioestrowe
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej katalizuje reakcję, ktora sumarycznie jest termodynamicznie niekorzystna, wykorzystując mechanizm sprzężenia reakcji termodynamicznie korzystnej z termodynamicznie niekorzystną
Aktywność tego kompleksu jest regulowana przez fosforylację
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej zawiera mobilny kofaktor przenoszący elektrony o wysokim potencjale redoks
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej jest wielopodjednostkowym enzymem złożonym z trzech enzymów: składnika o aktywności dehydrogenazy pirogronianowej, acetylotransferazy dihydroliponianowej i dehydrogenazy dihydroliponianowej
Produktami reakcji katalizowanej przez ten kompleks są acetylo-CoA, CO2, i NADH
Dopasuj opis do odpowiadającemu mu metabolitu:
Stymuluje aktywność karboksylazy pirogronianowej
+
Acetylo-CoA
Hamuje aktywność fosfofruktokinazy i kinazy pirogronianowej
+
ATP
Hamuje aktywność fosfofruktokinazy oraz stymuluje aktywność fruktozo-1,6-bisfosfatazy
+
Cytrynian
stymuluje aktywność fosfofruktokinazy oraz hamuje aktywność fruktozo-1,6-bisfosfatazy
+
AMP
?Które ze stwierdzeń dot syntezy heksoz przez rośliny są prawdziwe?
Rośliny posiadające szlak C-4 mają przewagę ewolucyjną w gorącym klimacie
Aldolaza i transketolaza umożliwiają regenrację akceptora cząsteczek CO2
Synteza heksoz jest regulowana przez dostępność jonów Mg2+
Włączenie cząsteczki CO2 do cząsteczki fosfopentozy wymaga uprzedniej aktywacji akceptora przez fosforylację
Proszę wskazać, które zdania dotyczące receptorów zapachów są prawdziwe:
d. dwie cząsteczki cAMP otwierają jeden kanał jonowy, ale setki tysięcy jonów Na+ i Ca2+ trawersują błonę w czasie jednego otwarcia.
jeden aktywny receptor może aktywować dziesiątki białek GOLF
c. jony wapnia aktywują kanał Cl-, co dodatkowo polaryzuje błonę
b. Spadek stężenia fosfodiesterazy powoduje wzrost stężenia cAMP
a. w przypadku zmysłu węchu każdy neuron wykazuje ekspresję pojedynczego genu RW
Proszę wskazać, ktore z poniższych cech są wspolne dla procesow fosforylacji oksydacyjnej i fotosyntezy
?Jednym z produktów jest NADH
a. w skład siły protonomotorycznej napędzającej syntezę ATP wchodzi gradient protonowy w poprzek błony
cząsteczki ATP uwalniane są w wyniku przepływu jonow H+ przez syntazę ATP
5. Proszę wskazać, ktore z poniższych stwierdzeń, odnoszących się do zredukowanego glutationu są prawdziwe
c. ilość zredukowanego glutationu w komórce jest silnie zależna od stężenia NADPH
d. powstaje z jego utlenionej formy w reakcji katalizowanej przez reduktazę glutationową
e. utrzymuje reszty cysteilowe białek w formie zdredukowanej
Reaguje z nadtlenkiem wodoru i organicznymi tlenkami
b. odgrywa dużą rolę w detoksykacji organizmu
ilość zredukowanego glutationu w komorce jest silnie zależna od stężenia NADH
a. glutation to inaczej gamma- glutamylocysteinyloglicyna
Jego poziom w stosunku do utlenionego glutationu ulega obniżeniu w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
Proszę wskazać, ktore z poniższych związkow służą jako giętkie ramię przenoszące intermediaty pomiędzy rożnymi składnikami enzymatycznymi kompleks dehydrogenazy pirogronianowej.
d. lipoamid
Wskaż, ktore z poniższych twierdzeń o cyklu Calvina są prawdziwe
asymilacja dwutlenku węgla jest procesem egzoergicznym
a. rubisco jest enzymem zależnym od jonow Mg2+
b. cykl Calvina jest aktywowany w obecności światła w wyniku wzrostu pH i stężenia jonow Mg2+ w stromie chloroplastow
w przeliczeniu na rownoważniki ATP, synteza jednej cząsteczki glukozy wymaga wyższej ilości energii jak możliwa do uzyskania z całkowitego jej utlenienia
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących cyklu Corich oraz jego fizjologicznych konsekwencji dla organizmu są poprawne?
w cyklu Corich synteza mleczanu zachodzi w mięśniach szkieletowych w warunkach beztlenowych
f. w cyklu Corich glukoza jest wydzielana przez wątrobę
c. w cyklu Corich synteza ATP zachodzi w mięśniach
e. cykl Corich przesuwa obciążenie metabolityczne z mięśni do wątroby
g. w cyklu Corich synteza mleczanu zachodzi w mięśniach szkieletowych
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.