Pytania i odpowiedzi

Prawo materialne UE

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 4362 razy
Pytanie 1
Które ze zdań są prawdziwe?
Każde państwo członkowskie ma wyłączną kompetencję do ustalania kryteriów obywatelstwa tego państwa będącego przesłanką posiadania obywatelstwa UE
Pytanie 2
Prawo Unii Europejskiej stosuje się do następujących przypadków
Sporu dotyczącego wynagrodzenia z racji zatrudnienia według prawa polskiego obywatelki Serbii w ambasadzie polskiej w Serbii
Zatrudnienia obywatelki Rosji, będącej żoną obywatela Francji, który mieszka i przebywa we Francji
Pytanie 3
Opłatą o skutku równoważnym cłom nie jest:
Podatek akcyzowy na samochody krajowe i importowane
Podatek pobierany od towarów importowanych z innego regionu tego samego państwa
Pytanie 4
Państwo członkowskie może ustanowić zakaz zatrudnienia obywatela z innego państwa członkowskiego:
Co do zatrudnienia w policji państwowej
Pytanie 5
Wskaż niepoprawne odpowiedzi
Grecja ma obowiązek zachowania prawa pobytu obywatela Stanów Zjednoczonych, jeżeli rozwiódł się on z obywatelką Grecji, których małżeństwo trwało 5 lat, w tym pół roku w Grecji
Członkiem rodziny obywatela UE w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2004/38 jest jego dziadek
Pytanie 6
Pracownikiem w sensie prawa UE jest
Praktykant nauki zawodu, który uczy się zawodu w sąsiednim państwie członkowskim, za co otrzymuje skromne wynagrodzenie
Pytanie 7
Zakaz środków o skutku równoważnym ograniczeniom ilościowym w imporcie nie obejmuje:
Organizowanych przez związki zawodowe polskich rolników blokad drogowych w celu ograniczenia przywozu na terytorium Polski hiszpańskich truskawek
Pytanie 8
Wolność przedsiębiorczości może być wyłączona w stosunku do podmiotów z innych państw członkowskich, gdy państwo przyjmujące powołuje się na:
Choćby tymczasowy związek z wykonywaniem władzy państwowej
Ochronę zdrowia publicznego
Pytanie 9
Ochrona zdrowia jako podstawa ograniczania swobód rynkowych:
Ma zastosowanie do każdej ze swobód rynku wewnętrznego
Pytanie 10
Irlandia może wydalić obywatela polskiego na podstawie decyzji administracyjnej, w której wykaże, że:
Obywatel polski przybyły do Irlandii dwa miesiące wcześniej cierpi na poważną chorobę zakaźną
Pytanie 11
Po stwierdzeniu niezgodności udzielonej pomocy państwa z prawem (formalnej niezgodności z prawem):
Komisja może zobowiązać państwo członkowskie do odzyskania pomocy, ale tylko wtedy, gdy dodatkowo stwierdzi, że udzielona pomoc jest także niezgodna z rynkiem wewnętrznym (materialnie niezgodna z prawem)
Pytanie 12
Zgodne ze swobodą świadczenia usług w UE jest:
Świadczenie zwykłe o charakterze odpłatnym
Pytanie 13
Spółką w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu UE nie jest:
Bank austriacki - spółka, której udziałowcami są gmina i Skarb Państwa, zamierzająca stworzyć filię w RFN
Pytanie 14
Do badania zgodności pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym (materialnej zgodności pomocy z prawem) uprawnione są:
Komisja Europejska
Pytanie 15
Dyskryminacja odwrotna znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:
Obywatel Niemiec nie może podjąć posady nauczyciela w Berlinie, ponieważ władze niemieckie nie chcą uznać jego wykształcenia zdobytego w Szwajcarii
Obywatel Polski nie może uruchomić pracowni architektonicznej, ponieważ władze polskie nie chcą uznać jego kwalifikacji zdobytych w Holandii, gdzie uzyskał dyplom licencjata - architekta, lecz z racji doświadczenia zawodowego mógłby taką pracownię otworzyć
Pytanie 16
Sprzeczna z prawem Unii Europejskiej jest sytuacja, gdy:
Zjednoczone Królestwo wyklucza z dostępu do pracy w publicznej telewizji obywateli innych państw członkowskich
Pytanie 17
Prawo Unii Europejskiej nie gwarantuje ochrony w następujących sytuacjach:
Rosjanin pragnie poślubić Niemkę zamieszkałą w RFN i podjąć pracę w tym kraju
Dania stosuje stawkę podatkową 5% dla inwestycji zagranicznych, a dla inwestycji krajowych 10%
Pytanie 18
W ramach traktatowej wolności przedsiębiorczości:
Spółka duńska mająca główne przedsiębiorstwo we Włoszech może założyć oddziały w Danii i Finlandii
Spółka niemiecka dokonuje zakupu budynku w Holandii w celu stworzenia tam swojej filii
Pytanie 19
Zakaz ograniczeń ilościowych i środków równoważnych w imporcie:
Dotyczy wyłącznie środków krajowych
Pytanie 20
Traktatowa swoboda przepływu towarów nie dotyczy:
Filmu kinematograficznego
Materiałów informacyjnych agencji turystycznych

Powiązane tematy

#prawo #prawomaterialne