Kolokwium- klatka piersiowa, brzuch i miednica

Medycyna, powtórzenie. 100 pytań.

REKLAMA
Wybierz zdanie/zdania prawdziwe (odnośnie odpływu chłonki):
z nerek do węzłów lędźwiowych
z odbytnicy do węzłów krzyżowych
z narządów płciowych zewnętrznych do węzłów pachwinowych powierzchownych
z jajnika i jajowodu do węzłów lędźwiowych
Oceń, czy dana struktura przechodzi przez foramen infrapiriforme:
n. gluteus inferior
n. ischiadicus
Oceń poprawność zdań dotyczących diaphragma:
crus dextrum diaphragmatis jest dłuższa i przyczepia się do trzonów kręgów L1-L3
przez trigonum sternocostale przebiegają a. epigastrica superior, v. epigastrica superior
lig. arcuatum laterale biegnie od wyrostka żebrowego pierwszego kręgu lędźwiowego do dwunastego żebra
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące serca:
węzeł przedsionkowo- zatokowy reguluje automatyzm pracy serca
włókna NCX hamują czynność serca
część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
Oceń prawidłowość twierdzeń dotyczących unaczynienia serca:
m. papillaris posterior ventriculi dextri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria dextra
większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez a. coronaria sinistra
m. papillaris posterior ventriculi sinistri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria sinistra
Wybierz jedną lub więcej (na temat ductus choledochus):
jego część zadwunastnicza leży do przodu od v. cava inferior
w obrębie lig. hepatoduodenale leży do przodu od v. portae hepatis
powstaje z połączenia ductus cysticus i ductus hepaticus communis
u swego końca rozszerza się wytwarzając ampulla hepatopancreatica
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń sinus transversus pericardii:
od przodu jest ograniczona przez aortę
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią atrium dextrum
od przodu jest ograniczona przez truncus pulmonalis
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią atrium sinistrum
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy:
m. serratus anterior
m. strenocleidomastoideus
m. pectoralis major
Perineum:
spatium perinei profundum u mężczyzn zawiera gruczoły opuszkowo-cewkowe
zawiera narządy płciowe zewnętrzne i kanał odbytowy z odbytem
jednym z nerwów unerwiających krocze jest n. skórny tylny uda
do mięśni głębokich okolicy moczowo-płciowej krocza należy m. sphincter urethrae externus
Oceń poprawność odpowiedzi:
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
annulus inguinalis superficialis leży w obrębie rozcięgna mieśnia skośnego zewnętrznego brzucha
Cechy CHARAKTERYSTYCZNE kręgu szczytowego (C1):
brak wyrostka kolczystego
brak trzonu
Wybierz prawidłowe stwierdzenie:
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących vesica urinaria:
uszkodzenie pars lumbalis medullae spinalis prowadzi do nietrzymania moczu
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad symphysis pubica (do 5cm nad sprzężną anatomiczną)
Oceń poprawność stwierdzeń opisujących topografię oskrzela głównego lewego:
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: n. vagus sinister
powierzchnię górną oskrzela głównego lewego krzyżuje: arcus aorticus
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: esophagus
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeńskich narządów płciowych wewnętrznych:
lig. cardinale uteri łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
lig. suspensorium ovarii zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
Która z wymienionych struktur przechodzi z jamy klatki piersiowej do jamy brzusznej:
żyła nieparzysta
nerw przeponowy prawy
nerw trzewny większy
Plexus venosus rectalis:
krew z górnej części splotu wpada do zlewiska v. portae hepatis
dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących więzadeł kręgosłupa:
lig. longitudinale anterius zrasta się z krążkami międzykręgowymi
lig. nuchae jest rozpięte pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych a podstawą czaszki
pomiędzy łukami kręgów przebiegają więzadła żółte
lig. longitudinale posterius biegnie w kanale kręgowym
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących thymus:
najistotniejsze znaczenie kliniczne ma stosunek thymus do v. brachiocephalica sinistra
główne źródło krwi tętniczej pochodzi z a. subclavia
włókna współczulne grasicy pochodzą z nn. cardiaci thoracici
REKLAMA

Tagi

#anatomia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.