Pytania i odpowiedzi

SSF

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Opis
Ilość pytań: 113 Rozwiązywany: 6282 razy
Pytanie 1
W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji niezawiniona nadwyżka a magazynie wyrobów gotowych:
d) żadna z powyższych
Pytanie 2
Jeżeli informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym nie zawierają istotnych błędów i są bezstronne i prawdziwe, to charakteryzuje je cecha:
d) żadna z powyższych
Pytanie 3
Przyjęcie przez kierownika jednostki do wyceny rozchodu zapasów metody FIFO, przy założeniu inflacji cen, oraz amortyzacji progresywnej do wyceny środków trwałych, powoduje w krótkim czasie:
c) nie ma wpływu na wynik finansowy
Pytanie 4
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym polityki rachunkowości w zakresie wyboru i przyjęcia metod wyceny poszczególnych zasobów majątkowych ma miejsce w:
c) wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Pytanie 5
Wypłata dywidendy akcjonariuszom spółki B, oraz zakup za gotówkę oprogramowania komputerowego w spółce B spowoduje w rachunku przepływów pieniężnych spółki B:
c) ujemny w inwestycyjnym i finansowym
Pytanie 6
Zaznacz zdanie prawdziwe:
c) do rzeczywistego kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów sprzedaży, kosztów zarządu i kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Pytanie 7
Jednostka gospodarcza branży chemicznej ponosząc koszty zaliczane do prac badawczych:
b) w trakcie ich realizacji obciąża nimi wynik finansowy okresu bieżącego, zmniejszając go
Pytanie 8
Wynikające z przeszłych zdarzeń prawa jednostki gospodarczej (wierzyciela) nabywane wskutek realizacji świadczeń na rzecz innych podmiotów, których okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego, to zgodnie z ustawą o rachunkowości definicja:
b) należności krótkoterminowych
Pytanie 9
Zgodnie z prawem bilansowym jednostkowe sprawozdanie finansowe zatwierdza:
d) żadna z powyższych
Pytanie 10
Naliczone ale nie wypłacone odsetki od zaciągniętego kredytu zostaną ujawnione w sprawozdaniu finansowym w pozycji:
c) koszty finansowe rachunku zysków i strat
Pytanie 11
Działania prowadzone przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych w pozycji:
d) koszty zakończonych prac rozwojowych
Pytanie 12
Korekta amortyzacji w segmencie operacyjnym rachunku przepływów pieniężnych w metodzie pośredniej dotyczy:
a) eliminacji kosztów które nie stanowiły wydatków
Pytanie 13
Rezerwy na dzień bilansowy wyceniane są zgodnie z polskim prawem bilansowym:
a) w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
Pytanie 14
Obniżenie wartości inwestycji finansowej długoterminowej, której wartość w latach poprzednich była aktualizowana na skutek wzrostu ceny rynkowej tej inwestycji:
c) obciąża kapitał z aktualizacji wyceny, jak również koszty finansowe
Pytanie 15
Sprzedaż gruntów zakupionych w celach lokaty kapitału, których cena sprzedaży wynosi 43000, cena nabycia 34000, spowoduje:
c) zwiększenie przychodów finansowych o 9000