Powtórzenie: Anatomia EGZ 18 - I + II

Medycyna, powtórzenie. 98 pytań.

Dno tabakierki anatomicznej utworzone jest przez:
E. Scaphoid (os Scaphoideum oraz Trapezium (os Trapezium)
2. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących knee joint (articulatio genus):
B. Tibial collateral lig. (lig. collaterale tibiale) zrośnięte jest z medial meniscus
A. Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
D. Ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
E. Retinaculum of arquate lig. (retinaculum ligamenti arquati) przyczepia się do head of fibula (caput fibulae)
3. Do mięśni stożka rotatorów należą:
E. m. teres minor
A. m. subscapularis
C. m. infraspinatus
B. m. supraspinatus
4. Do więzadeł wewnątrzstawowych zaliczamy:
A. Anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
B. Quadrate lig. (lig. quadratum)
E. Posterior meniscofemoral lig. (lig. meniscofemorale posterius)
C. lig. of head of femur (lig. capitis femoris)
5. Oceń poprawność zestawień mięsień - działanie na staw:
D. Pectineus m. (m. pectineus) przywodzi, zgina udo i nieznacznie obraca je zewnątrz
C. Gemelli mm. (mm. gemelli) obracają udo w stawie biodrowym na zewnątrz
E. Semimembranosus m. (m. semimembranosus) prostuje staw biodrowy
A. Gluteus maximus m. (m. gluteus maximus) prostuje staw biodrowy
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących stawu łokciowego
C. Składa się z humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris), który jest zaliczany do typu hinge ( ginglymus)
7. Oceń poprawność odpowiedzi następujących odpowiedzi
E. Kąt szyjkowo-udowy zmniejsza się wraz z wiekiem
B. Do gluteal tuberosity (tuberositas glutea) przyczepia się część gluteus maximus m. (m. gluteus maximus)
C. Do powierzchni przyśrodkowej lateral condyle (condylus lateralis) przyczepia się anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
8. Hip joint (articulatio coxae) zginają
D. m. tensor fasciae latae
A. m. rectus femoris
E. m. sartorius
B. m. iliopsoas
Do greater trochanter (trochanter major) przyczepia się: (i jeszcze m. vastus lateralis,jbc)
C. m. piriformis
B. m. gluteus minimus
10. Podłużne sklepienie stopy wzmacnia (ją):
D. mm. lumbricales
C. m. flexor digiti minimi
E. m. adductor hallucis
A. m. abductor digiti minimi
11. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących coronary sinus:
B. przyjmuje ok 60% całej krwi przepływającej przez serce
12. U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery. Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy
E. facies diaphragmatica cordis
B. nodus atrioventricularis
A. nodus sinuatrialis
13. V. hemiazygos:
A. jest przedłużeniem left ascending lumbar v
C. może łączyć się z accesory hemiazygos v.
14. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących pleura
C. pleural cupula po stronie prawej wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej
E. pleural cupula jest unerwiona przez nerw przeponowy
D. pleural cupula jest umocowana między innymi dwoma włóknistymi pasmami więzadłowymi
15. W wydechu mogą brać udział:
B. m. transversus thoracis
D. m. latissimus dorsi
A. m. intercostalis intimus
16. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących trachea:
E. między tchawicą a przełykiem biegną nerwy krtaniowe wsteczne
B. koniec dolny tchawicy sięga do wysokości IV-V kręgu piersiowego
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących topografii oskrzela głównego prawego:
A. powierzchnią górną krzyżuje arch of azygos vein
B. do powierzchni przedniej przylega superior caval vein( vena cava superior)
Miejsce osłuchiwania zastawek:
nic
19. Maxillary a. oddaje:
B. a. palatina descendens
C. a. alveolaris inferior
E. a. infraorbitalis
20. Pleural cupule:
B. jest częścią pleura parietalis
C. od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna
D. pokrywa szczyt płuca

Tagi

#anatomia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.