Powtórzenie: Kolokwium- klatka piersiowa, brzuch i miednica

Medycyna, powtórzenie. 100 pytań.

Wybierz zdanie/zdania prawdziwe (odnośnie odpływu chłonki):
z narządów płciowych zewnętrznych do węzłów pachwinowych powierzchownych
z jajnika i jajowodu do węzłów lędźwiowych
z nerek do węzłów lędźwiowych
z odbytnicy do węzłów krzyżowych
Oceń, czy dana struktura przechodzi przez foramen infrapiriforme:
n. ischiadicus
n. gluteus inferior
Oceń poprawność zdań dotyczących diaphragma:
crus dextrum diaphragmatis jest dłuższa i przyczepia się do trzonów kręgów L1-L3
lig. arcuatum laterale biegnie od wyrostka żebrowego pierwszego kręgu lędźwiowego do dwunastego żebra
przez trigonum sternocostale przebiegają a. epigastrica superior, v. epigastrica superior
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące serca:
włókna NCX hamują czynność serca
węzeł przedsionkowo- zatokowy reguluje automatyzm pracy serca
część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
Oceń prawidłowość twierdzeń dotyczących unaczynienia serca:
m. papillaris posterior ventriculi sinistri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria sinistra
m. papillaris posterior ventriculi dextri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria dextra
większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez a. coronaria sinistra
Wybierz jedną lub więcej (na temat ductus choledochus):
powstaje z połączenia ductus cysticus i ductus hepaticus communis
jego część zadwunastnicza leży do przodu od v. cava inferior
w obrębie lig. hepatoduodenale leży do przodu od v. portae hepatis
u swego końca rozszerza się wytwarzając ampulla hepatopancreatica
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń sinus transversus pericardii:
od przodu jest ograniczona przez truncus pulmonalis
od przodu jest ograniczona przez aortę
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią atrium dextrum
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią atrium sinistrum
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy:
m. strenocleidomastoideus
m. pectoralis major
m. serratus anterior
Perineum:
zawiera narządy płciowe zewnętrzne i kanał odbytowy z odbytem
spatium perinei profundum u mężczyzn zawiera gruczoły opuszkowo-cewkowe
jednym z nerwów unerwiających krocze jest n. skórny tylny uda
do mięśni głębokich okolicy moczowo-płciowej krocza należy m. sphincter urethrae externus
Oceń poprawność odpowiedzi:
annulus inguinalis superficialis leży w obrębie rozcięgna mieśnia skośnego zewnętrznego brzucha
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
Cechy CHARAKTERYSTYCZNE kręgu szczytowego (C1):
brak trzonu
brak wyrostka kolczystego
Wybierz prawidłowe stwierdzenie:
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących vesica urinaria:
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad symphysis pubica (do 5cm nad sprzężną anatomiczną)
uszkodzenie pars lumbalis medullae spinalis prowadzi do nietrzymania moczu
Oceń poprawność stwierdzeń opisujących topografię oskrzela głównego lewego:
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: esophagus
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: n. vagus sinister
powierzchnię górną oskrzela głównego lewego krzyżuje: arcus aorticus
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeńskich narządów płciowych wewnętrznych:
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
lig. cardinale uteri łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
lig. suspensorium ovarii zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
Która z wymienionych struktur przechodzi z jamy klatki piersiowej do jamy brzusznej:
nerw trzewny większy
nerw przeponowy prawy
żyła nieparzysta
Plexus venosus rectalis:
krew z górnej części splotu wpada do zlewiska v. portae hepatis
dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących więzadeł kręgosłupa:
lig. longitudinale posterius biegnie w kanale kręgowym
lig. longitudinale anterius zrasta się z krążkami międzykręgowymi
pomiędzy łukami kręgów przebiegają więzadła żółte
lig. nuchae jest rozpięte pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych a podstawą czaszki
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących thymus:
włókna współczulne grasicy pochodzą z nn. cardiaci thoracici
najistotniejsze znaczenie kliniczne ma stosunek thymus do v. brachiocephalica sinistra
główne źródło krwi tętniczej pochodzi z a. subclavia

Tagi

#anatomia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.