GiS

Biologia, powtórzenie. 40 pytań.

Zakrzep zatoki jamistej może prowadzi do porażenia następujących nerwów :
NC III
NC IV
NC VI
Na os spehnoidale znajdują się następujące bruzdy :
Sulcus caroticus
Sulcus prechiasmatis
Sulcus arteriae meningea mediae
Soczewka :
Jest połączona z mięśniem rzęskowym
Jest elementem optycznym oka
Uczestniczy w procesie akomodacji oka
Ocen poprawności odpowiedzi dotyczących ucha :
Ucho wewnętrzne powstaje w postaci zgrubienia ekrodermy w okolicy tylomozgowia
Ductus cochlearis zaczyna się kątnicą przedsionkową
Śródchłonka wydzielana jest przez prążek naczyniowy
W oczodole przez pierścień ścięgnistych wspólny przechodzi :
N. Oculomotorius
N. Nasociliaris
N. Abducens
Ocen poprawność stwierdzeń dotyczących żył głowy i szyi :
V. Jugularis externa otrzymuje odpływ z v.retromandibularis
V.retromandibularis zazwyczaj powstaje z połączenia żyły skroniowej powierzchownej i środkowej
V. Jugularis Externa najczęściej odchodzi do v. Subclavia
ścianę boczną jamy nosowej tworzą
Powierzchnia przyśrodkowa processus frontalis maxillae
Lamina perpendicularis ossis palatini
Concha nasalis inferior która jest wypustką błędnika sitowego
Fossa infratemporalis zawiera :
Ganglion oticum
Plexus venosus pterygoideus
Chorda tympani
Ocen czy dana struktura leży w obrębie fossa pterygopalatina
Ganglion pyerygopalatinum
N. Maxillaris
A.Maxillaris
Więzadłami zabezpieczającymi staw skroniowożuchwowy są
Lig. Sphenomandibulare
Lig. Laterale
Lig. Stylomandibulare
ścianę dolną oczodołu tworzą
Coepus maxillae
Processus orbitalis osis palatinae
Os zygomaticum
Prawidłowe dotyczące n. Facialis :
Do jego gałęzi należy n. stapedius
N. Petrosus major łączy się z n. Petrosus profundus w kanale skrzydłowym
Od ganglion geniculi odchodzi n. Petrosus major
Chorda tympani opuszcza jamę bębenkową przez fissura petrotympanica
Wskaż prawdziwe dotyczące unerwienia lingua:
Nerwem ruchowym języka jest n. Hypoglossus
Wrażenia smakowe z brodawek liściastych przewodzi n. Glossopharyngeus
N. Lingualis jest nerwem czuciowy języka
Prawidłowe z poniższych przyporządkowń nerw zaopatrujący - m. Unerwiony:
Ansa cervicalis - m. Omohyoideus
N. Trogeminus - m. Mylohyoideus
N. Facialis - m. Stylohyoideus
Prawda jest ze :
Przez fissura orbitalis inferior przechodzi nerw jarzmowy i podoczodolowy
Prawidłowe zestawienia połączeń dołu środkowego czaski :
Przez forman ovale z fossa infratemporalis
Poprzez foramen rotundum komunikuje się z fossa pterygopalatina
Ocen czy uszkodzenie danej struktury wiąże się ze zmiana szerokości źrenic :
Nervii ciliares
Ganglion cervicale superius
N. Oculomotorius
Oznacz prawidłowe stwierdzenia dot. unerwienia i unaczynienia laryngs
A. Laryngea inferior przebiega na m. cricotchyroideus
Przy złamaniu kości ograniczających szczelinę oczodołową górną (zespół szczeliny oczodołowej górnej) może dość do uszkodzenia :
NC III, NC IV, NC VI, NC V1
Przez forman ovale przechodzą :
N. Mandibularis

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.