Pytania i odpowiedzi

Polityka pieniężna

Pytanie 1
Inflacja ukryta występuje:
w gospodarce centralnie planowanej
Pytanie 2
Celem operacyjnym PP NBP jest dążenie do kształtowania stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP, a głównym instrumentem są:
operacje otwartego rynku
Pytanie 3
Spadek tempa inflacji to:
dezinflacja
Pytanie 4
Bank centralny zamierza zmniejszyć płynność sektora bankowego. W tym celu chce wykorzystać operację bezwarunkową na bonach pieniężnych NBP, których rentowność rynkowa wynosi 1,5%. Określ jakiego typu będzie to operacja:
absorbująca, po cenie niższej niż rynkowa
Pytanie 5
Kategoria otwartego rynku, przeprowadzane przez EBC to:
podstawowe operacje refinansujące, dłuższe operacje refinansujące, operacje dostrajające i operacje strukturalne
Pytanie 6
Główną rolę w kształtowaniu krótkoterminowych stawek rynkowych przez NBP pełni/ą:
operacje otwartego rynku
Pytanie 7
Ostatni kraj, który do tej pory przystąpił do strefy euro to:
Litwa
Pytanie 8
Transakcje bezwarunkowe charakteryzują się tym, że:
są to natychmiastowe transakcje kupna/sprzedaży pop. wart. przez BC od IK
powodują trwałe zmiany płynności sektora bankowego (oddziaływanie długoterminowe, strukturalne)
Pytanie 9
Korzyści wprowadzenia dolaryzacji to m.in:
osiągnięcie większej stabilności finansowej i zaufania na arenie międzynarodowej
zmniejszenie sią stopy inflacji
Pytanie 10
Cel inflacyjny w BC w Polsce wg konstytucji to:
utrzymanie długotrwałego, stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego
Pytanie 11
Rada PP nie ma uprawnień w zakresie:
przygotowania rocznego sprawozdania finansowego NBP
Pytanie 12
Od 2004 celem PP jest utrzymanie procentowa rocznej zmiany indeksu cen towaru i usług konsumpcyjnych:
na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- 1 punktu procentowego w średnim okresie
Pytanie 13
Projekcja inflacji sporządzana jest przy założeniu _____ NBP i stanowi jedną z przesłanej, na podstawie których RPP podejmuje decyzję ws. _____.
stałych stóp procentowych NBP, stóp procentowych NBP
Pytanie 14
Do zalet stopy procentowej jako celu pośredniego PP zalicza się:
łatwość obserwacji zmiany stopy
skuteczność w minimalizowaniu inflacji
Pytanie 15
Zgodnie z poglądami keynesistów:
pobudzanie gospodarki powinno być realizowane poprzez wydatki rządowe
polityka monetarna powinna być aktywna w zakresie ożywiania gospodarki

Pokrewne tematy

#ue #wroc #mgr #politykapieniezna

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.