Powtórzenie: biochemia 2 - 1 kolos

1 kolos

Uczelnie wyższe, powtórzenie. 27 pytań.

Wskaż które z odpowiedzi dot. systemów czucia są prawdziwe
Istnieją 4 różne białka zaangażowane w widzenie w ciemności i rozpoznawanie kolorów, za to mają one wspólny chromofor
W odczuwaniu smaku glukozy, fruktozy i sacharozy zaangażowane są te same receptory
Przyporządkuj procesy do przedziałów komórkowych w których one występują
Glikoliza
+
Cytozol
Szlak pentozofosforanowy
+
Cytozol
Defosforylacja glukozo-6-fosforanu
+
Retikulum endoplazmatyczne
Cykl Calvina
+
Stroma chloroplastów
Budowanie gradientu protonów (w fotosyntezie)
+
Światło tylakoidów, przestrzeń międzybłonowa mitochodrium (ssaki)
synteza ATP (fotosynteza)
+
Światło tylakoidów
cykl glioksalowy
+
Peroksysomy
+
Jądro komórkowe
Cykl kwasów karboksylowych
+
Matrix mitochondrialna
+
Przestrzeń międzybłonowa mitochodrium
Proszę wskazać, które zdania dotyczące receptorów zapachów są prawdziwe: Wybierz co najmniej jedną odpowiedź:
Aktywacja cyklazy adenylowej powoduje wzrost stężenia cAMP
Aktywacja cyklazy adenylanowej powoduje powstawanie około 1000 czasteczek cAMP/sek
Jony wapnia aktywują kanał Cl-, co dodatkowo polaryzuje błonę
Jeden aktywny receptor może aktywować dziesiątki białek GOLF.
Potencjały czynnościowe pochodzące z aktywowanych neuronów węchowych wywołują odczucie specyficznego zapachu
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu:
acetylo-CoA
+
produkt dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu
glicerol
+
łatwo przekształcany w fosfodihydroksyaceton
mleczan
+
łatwo przekształcany w pirogronian, produkt karboksylacji redukcyjnej pirogronianu
+
produkt fermentacji alkoholowej
+
Które z poniższych stwierdzeń o cyklu Calvina są prawdziwe
W przeliczeniu na równoważniki ATP, synteza jednej cząsteczki glukozy wymaga wyższego nakładu energii niż możliwy do uzyskania z całkowitego jej utlenienia
Asymilacja dwutlenku węgla jest procesem egzoergicznym
Przyporządkuj poszczegolnym przenośnikom elektronow odpowiedni opis:
plastochinon
+
mobilny przenośnik dwóch elektronów umiejscowiony w błonie chloroplastów
cytochrom C
+
niewielkie białko uczestniczące w trasnporcie elektronów, występuje w mitochondrium
plastochinol
+
forma zredukowana plastochinonu, która powstaje po przyłączeniu dwóch elektronów i dwóch protonów pobranych ze stromy chloroplastów
Koenzym Q
+
mobilny przenośnik dwóch elektronów, swobodnie porusza się w wewnętrznej stronie błony tylakoidu
plastocyjanina
+
niewielkie białko uczestniczące w transporcie elektronów
Proszę wskazać, które z poniższych zdań dotyczących cyklicznej fotofosforylacji są POPRAWNE? Wybierz wszystkie poprawne odp.
Prowadzi do tworzenia ATP, wykorzystując do pompowania protonow głownie kompleks cytochromu bf.
Jest aktywowana, gdy stężenie NADPH jest wysokie
e. Jest aktywowana, gdy stężenie NADP+ jest niskie
Wykorzystuje elektrony dostarczane przez fotosystem I
W jej wyniku powstaje H2O
W jej wyniku nie powstaje NADPH
Na schemacie przedstawiono jeden ze sposobów regulacji enzymów. Proszę poprawnie podpisać elementy oznaczone na schemacie literami od A do F, oraz wybrać odpowiedni stan cząsteczki.
A
+
Ferrodoksyna utl.
B
+
Ferrodoksyna zred.
C
+
Tioredoksyna zred.
D
+
Tioredoksyna utl.
E
+
enzym nieaktywny - utl.
F
+
enzym aktywny - zred.
Które ze stwierdzeń dot. pirogronianu są prawdziwe
Włączenie pirogronianu w szlak glukoneogenezy wymaga enzymu o aktywności karboksylazowej
Pirogronian może ulec przekształceniu w mleczan w mięśniach szkieletowych w warunkach anaerobowych
Włączenie pirogronianu w szlak glukoneogenezy wymaja wyższego nakładu energii niż uzyskuje się w wyniku jego utworzenia w procesie glikolizy
Pirogronian wytworzony z mleczanu jest głównym źródłem energii dla serca
Enzym katalizujący wytworzenie pirogronianu prowadzi fosforylację substratową
Następująca sekwencja jest częścią reakcji przebiegających w szlaku glukoneogenezy: pirogronian--A--szczwiooctan--B--jabłczan--C--szczawiooctan--D--fosfoenolopirogronian
A
+
zachodzi w mitochondriach, zużywa CO2, wymaga ATP, jest regulowana przez acetylo-CoA, wymaga kofaktora, biotyny
B
+
zachodzi w mitochondriach, wymaga NADH
C
+
zachodzi w cytozolu
D
+
zachodzi w cytozolu, produkuje CO2, wymaga GTP
W szlaku glikolitycznym zachodzą zarówno reakcje, które wytwarzają ATP, jak i takie, które zużywają ATP. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe? Wybierz co najmniej jedną odpowiedź
ATP jest wytwarzane przy przekształceniu: 1,3-bisfosfoglicerynianu w 3-fosfoglicerynian oraz fosfoenolopirogronianu w pirogronian
