Analiza ekonomiczna

Ekonomia UEK

Ekonomia, powtórzenie. 69 pytań.

REKLAMA
Wśród 3 podstawowych elementów sprawozdania finansowego banków należy wyróżnić:
Informację dodatkową
Jeżeli wskaźnik długości cyklu wynosi 60 to ile wynosi wskaźnik rotacji należności?
6
Rentowność ekonomiczną należy utożsamiać:
Z rentownością aktywów
EBIT możemy obliczyć:
EBITDA – amortyzacja
Które zdanie dotyczące teorii Millera – Modiglianiego jest nieprawdziwe?
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce nie występują podatki od przedsiębiorstw
Kosztem ogólnego zarządu w rachunku zysków i strat nie jest
Koszt promocji
Ile wynosi cykl konwersji gotówki, jeśli cykl zobowiązań wynosi 40, cykl należności 30 a cykl zapasów 20?
10
Przepływy pieniężne
Składają się kolejno z przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Liczymy, jako relację wskaźnika struktury kapitału do wskaźnika struktury majątku
Zaznacz fałszywą odpowiedź
Kapitał obrotowy netto wyliczamy, jako aktywa brutto pomniejszone o zobowiązania firmy
Do metod przyczynowo skutkowych nie zaliczamy
Metody podwójnych iloczynów
Rotacja aktywów nie jest tożsama z:
Długością cyklu aktywów
Efekt Fishera
Pozwala obliczyć stopę realną
Reguła 72 pozwala
Obliczyć po ilu latach inwestor podwoi kapitał
Analiza symulacyjna
Może brać pod uwagę nawet 1000 scenariuszy
Przyjmując, że ROA = 10%, ZN = 1 tys. A struktura kapitałów (Sk) wynosi 1 ile wynosi kapitał własny?
5 tys.
Wskaźnik rentowności jednej akcji
Można obliczyć go w przypadku spółek kapitałowych
Aktywa bieżące
Ich wysokość wpływa na wielkość wskaźników płynności
Analiza scenariuszy
Bierze z reguły pod uwagę scenariusze pesymistyczny, realistyczny i optymistyczny
Przyjmując, że ROA = 20%, ZN = 5 tys. a struktura kapitałów (Sk) wynosi 1 ile wynosi kapitał własny?
12,5 tys.
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: