Anatomia EGZ 18 - I + II

Medycyna, powtórzenie. 98 pytań.

Dno tabakierki anatomicznej utworzone jest przez:
E. Scaphoid (os Scaphoideum oraz Trapezium (os Trapezium)
2. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących knee joint (articulatio genus):
B. Tibial collateral lig. (lig. collaterale tibiale) zrośnięte jest z medial meniscus
E. Retinaculum of arquate lig. (retinaculum ligamenti arquati) przyczepia się do head of fibula (caput fibulae)
D. Ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
A. Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
3. Do mięśni stożka rotatorów należą:
E. m. teres minor
B. m. supraspinatus
A. m. subscapularis
C. m. infraspinatus
4. Do więzadeł wewnątrzstawowych zaliczamy:
A. Anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
B. Quadrate lig. (lig. quadratum)
C. lig. of head of femur (lig. capitis femoris)
E. Posterior meniscofemoral lig. (lig. meniscofemorale posterius)
5. Oceń poprawność zestawień mięsień - działanie na staw:
E. Semimembranosus m. (m. semimembranosus) prostuje staw biodrowy
D. Pectineus m. (m. pectineus) przywodzi, zgina udo i nieznacznie obraca je zewnątrz
A. Gluteus maximus m. (m. gluteus maximus) prostuje staw biodrowy
C. Gemelli mm. (mm. gemelli) obracają udo w stawie biodrowym na zewnątrz
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących stawu łokciowego
C. Składa się z humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris), który jest zaliczany do typu hinge ( ginglymus)
7. Oceń poprawność odpowiedzi następujących odpowiedzi
C. Do powierzchni przyśrodkowej lateral condyle (condylus lateralis) przyczepia się anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
B. Do gluteal tuberosity (tuberositas glutea) przyczepia się część gluteus maximus m. (m. gluteus maximus)
E. Kąt szyjkowo-udowy zmniejsza się wraz z wiekiem
8. Hip joint (articulatio coxae) zginają
B. m. iliopsoas
D. m. tensor fasciae latae
E. m. sartorius
A. m. rectus femoris
Do greater trochanter (trochanter major) przyczepia się: (i jeszcze m. vastus lateralis,jbc)
C. m. piriformis
B. m. gluteus minimus
10. Podłużne sklepienie stopy wzmacnia (ją):
E. m. adductor hallucis
D. mm. lumbricales
C. m. flexor digiti minimi
A. m. abductor digiti minimi
11. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących coronary sinus:
B. przyjmuje ok 60% całej krwi przepływającej przez serce
12. U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery. Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy
A. nodus sinuatrialis
E. facies diaphragmatica cordis
B. nodus atrioventricularis
13. V. hemiazygos:
A. jest przedłużeniem left ascending lumbar v
C. może łączyć się z accesory hemiazygos v.
14. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących pleura
D. pleural cupula jest umocowana między innymi dwoma włóknistymi pasmami więzadłowymi
E. pleural cupula jest unerwiona przez nerw przeponowy
C. pleural cupula po stronie prawej wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej
15. W wydechu mogą brać udział:
D. m. latissimus dorsi
A. m. intercostalis intimus
B. m. transversus thoracis
16. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących trachea:
E. między tchawicą a przełykiem biegną nerwy krtaniowe wsteczne
B. koniec dolny tchawicy sięga do wysokości IV-V kręgu piersiowego
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących topografii oskrzela głównego prawego:
B. do powierzchni przedniej przylega superior caval vein( vena cava superior)
A. powierzchnią górną krzyżuje arch of azygos vein
Miejsce osłuchiwania zastawek:
nic
19. Maxillary a. oddaje:
C. a. alveolaris inferior
B. a. palatina descendens
E. a. infraorbitalis
20. Pleural cupule:
B. jest częścią pleura parietalis
D. pokrywa szczyt płuca
C. od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna

Tagi

#anatomia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: