Pytania i odpowiedzi

Anatomia EGZ 18 - I + II

Pytanie 1
Dno tabakierki anatomicznej utworzone jest przez:
E. Scaphoid (os Scaphoideum oraz Trapezium (os Trapezium)
Pytanie 2
2. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących knee joint (articulatio genus):
A. Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
B. Tibial collateral lig. (lig. collaterale tibiale) zrośnięte jest z medial meniscus
E. Retinaculum of arquate lig. (retinaculum ligamenti arquati) przyczepia się do head of fibula (caput fibulae)
D. Ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
Pytanie 3
3. Do mięśni stożka rotatorów należą:
A. m. subscapularis
E. m. teres minor
B. m. supraspinatus
C. m. infraspinatus
Pytanie 4
4. Do więzadeł wewnątrzstawowych zaliczamy:
C. lig. of head of femur (lig. capitis femoris)
E. Posterior meniscofemoral lig. (lig. meniscofemorale posterius)
A. Anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
B. Quadrate lig. (lig. quadratum)
Pytanie 5
5. Oceń poprawność zestawień mięsień - działanie na staw:
A. Gluteus maximus m. (m. gluteus maximus) prostuje staw biodrowy
C. Gemelli mm. (mm. gemelli) obracają udo w stawie biodrowym na zewnątrz
E. Semimembranosus m. (m. semimembranosus) prostuje staw biodrowy
D. Pectineus m. (m. pectineus) przywodzi, zgina udo i nieznacznie obraca je zewnątrz
Pytanie 6
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących stawu łokciowego
C. Składa się z humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris), który jest zaliczany do typu hinge ( ginglymus)
Pytanie 7
7. Oceń poprawność odpowiedzi następujących odpowiedzi
E. Kąt szyjkowo-udowy zmniejsza się wraz z wiekiem
C. Do powierzchni przyśrodkowej lateral condyle (condylus lateralis) przyczepia się anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
B. Do gluteal tuberosity (tuberositas glutea) przyczepia się część gluteus maximus m. (m. gluteus maximus)
Pytanie 8
8. Hip joint (articulatio coxae) zginają
B. m. iliopsoas
E. m. sartorius
D. m. tensor fasciae latae
A. m. rectus femoris
Pytanie 9
Do greater trochanter (trochanter major) przyczepia się: (i jeszcze m. vastus lateralis,jbc)
C. m. piriformis
B. m. gluteus minimus
Pytanie 10
10. Podłużne sklepienie stopy wzmacnia (ją):
E. m. adductor hallucis
C. m. flexor digiti minimi
D. mm. lumbricales
A. m. abductor digiti minimi
Pytanie 11
11. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących coronary sinus:
B. przyjmuje ok 60% całej krwi przepływającej przez serce
Pytanie 12
12. U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery. Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy
E. facies diaphragmatica cordis
B. nodus atrioventricularis
A. nodus sinuatrialis
Pytanie 13
13. V. hemiazygos:
A. jest przedłużeniem left ascending lumbar v
C. może łączyć się z accesory hemiazygos v.
Pytanie 14
14. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących pleura
C. pleural cupula po stronie prawej wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej
D. pleural cupula jest umocowana między innymi dwoma włóknistymi pasmami więzadłowymi
E. pleural cupula jest unerwiona przez nerw przeponowy
Pytanie 15
15. W wydechu mogą brać udział:
D. m. latissimus dorsi
A. m. intercostalis intimus
B. m. transversus thoracis