Powtórzenie: GiS

Biologia, powtórzenie. 40 pytań.

Zakrzep zatoki jamistej może prowadzi do porażenia następujących nerwów :
NC VI
NC III
NC IV
Na os spehnoidale znajdują się następujące bruzdy :
Sulcus arteriae meningea mediae
Sulcus prechiasmatis
Sulcus caroticus
Soczewka :
Jest połączona z mięśniem rzęskowym
Uczestniczy w procesie akomodacji oka
Jest elementem optycznym oka
Ocen poprawności odpowiedzi dotyczących ucha :
Ucho wewnętrzne powstaje w postaci zgrubienia ekrodermy w okolicy tylomozgowia
Ductus cochlearis zaczyna się kątnicą przedsionkową
Śródchłonka wydzielana jest przez prążek naczyniowy
W oczodole przez pierścień ścięgnistych wspólny przechodzi :
N. Nasociliaris
N. Abducens
N. Oculomotorius
Ocen poprawność stwierdzeń dotyczących żył głowy i szyi :
V.retromandibularis zazwyczaj powstaje z połączenia żyły skroniowej powierzchownej i środkowej
V. Jugularis Externa najczęściej odchodzi do v. Subclavia
V. Jugularis externa otrzymuje odpływ z v.retromandibularis
ścianę boczną jamy nosowej tworzą
Powierzchnia przyśrodkowa processus frontalis maxillae
Concha nasalis inferior która jest wypustką błędnika sitowego
Lamina perpendicularis ossis palatini
Fossa infratemporalis zawiera :
Plexus venosus pterygoideus
Ganglion oticum
Chorda tympani
Ocen czy dana struktura leży w obrębie fossa pterygopalatina
N. Maxillaris
Ganglion pyerygopalatinum
A.Maxillaris
Więzadłami zabezpieczającymi staw skroniowożuchwowy są
Lig. Stylomandibulare
Lig. Laterale
Lig. Sphenomandibulare
ścianę dolną oczodołu tworzą
Processus orbitalis osis palatinae
Os zygomaticum
Coepus maxillae
Prawidłowe dotyczące n. Facialis :
Chorda tympani opuszcza jamę bębenkową przez fissura petrotympanica
Do jego gałęzi należy n. stapedius
N. Petrosus major łączy się z n. Petrosus profundus w kanale skrzydłowym
Od ganglion geniculi odchodzi n. Petrosus major
Wskaż prawdziwe dotyczące unerwienia lingua:
N. Lingualis jest nerwem czuciowy języka
Wrażenia smakowe z brodawek liściastych przewodzi n. Glossopharyngeus
Nerwem ruchowym języka jest n. Hypoglossus
Prawidłowe z poniższych przyporządkowń nerw zaopatrujący - m. Unerwiony:
Ansa cervicalis - m. Omohyoideus
N. Trogeminus - m. Mylohyoideus
N. Facialis - m. Stylohyoideus
Prawda jest ze :
Przez fissura orbitalis inferior przechodzi nerw jarzmowy i podoczodolowy
Prawidłowe zestawienia połączeń dołu środkowego czaski :
Poprzez foramen rotundum komunikuje się z fossa pterygopalatina
Przez forman ovale z fossa infratemporalis
Ocen czy uszkodzenie danej struktury wiąże się ze zmiana szerokości źrenic :
Ganglion cervicale superius
Nervii ciliares
N. Oculomotorius
Oznacz prawidłowe stwierdzenia dot. unerwienia i unaczynienia laryngs
A. Laryngea inferior przebiega na m. cricotchyroideus
Przy złamaniu kości ograniczających szczelinę oczodołową górną (zespół szczeliny oczodołowej górnej) może dość do uszkodzenia :
NC III, NC IV, NC VI, NC V1
Przez forman ovale przechodzą :
N. Mandibularis

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.