ATP jest zużywane przy przekształceniu: glukozy w glukozo-6-fosforan oraz fruktozo-6-fosforanu we fruktozo-1,6-bisfosforan
?Które z poniższych stwierdzeń dotyczą kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej
W wyniku reakcji katalizowanej przez ten kompleks powstaje wysokoenergetyczne wiązanie tioestrowe
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej zawiera mobilny kofaktor przenoszący elektrony o wysokim potencjale redoks
Produktami reakcji katalizowanej przez ten kompleks są acetylo-CoA, CO2, i NADH
Aktywność tego kompleksu jest regulowana przez fosforylację
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej jest wielopodjednostkowym enzymem złożonym z trzech enzymów: składnika o aktywności dehydrogenazy pirogronianowej, acetylotransferazy dihydroliponianowej i dehydrogenazy dihydroliponianowej
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej katalizuje reakcję, ktora sumarycznie jest termodynamicznie niekorzystna, wykorzystując mechanizm sprzężenia reakcji termodynamicznie korzystnej z termodynamicznie niekorzystną
Dopasuj opis do odpowiadającemu mu metabolitu:
Stymuluje aktywność karboksylazy pirogronianowej
+
Acetylo-CoA
Hamuje aktywność fosfofruktokinazy i kinazy pirogronianowej
+
ATP
Hamuje aktywność fosfofruktokinazy oraz stymuluje aktywność fruktozo-1,6-bisfosfatazy
+
Cytrynian
stymuluje aktywność fosfofruktokinazy oraz hamuje aktywność fruktozo-1,6-bisfosfatazy
+
AMP
?Które ze stwierdzeń dot syntezy heksoz przez rośliny są prawdziwe?
Synteza heksoz jest regulowana przez dostępność jonów Mg2+
Rośliny posiadające szlak C-4 mają przewagę ewolucyjną w gorącym klimacie
Włączenie cząsteczki CO2 do cząsteczki fosfopentozy wymaga uprzedniej aktywacji akceptora przez fosforylację
Aldolaza i transketolaza umożliwiają regenrację akceptora cząsteczek CO2
Proszę wskazać, które zdania dotyczące receptorów zapachów są prawdziwe:
jeden aktywny receptor może aktywować dziesiątki białek GOLF
d. dwie cząsteczki cAMP otwierają jeden kanał jonowy, ale setki tysięcy jonów Na+ i Ca2+ trawersują błonę w czasie jednego otwarcia.
a. w przypadku zmysłu węchu każdy neuron wykazuje ekspresję pojedynczego genu RW
b. Spadek stężenia fosfodiesterazy powoduje wzrost stężenia cAMP
c. jony wapnia aktywują kanał Cl-, co dodatkowo polaryzuje błonę
Proszę wskazać, ktore z poniższych cech są wspolne dla procesow fosforylacji oksydacyjnej i fotosyntezy
cząsteczki ATP uwalniane są w wyniku przepływu jonow H+ przez syntazę ATP
?Jednym z produktów jest NADH
a. w skład siły protonomotorycznej napędzającej syntezę ATP wchodzi gradient protonowy w poprzek błony
5. Proszę wskazać, ktore z poniższych stwierdzeń, odnoszących się do zredukowanego glutationu są prawdziwe
d. powstaje z jego utlenionej formy w reakcji katalizowanej przez reduktazę glutationową
c. ilość zredukowanego glutationu w komórce jest silnie zależna od stężenia NADPH
b. odgrywa dużą rolę w detoksykacji organizmu
Reaguje z nadtlenkiem wodoru i organicznymi tlenkami
e. utrzymuje reszty cysteilowe białek w formie zdredukowanej
Jego poziom w stosunku do utlenionego glutationu ulega obniżeniu w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
a. glutation to inaczej gamma- glutamylocysteinyloglicyna
ilość zredukowanego glutationu w komorce jest silnie zależna od stężenia NADH
Proszę wskazać, ktore z poniższych związkow służą jako giętkie ramię przenoszące intermediaty pomiędzy rożnymi składnikami enzymatycznymi kompleks dehydrogenazy pirogronianowej.
d. lipoamid
Wskaż, ktore z poniższych twierdzeń o cyklu Calvina są prawdziwe
asymilacja dwutlenku węgla jest procesem egzoergicznym
w przeliczeniu na rownoważniki ATP, synteza jednej cząsteczki glukozy wymaga wyższej ilości energii jak możliwa do uzyskania z całkowitego jej utlenienia
a. rubisco jest enzymem zależnym od jonow Mg2+
b. cykl Calvina jest aktywowany w obecności światła w wyniku wzrostu pH i stężenia jonow Mg2+ w stromie chloroplastow
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących cyklu Corich oraz jego fizjologicznych konsekwencji dla organizmu są poprawne?
f. w cyklu Corich glukoza jest wydzielana przez wątrobę
e. cykl Corich przesuwa obciążenie metabolityczne z mięśni do wątroby
c. w cyklu Corich synteza ATP zachodzi w mięśniach
w cyklu Corich synteza mleczanu zachodzi w mięśniach szkieletowych w warunkach beztlenowych
g. w cyklu Corich synteza mleczanu zachodzi w mięśniach szkieletowych

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.